• “މުޞްޙަފް މާލްދީފް” މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް “މުޞްޙަފް މާލްދީފް” ބައްސަވަން ފައްޓަވައިފި

 • ދޫނިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

 • ރ.އުނގޫފާރުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

2017-03-25
ފަތިސް  4:56 الفجر
އިރުއަރާ  6:07 إشراق
މެންދުރު 12:16 الظهر
އަޞްރު   3:18 العصر
މަޣްރިބް   6:18 المغرب
އިޝާ   7:29 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1