ފޯމް:1439 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރައްވާ ދިވެހި ޙާފިޡުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް.


Image result for pdf iconފޯމް:1439 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރައްވާ ދިވެހި ޙާފިޡުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް.