• ޚަބަރު: ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ އަސާސްއެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ

 • ޚަބަރު: އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުންނަކީ ޒިންމާދާރު ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ

 • ޚަބަރު: ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބަހައި ނިންމާލުން 23.7.2018

2018-10-22
ފަތިސް  4:37 الفجر
އިރުއަރާ  5:49 إشراق
މެންދުރު  11:55 الظهر
އަޞްރު   3:11 العصر
މަޣްރިބް   5:53 المغرب
އިޝާ   7:05 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1

ލިޔުންތައް