އިޢުލާން- 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާބެހޭ


Image result for pdf icon އިޢުލާން- 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަރަބި ޤައުމުތަކުން ހަދިޔާކުރެއްވި ކަދުރު ބެހުމާބެހޭ