LOADING CLOSE
Entries by Islamic Affairs

ލ. ގަމު މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

ލ.ގަމު މަތިމަރަދޫގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ.  އަފާމީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަމީން މުޙައްމަދެވެ.

500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި މިސްކިތަކީ ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ ދެވަނަ މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4،900345.26 ރުފިޔާއެވެ. ޖުމްލަ 365 ދުވަހުން އިމާރާތްކޮށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތަކީ މަތިމަރަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިސްކިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާތީ އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލަދެއްވުމަށް އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރުގެ އަރިހުން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ގެ އިތުރުން ލ.ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައެވެ.

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓެންޓް އަލްފާޟިލް އާސިފް މުޙައްމަދެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު މަސްޖިދުލް އީމާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމްލަ 827،500 ރ ( އަށްލައްކަ ހަތާވިސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާންގައި އެއަރކޯން ޔުނިޓްތައް ބަހައްޓާ، ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް، ކަރަންޓުވިއުގައާއި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  920،500 ރ ( ނުވަ ލައްކަ ވިހި ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނި 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

 

 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 14 އިން 16 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވާރކްޝޮޕުގައި ކިޔަވާދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ ނޫރުއްދީން ލެމޫ އާއި ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ މިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒުހައިރުއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 14 އިން 15 އަށް ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ކޭމްޕްގައި ޖުމްލަ 63 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައިވެރިންނާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަންނާނެގޮތާއި، ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި،އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މުހިއްމުކަމާއިއެކު އެހެން މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތާއި، ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ޚައްސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތާއި، ރޫހާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކަށްވެސްވަނީ އަލިއަޅުވާލަދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދާ ކަންކަމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތްތައް ބައިވެރިންނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ވާކްޝޮޕެކެވެ. ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ވާރކްޝޮޕުގައި ޖުމްލަ 18 ޢިލްމްވެރިއަކުވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕުގައި އާންމުނާއި ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތްތަކާއި، ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅައިދޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޢިލްމުވެރީންނާވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ކްރިޓިކަލް މައްސަލަތައްކަށް ހައްލު ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާއި އޭތީސްޓުން ކުރާ ބަހުޘްތަކަށް ރައްދުދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ބައިވެރިންނާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ސުވާލާ ޖަވާބު ސެޝަނެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭމްޕާއި ވާރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުންވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ ދާއިރާގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން މިސްކިތްތަކާއި، ދީނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

 

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް”އާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ) މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު (ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ) މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ޒުވާނުން ހަރުދަނާކޮށް ދީނީ ގޮތުން ޤާބިލް އަދި ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައް×ޗަށް ހިމެނޭ ފޮތްތައް މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންނާއި، ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔަވީ ގޮތުން ތަފާތު ޢިލްމުތައް އުނގެނިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންތިބި ބައެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޒުވާނުން ރަނގަޅު މަގުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޒުވާން ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވޮގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ޔޫތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ޢިލްމްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިދާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން މެހެމާނުން ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ އާއި މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކޮށްފި

 

 

ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކޮށްފި

 

ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑް، މރ. ސްޓެފެން ބެޓަލް އަދި ކޮންސަލްޓަންޓު ޓު ދަ ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑު، މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ – ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ، ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގައި މިނިސްޓްރީއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މުއައްސަސާއެއްކަމުގައި ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަގުތީ ލިސްޓްގައި 6 މިސްކިތެއް ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އިތުރު މިސްކިތްތައްވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވިދާޅުވިއެވެ. ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް، މާލޭ ޢީދު މިސްކިތް، އިހަވަންދޫ މިސްކިތް، ރ.މީދޫ މިސްކިތް، ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އަދި އދ.ފެންފުށި މިސްކިތެވެ. މި މަސައްކަތްތައް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުވެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަންޑު ލިބުމަށްވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމުގައި މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތައް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް ނިންމި ނިންމެވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މެނުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

