ބަޔާން: 1439ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން (13 ޖޫން 2018)


Image result for pdf iconބަޔާން: 1439ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން (13 ޖޫން 2018)