ޚުޠުބާ – 30 ޖޫން 2017 (ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ހެޔޮޢަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން)


Image result for pdf iconޚުޠުބާ – 30 ޖޫން 2017 (ރަމަޟާންމަހަށް ފަހު ހެޔޮޢަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން)