• “މުޞްޙަފް މާލްދީފް” މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް “މުޞްޙަފް މާލްދީފް” ރަސްމީކޮށް ބައްސަވަން ފައްޓަވައިފި

 • “ރަޙްމަތައްލިލްޢާލަމީން” ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް” ގެ 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި.

 • ގއ. ވިލިނގިލީ “މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

2017-10-22
ފަތިސް  4:37 الفجر
އިރުއަރާ  5:49 إشراق
މެންދުރު  11:55 الظهر
އަޞްރު   3:11 العصر
މަޣްރިބް   5:53 المغرب
އިޝާ   7:05 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1