• ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާނާބެހޭ ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

 • މިސްކިތްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިރާގާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

 • “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް” ގެ އާ ބުރެއް ފަށައިފި

2018-04-21
ފަތިސް  4:44 الفجر
އިރުއަރާ  5:57 إشراق
މެންދުރު  12:09 الظهر
އަޞްރު   3:20 العصر
މަޣްރިބް  6:13 المغرب
އިޝާ   7:27 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1