• img

  ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވަފްދެއް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

 • އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަސްމީކޮށް މުޞްޙަފް މާލްދީފް ހަވާލުކުރުން

 • ޖޯޑަންގެ ގްލޯބަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމްގެ ވަފްދެއް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

2017-12-14
ފަތިސް  4:45 الفجر
އިރުއަރާ  6:02 إشراق
މެންދުރު  12:05 الظهر
އަޞްރު   3:25 العصر
މަޣްރިބް   5:59 المغرب
އިޝާ   7:16 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1