ފޯމް: ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރާ ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ޙާފިޡުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް


Image result for pdf iconފޯމް: ރަމަޟާންމަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙު ނަމާދުކުރާ ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ޙާފިޡުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް