ފަތުވާ 7- ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ބެހެއްޓުމާބެހޭ


Image result for pdf iconފަތުވާ 7- ނަމާދަށް ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ބެހެއްޓުމާބެހޭ