އިޢުލާން: ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (05.09.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (05.09.2018)