ފޯމް: އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިޔޯގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް (އުޞޫލާއެކު)


Image result for pdf iconފޯމް: އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިޔޯގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް (އުޞޫލާއެކު)