• ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކުރަނީ

 • ޔޫސުފް އެސްޓެސް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

 • ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާނާބެހޭ ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

2018-05-22
ފަތިސް  4:35 الفجر
އިރުއަރާ  5:51 إشراق
މެންދުރު  12:07 الظهر
އަޞްރު   3:28 العصر
މަޣްރިބް   6:14 المغرب
އިޝާ   7:31 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1