• މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފި

 • މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

 • ބާވެ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފަށައިފި

2019-01-22
ފަތިސް 5:03 الفجر
އިރުއަރާ  6:18 إشراق
މެންދުރު  12:22 الظهر
އަޞްރު   3:41 العصر
މަޣްރިބް  6:17 المغرب
އިޝާ   7:32 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1

ލިޔުންތައް