• ޖޯޑަންގެ ގްލޯބަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމްގެ ވަފްދެއް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

 • މިނިސްޓްރީގެ މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

 • އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ 5 ވަނަ ބުރު ނިމިއްޖެ

2017-11-24
ފަތިސް  4:38 الفجر
އިރުއަރާ  5:53 إشراق
މެންދުރު  11:57 الظهر
އަޞްރު   3:17 العصر
މަޣްރިބް   5:52 المغرب
އިޝާ   7:08 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1