އިޢުލާން: 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް


Image result for pdf iconއިޢުލާން: 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް