LOADING CLOSE

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށްސްޓާފް ކާޑު ހަވާލުކޮށްފި

 

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިއަދު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި ކާޑުއަޅައިގެން އުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ އިރު އެއީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވަޒަފުން ފަސޭހައިން ފާހަގަ ކޮށް އެންގޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށްވަނީ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply