LOADING CLOSE

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ( ކޮވިޑް-19 ) އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްލޭން

މި އީ ދުނިޔޭގެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން މާލެސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި އެ މިނިނސްޓްރީގެ ދަަށުން އަންނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެވެ.

މި ޕްލޭން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!

Leave a Reply