LOADING CLOSE

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

 

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 4 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 16:00-17:45 އަދި ރޭގަނޑު 20:00- 22:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓް އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާބުލް އޭރިއާގައެވެ.

13 ސްޓޯލެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްބޭނުމާއި، މެއިޒް ގޭމާއި، ކޭން ނޮކް ޑައުންއާއި، ސޮޕޮންޖް ގޭމް ފަދަ އެތައް ކުޅިވަރެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަދަހަ ކިޔުމާއި، ޓެލެސްކޯޕް ބޭނުންކޮށްގެން ތަރިތަކާއި ހަނދު ބެލުމާއި، ތީރުޖެހުން ފަދަ ވަރަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެ ބައިވެރިވާ ހަރަކާތް ހިންގާ ސްޓޯލަކުން ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ 7 ސްޓޯލެއްގެ އިތުރުން، އަޔާދީ ތަކާފުލް، އެމް.އެން.ޔޫ، އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ސްޓޯލްތައް ބައިވެރިކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ހަރަކާތްތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު އަދި އެކުދިން ޝައުޤުވެރިވާނެ ހަރަކާތްތަކެވެ. ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުތަކާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތަށް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ވީހާވެސް ގިނަ ކުދިން އައުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

Leave a Reply