LOADING CLOSE

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އިވެންޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އައްޝައިޚް ފަހުމީދިދީ

 

 

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް ( ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ބާލީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވާއިޒް އައްޝައިޚް ފަހުމީދިދީ  ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 3 ކުން 5 ކަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓުގެ މަޢުޟޫއަކީ ” ޗިލްޑްރަން ރެކްރޫޓަޑް އެންޑް އެކްސްޕްލޮއިޓަޑް ބައި ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރިމިސްޓް ގްރޫޕްސް: ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ރޯޑްމެޕް އިން އެކްޝަން” އެވެ.

މި އިވެންޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރިމިސްޓް ގްރޫޕްތަކުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލުމެވެ. މި ރޯޑްމެޕްގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން މިފަދަ ކުށުގެ މާހައުލުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި އެކުދިންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގައި އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް، ޑްރަގް، ކޮރަޕްޝަން އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި މިފަދަ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާފައި، ފުރިހަމަ ސިއްޙަތު އިންސާނިއްޔަތަށް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަމާންކަން ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދެވެ. މިފަދަ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ޤައުމުތަކުން އެކަނި މަސައްކަތަކޮށްގެން ހާޞިލްކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ނުވާ ހިނދު  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަންނަނީ މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Leave a Reply