އިޢުލާން: ޒަކާތު ފަންޑުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 1439ހ. (12.09.2018)


Image result for pdf iconއިޢުލާން: ޒަކާތު ފަންޑުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 1439ހ. (12.09.2018)