 

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފިއެވެ.މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދުﷲ ޖަމީލެވެ.  14 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އިން 17:45 އަދި 20:00 އިން 22:00 އަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

އޯޕަންޑޭގައި ދަރިވަރުންނަށް އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކާއި، އެކި ކޯސްތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތާއި، މޮޑިއުލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން  ކިޔެވެންހުރި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިފްޘް ކުލާސްތަކާއި، މިސްކިތު ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވިމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިކަމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިންނަށް ފަހިވެގެންދިއައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެހެންމެ ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި، އަލަށް ހުޅުވިފައިވާ ގޮފިތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމުދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ފޯމުފުރުމާއި، ކޯހަށްވަނުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހައި އިންތިޒާމްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީމަރުކަޒުން ހިންގާ ހުރިހާ ކޯސްތަކަކީވެސް ހިލޭ ކިޔަވަދޭ ކޯސްތަކެކެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި މަރިޔަމް މާހް ހަމީދު އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި މަރިޔަމް މާހް ހަމީދު އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މަރިޔަމް މާހް ހަމީދު  ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަރްޔަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދެއްވާ މިކަމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މަރްޔަމްއަށް ހަދިޔާވެސް ދެއްވާފައެވެ. މަރްޔަމް އާއި މަރްޔަމްގެ މަންމައާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަސޭހަގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަޒީފާ ލިބޭނެގޮތްތައް ފަހިކުރެއްވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅިވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށްފަހު އަބަދުވެސް މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެކަން އަބަދުވެސްކުރުމަށް މަރްޔަމްއަށް ނަޞޭހަތްތެރިވިއެވެ. އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަކީ މިނިސްޓަރ ވަރަށް އުފާކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށްވެސްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަރްޔަމްގެ މަންމަ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި، އެންމެ ތުއްތު ދުވަސްވަރުގައި މަރްޔަމް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޤުރުއާން ކިޔަވަންވަނީ ފަށާފައެވެ. ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އެކި ބޭފުޅުންނަށް އެކި ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު މަރްޔަމް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް ފަސޭހަވީ ލިޔެގެންނެވެ. މިގޮތުން މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް އަމިއްލަ އަތުން 5 ފަހަރު މަރްޔަމްވަނީ ލިޔެފައެވެ. ޅ.ނައިފަރަށް އުފަން މަރްޔަމް މާހް ހަމީދު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ އެޗް.އާރް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

 

 

 

 

ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިސެފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ޑރ. މުނީރު އޭ. ސަލަފުއްދީން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ބޫޓާންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތް އޭޝިޔާ ރިލިޖިއަސް ލީޑަރސް ޕްލެޓްފޯމް ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

 

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 4 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 16:00-17:45 އަދި ރޭގަނޑު 20:00- 22:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓް އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މާބުލް އޭރިއާގައެވެ.

13 ސްޓޯލެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްބޭނުމާއި، މެއިޒް ގޭމާއި، ކޭން ނޮކް ޑައުންއާއި، ސޮޕޮންޖް ގޭމް ފަދަ އެތައް ކުޅިވަރެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަދަހަ ކިޔުމާއި، ޓެލެސްކޯޕް ބޭނުންކޮށްގެން ތަރިތަކާއި ހަނދު ބެލުމާއި، ތީރުޖެހުން ފަދަ ވަރަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެ ބައިވެރިވާ ހަރަކާތް ހިންގާ ސްޓޯލަކުން ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ 7 ސްޓޯލެއްގެ އިތުރުން، އަޔާދީ ތަކާފުލް، އެމް.އެން.ޔޫ، އެކްސެލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ސްޓޯލްތައް ބައިވެރިކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ހަރަކާތްތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު އަދި އެކުދިން ޝައުޤުވެރިވާނެ ހަރަކާތްތަކެވެ. ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުތަކާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތަށް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ މި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ވީހާވެސް ގިނަ ކުދިން އައުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.