އިޢުލާން: 1439 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ދިވެހި ޙާފިޡުން ހޯދުން.


Image result for pdf iconއިޢުލާން: 1439 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ދިވެހި ޙާފިޡުން ހޯދުން.