• މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

 • ބާވެ އަދި ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފުތައް ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފަށައިފި

 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަބަދުވެސް ވާނީ ޢިލްމްވެރިންނާއެކު

2018-12-14
ފަތިސް  4:45 الفجر
އިރުއަރާ  6:02 إشراق
މެންދުރު  12:05 الظهر
އަޞްރު   3:25 العصر
މަޣްރިބް   5:59 المغرب
އިޝާ   7:16 العشاء
މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ރަށްރަށަށް
މަސްދަރު: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1
 • Gallery image 1

ލިޔުންތައް