LOADING CLOSE
Entries by Administrator

އިއުލާން

  • [Download not found]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

“އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިސްލާމިކް ޔުނިޓީ: ދަ ޕެރިލްސް އޮފް ލޭބަލިންގ އެންޑް އެކްސްކްލޫޝަން” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަންގާރަދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު އަދި ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ވެރިޔާ، ހިޒް ރޯޔަލް ހައިނަސް ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލް ސަޢޫދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިކޮންފަރެންސްއަކީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މައްކާގައި ކުރިއަށްދާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާއެކެވެ.

12 ޑިސެންބަރު 2018 ވީ ބުދަދުވަހު ފެށި މިކޮންފަރެންސްގައި 127 ޤައުމުން 1200 ފަރާތް ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުފްތީންނާއި، މިނިސްޓަރުން، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން، އަދި އިސްލާމީ މުފައްކިރުން ހިމެނެއެވެ.

މިޞްރުގެ މުފްތީ ފަޟީލަތުލް އުސްތާޛުއްޝައިޚް ޑރ. ޝައުކީ އިބްރާހީމް އައްލާމް އާއި، ލުބްނާނުގެ މުފްތީ އައްޝައިޚް އަބްދުއް ލަތީފް ދަރްޔާން އާއި، މަސްޖިދުލް ޙަރަމްގެ އިމާމް އައްޝައިޚް އަބްދުއް ރަޙްމާން އަލްސުދައިސް، އަދި އައްޝައިޚް ޔޫސުފް އެސްޓެސް ފަދަ ޢިލްމުވެރިން މިކޮންފަރެންސް ގައި ކީނޯޓު ސްޕީޗް ދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް މުޞްޢަބު ޢަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

12 ޑިސެންބަރު 2018

މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފި

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ ބައްދަލުކުރައްވާފިއެވެ.

އިއްޔެ މި މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން މި މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މި ދެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރި އަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި، މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު” މި ދެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ޚުތުބާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމް