ނޫސްބަޔާން (25 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ޢުމްރާވެރިންތަކަކަށް ޢުމްރާއަށް ނުފުރުނު މައްސަލައާބެހޭ)


Image result for pdf icon25 ނޮވެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހު ޢުމްރާވެރިންތަކަކަށް ޢުމްރާއަށް ނުފުރުނު މައްސަލައާބެހޭ