LOADING CLOSE

ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިސެފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ޑރ. މުނީރު އޭ. ސަލަފުއްދީން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ބޫޓާންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތް އޭޝިޔާ ރިލިޖިއަސް ލީޑަރސް ޕްލެޓްފޯމް ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ.

Leave a Reply