LOADING CLOSE

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފިއެވެ.މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދުﷲ ޖަމީލެވެ.  14 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އިން 17:45 އަދި 20:00 އިން 22:00 އަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

އޯޕަންޑޭގައި ދަރިވަރުންނަށް އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކާއި، އެކި ކޯސްތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތާއި، މޮޑިއުލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން  ކިޔެވެންހުރި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިފްޘް ކުލާސްތަކާއި، މިސްކިތު ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވިމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިކަމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިންނަށް ފަހިވެގެންދިއައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެހެންމެ ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި، އަލަށް ހުޅުވިފައިވާ ގޮފިތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމުދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ފޯމުފުރުމާއި، ކޯހަށްވަނުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހައި އިންތިޒާމްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީމަރުކަޒުން ހިންގާ ހުރިހާ ކޯސްތަކަކީވެސް ހިލޭ ކިޔަވަދޭ ކޯސްތަކެކެވެ.

Leave a Reply