• “ފީމާ” ގެ ވަފުދު ގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

 • މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީން، ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

 • ޑރ. ޙަސަން ބިން ޢަބްދުލްޙަމީދު ބިން ޢަބްދުލްޙަކީމް ބުޚާރީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު

2017-07-26
ފަތިސް  4:45 الفجر
އިރުއަރާ  6:02 إشراق
މެންދުރު  12:16 الظهر
އަޞްރު   3:37 العصر
މަޣްރިބް   6:24 المغرب
އިޝާ   7:40 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1