އިޢުލާން: ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފްތައް ނައްތާލުމާގުޅޭ (04.12.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުޞްޙަފްތައް ނައްތާލުމާގުޅޭ (04.12.2018)