ޚުޠުބާ – 18 މޭ 2018 (ރަމަޟާން މަހަކީ ނަރަކައިން މުއްތިކުރެއްވުމުގެ މައްސަރު)


Image result for pdf iconޚުޠުބާ – 18 މޭ 2018 (ރަމަޟާން މަހަކީ ނަރަކައިން މުއްތިކުރެއްވުމުގެ މައްސަރު)