• މިސްކިތްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިރާގާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

 • “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް” ގެ އާ ބުރެއް ފަށައިފި

 • ޒަކާތުގެ ފަންޑުގެ އެހީގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ހޮވުނު ފަރާތަކަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރުން

2018-03-18
ފަތިސް  4:59 الفجر
އިރުއަރާ  6:10 إشراق
މެންދުރު  12:18 الظهر
އަޞްރު   3:24 العصر
މަޣްރިބް   6:19 المغرب
އިޝާ   7:30 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1