މިސްކިތްތަކުގައި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމާބެހޭ (ޤުނޫތު ނާޒިލާ އަދި ސާރކިއުލަރ)


Image result for pdf iconމިސްކިތްތަކުގައި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމާބެހޭ (ޤުނޫތު ނާޒިލާ އަދި ސާރކިއުލަރ)