1438ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މާލެއާއި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޡުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިރުކުރުމާބެހޭ


icon-pdf ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޡުން ހޯދުމުގެ މުއްދަތު އިރުކުރުމާބެހޭ