ޚުޠުބާ – 13 އޮކްޓޫބަރު 2017 (މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން)


Image result for pdf iconޚުޠުބާ – 13 އޮކްޓޫބަރު 2017 (މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން)