LOADING CLOSE

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓެންޓް އަލްފާޟިލް އާސިފް މުޙައްމަދެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު މަސްޖިދުލް އީމާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމްލަ 827،500 ރ ( އަށްލައްކަ ހަތާވިސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާންގައި އެއަރކޯން ޔުނިޓްތައް ބަހައްޓާ، ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް، ކަރަންޓުވިއުގައާއި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  920،500 ރ ( ނުވަ ލައްކަ ވިހި ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނި 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Leave a Reply