LOADING CLOSE

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

 

 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 14 އިން 16 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވާރކްޝޮޕުގައި ކިޔަވާދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ ނޫރުއްދީން ލެމޫ އާއި ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ މިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒުހައިރުއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 14 އިން 15 އަށް ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ކޭމްޕްގައި ޖުމްލަ 63 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައިވެރިންނާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަންނާނެގޮތާއި، ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި،އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މުހިއްމުކަމާއިއެކު އެހެން މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތާއި، ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ޚައްސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތާއި، ރޫހާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކަށްވެސްވަނީ އަލިއަޅުވާލަދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދާ ކަންކަމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތްތައް ބައިވެރިންނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ވާކްޝޮޕެކެވެ. ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ވާރކްޝޮޕުގައި ޖުމްލަ 18 ޢިލްމްވެރިއަކުވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕުގައި އާންމުނާއި ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތްތަކާއި، ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅައިދޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޢިލްމުވެރީންނާވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ކްރިޓިކަލް މައްސަލަތައްކަށް ހައްލު ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާއި އޭތީސްޓުން ކުރާ ބަހުޘްތަކަށް ރައްދުދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ބައިވެރިންނާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ސުވާލާ ޖަވާބު ސެޝަނެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭމްޕާއި ވާރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުންވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

Leave a Reply