ނޫސްބަޔާން (އޮންލައިން ނޫސް، “ނިއުސް 13” ގައިި 2 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅޭ )


Image result for pdf icon ނޫސްބަޔާން (އޮންލައިން ނޫސް، “ނިއުސް 13” ގައިި 2 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ….