LOADING CLOSE

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ޅ. ނައިފަރު މަސްޖިދުލް ޣުފްރާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ޅ. ނައިފަރު މަސްޖިދުލް ޣުފްރާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތި ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ.

Leave a Reply