LOADING CLOSE
Entries by Islamic Affairs

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު ( މާލެ ސިޓީ )

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު ( މާލެ ސިޓީ ) ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ! މި ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު ޖެއްސެވުމުން ފަސޭހައިން ހޯދޭގޮތަށެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ( ކޮވިޑް-19 ) އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްލޭން

މި އީ ދުނިޔޭގެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން މާލެސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި އެ މިނިނސްޓްރީގެ ދަަށުން އަންނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެވެ.

މި ޕްލޭން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!

ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގޮތްތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މާލޭގައި އޮންލައިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވީ ނަމަވެސް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށެވެ. މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ އަގު އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އާއްމުކުރާނެއެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަގު ކަނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގައި އަހަރުތެރޭ ކައިއުޅުނު ހަނޑުލާ ފުށުގެ ބާވަތްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާފައިވާއިރު އެރަށެއްގައި ހަޑުލާ ފުށް ލިބެން ހުންނަ އަގުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ފަޤީރުންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން ފަރުދަކަށް 2.4 ކިލޯއަށް ޖެހޭ އަގު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ކައުންސިލުތަކަށް ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާފައެވެ.އެހެންކަމުން ފިޠުރުޒަކާތް ދައްކަވާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ފިޠުރުޒަކާތް ދައްކަވަނީ އެބޭފުޅަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތޯ ޔަޤީންކުރުއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ހަމައެހެންމެ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުން ޒަކާތް އެރަށެއްގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ. އެހެނީ އޮންލައިކޮށް ދައްކާ ފައިސާ އަކީ މާލޭގެ ފަޤީރުންނަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއަށް ވާތީއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ޒަކާތް ހައްޤުވާ އަހުލުވެރިންނަށް އެ ފައިސާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފަސޭހައިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަށެވެ.

އެހެން ރަށްރަށާއި ޚިލާފަށް މާލޭގައި ޒަކާތް ދައްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިރާގު ޕޭއި އެންޑް ލައިފްސްޓައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި އެސްއެމްއެސް، އުރީދޫ އެމް ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން އަދި އެސް އެމް އެސް، ބީއެމްއެލްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއައިބީގެ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ” ފައިސާ ނެޓް” އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ “ފައިސާ މޯބައިލް” ގެ ޒަރީއާއިން ޒަކާތްދެއްކޭނެ ގޮތްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކެވުމަށް މި ލިންކް އަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކެވުމަށް މި ލިންކް އަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!

މާލޭގައި ޒަކާތް ދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ޒަކާތް ދައްކަވާނީ ތިރީގައި މިވާ އަގު ތަކަށެވެ.
# ބާވަތް ފައިސާގެ ޢަދަދު
1 އާދައިގެ ހަނޑޫ 15 ރުފިޔާ
2 ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑޫ 48 ރުފިޔާ
3 ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 105 ރުފިޔާ
4 ރަތް ހަނޑޫ 65 ރުފިޔާ
5 އާދައިގެ ފުށް 12 ރުފިޔާ
6 އާޓާ ފުށް 55 ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މިއަހަރު ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލެވުނު ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރަށެވެ. މި ދަފްތަރު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ ގައެވެ. ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް  ބެހުމަށްޓަކައި ދަފްތަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތަށް  ނިންމާފައިމިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގައި ހުރި  ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ފަސްކުރެވިފައިވާތީއެވެ.
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި ފަޤީރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 8764 އެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި 1717 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައި ވާއިރު، އަތޮޅު ތެރޭގައި 7047 މީހަކު ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވެއެވެ. މާލޭގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. އަދި ރަށްރަށުން އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަކާ ހަމައަށް ޒަކާތް ދެއްކެވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

[Download not found]