އިޢުލާން: ގދ. ތިނަދޫގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (10.09.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: ގދ. ތިނަދޫގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ (10.09.2018)