LOADING CLOSE

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

 

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް”އާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ) މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު (ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ) މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ޒުވާނުން ހަރުދަނާކޮށް ދީނީ ގޮތުން ޤާބިލް އަދި ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައް×ޗަށް ހިމެނޭ ފޮތްތައް މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންނާއި، ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔަވީ ގޮތުން ތަފާތު ޢިލްމުތައް އުނގެނިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންތިބި ބައެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޒުވާނުން ރަނގަޅު މަގުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޒުވާން ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވޮގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ޔޫތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ޢިލްމްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިދާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން މެހެމާނުން ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ އާއި މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

Leave a Reply