ޚުޠުބާ – 22 ސެޕްޓެންބަރު 2017 (ނަބަވީ ހިޖުރައިގެ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން)


Image result for pdf iconޚުޠުބާ – 22 ސެޕްޓެންބަރު 2017 (ނަބަވީ ހިޖުރައިގެ ދަރުސްތަކުގެ ތެރެއިން)