ޚުޠުބާ: 28 ޑިސެންބަރު 2018 (އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭ! ތިޔަބައިމީހުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނާށެވެ!)


Image result for pdf icon ޚުޠުބާ: 28 ޑިސެންބަރު 2018 (އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭ! ތިޔަބައިމީހުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނާށެވެ!)