އިޢުލާން: ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު


Image result for pdf iconއިޢުލާން: ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު