LOADING CLOSE

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ރަށުގެ އިސް ރަށްވެހިނާބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

Leave a Reply