LOADING CLOSE
Entries by Islamic Affairs

ބްރައިލް ވާކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކޮށްފި

 

ބްރައިލް ވާކްޝޮޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވާކްޝޮޕްގެ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާ ހަސަން އިބްތިހާލް ވަނީ ބްރައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވާފައެވެ. ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގުނު މި ވާކްޝޮޕްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އަލް ޤާރީ ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ޤާދިރުއެވެ.

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަހްމަދު ރަޝީދު  ވިދާޅުވިގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ލޮލަށް ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކުދިންނަށް ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމަކީ ދަތި އަދި ބުރަ މަސައްކަތެކެވެ. އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކަންކުރަމުން އަންނަ އުސޫލަކީ މުދައްރިސް ކައިރީގައި ހުރެގެން ކިޔަވާ އަޑު އަހައިގެންނާއި، ކިޔަވާފައިވާ އޯޑިއޯއެއް އަޑުއަހައިގެން ނުވަތަ މައިންބަފައިން ކިޔާދިނުމުން އަޑުއަހައިގެންކަމަށް އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ބްރައިލް ދަސްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން، މި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ލޯފަންކުދިން ދަސްކުރަން އޮތް ޢިލްމެއް ނޫންކަމާއި، މިފަދަ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށްވެސް މިއީ އެހާމެ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބްރައިލް އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ކިޔަވައިދިން ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވެފައި، މިކަމަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިސްކަމާއި އެހީތެރިކަމަށް ، ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއްދެންނެވިއެވެ. އަދި މި ވާކްޝޮޕްގައި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވިކަމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ބްރައިލް އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިމާއި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރަކީ ދިރުވާ އާލާ ކުރަންޖެހޭ ފަންނެއްކަމަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ނިމިގެން މިދިޔަ ވާކްޝޮޕަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިފަދަ ވާކްޝޮޕެއް އަލަށް ބޭއްވުނުފަހަރުކަމާއި، ބްރައިލް އަކުރުން ލިޔެފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް މިހާތަނަށް ދެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި މި ވާކްޝޮޕަކީވެސް އެގޮތުން ހިންގުނު ވާކްޝޮޕެއްކަން ޖަލްސާގެ ހާޒިރީންނާއި މުޚާތަބްކުރައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން އިތުރަށް މިފަދަ މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ލޯފަންކުދިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި އެގޮތުން ލޯފަންކުދިން މުދިމުން ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެވިއެވެ. އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މުޖުތަމައުގެ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނުވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި އަދި އެކަން މިހާރު ފަހިވެފައިވާކަންވެސް މިނިސްޓަރވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ބެލެނިވެރިންނަށްވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިލްތިމާސެއް ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އިހުމާލުނުވުމަށާއި،  ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުދިންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ފަރުވާތެރިވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ވާކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށާއި، ބެލެނިވެރިންނަށާއި، މިކަން އިންތިޒާމް ކުރެއްވި ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށާއި ނައިބް ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމަށް ބްރައިލް ވާކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެއްވި އިރުޝާދަށާއި ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއްދެންނެވިއެވެ.

މި ވާކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓުގެ އިތުރުން ބައިވެރީންގެ ތެރެއިން ލޯފަން ދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބްރައިލް ޚަތިމް ސެޓެއްވެސްވަނީ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައެވެ. މި ތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް  އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ.

ބްރައިލް ވާކްޝޮޕަކީ ލޯފަންކުދިންނަށް ކީރިތިޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ކީރިތިޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަހަރު ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޢަރަބި އަކުރުތަކުން ފެށިގެން ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތައް ކިޔަވާނެގޮތް ވަނީ މި ވާކްޝޮޕުގެ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދީފައެވެ. ވާކްޝޮޕް ނިމިފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޖުމްލަ 9 ދަރިވަރުން ވާކްޝޮޕް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާއިރު ލޯފަން 6 ކުއްޖަކާއި، މި ދަރިވަރުންގެ އާއިލާގެ ތެރެއިން 2 މެމްބަރަކާއި، ޓީޗަރެއް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ނިކުމެއްޖެ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އާއްމުކޮށްގެން ނެރޭ ކަލަންޑަރު އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރަކީ އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ވަރަށް ތަފާތު އަދި ހިތްގައިމު ކަލަންޑަރެކެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ސްޓޫއިން ތައްޔާރުކުރި މި ކަލަންޑަރާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯގެ މެނޭޖަރ އަދި މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވަނީ “ކީރިތި ﷲ ދެއްވި ޤުދުރަތީ ރީތިކަން” ތީމަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ކަލަންޑަރުގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ޤުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތައްވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަތަކަމުން އަޅަމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ހާމަކޮށްދޭ މި މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮޓޯގްރާފަރުންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްލާމިކް ސްޓޫޑިއޯއިން ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކުރި މި ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ މަންޒަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ޢިލްމީ ނަސޭޙަތްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައިވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ހަނދުކޭތައާއި އިރުކޭތަ ހިފާދުވަސްތައް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ ނިޝާނެއްވެސް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ކިޔާލަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަލަންޑަރުގައި ލިޔުމަށްބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮންޓްވެސްވަނީ ބޯލްޑްކުރެވިފައެވެ. ވޯލް ކަލަންޑަރުގެ އިތުރުން ޑެސްކްޓޮޕް ކަލަންޑަރުވެސް ނެރޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކަލަންޑަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންމެ -/25 ރ އަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޕެކްޓްރާ އެކްސްޓްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ސޮއިކުރައްވައިފި

 

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، ސްޕެކްޓްރާ އެކްސްޓްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. 35 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މި މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 595،449.98 ( ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްނުވަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި ) އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔާ އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މުހައްމަދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔާ އަލްފާޟިލާ ޝިފާ މުހައްމަދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ނުނިމި ލަސްވެގެންދިއުމާއެކު އެކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސާފުކުރުމަށް ބެހޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޒަކާތް ބެހުމާއި ބަލައިގަތުމާއި އަދި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އިރްތީއިން ވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިރްތީ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކުރު ޓްރެއިނިން ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ވަނީ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޒަކާތު ޕޯޓަލްއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ މި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ވަފުދުގެ ފަރާތުން މި ޕޯޓަލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ، މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޤްފް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ ވަފުދުގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމިކް ޓުއަރިޒަމް އަދި މި ނޫނަސް އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން އިސްލާމިކް މިނސްޓަރ ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އިރްތީ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އަށް ބައްދަލުކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ވަފުދުގެ ފަރާތުންވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުނު ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި، އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް، މިނިސްޓަރ ގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި، މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ސާވިސްގެ އެންމެ މަތީ މަގާމުކަމަށްވެފައި، މި މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީގޮތުން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނގާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރގެ ވާހަކުފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް ހޮވިވަޑައިގަން ޢަބްދުލްހަސީބު އިސްމާޢީލްވެސް މި ހަފްލާގައިވަނީ މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްވާފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، އިންސާފައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަން ހަސީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މަސައްކަތުގައި ހުރިހައި މުވައްޒަފުން އެބޭފުޅާއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށްވެސް ހަސީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުލްހަސީބު އިސްމާޢީލް އައްޔަނުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާ، މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމާ، މަރާމާތުކުރުމާއި، ޒަކާތާއި ޙައްޖުގެ ކަންކަމާ މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބޭނުންވާނީ އިލްމީ ގޮތުންގާބިލް ތަޖުރިބާ އާއި ތަމްރީނު ލިބި ހަރުދަނާ، ޒުވާން، މުރާލި އަދި ދުރުވިސްނޭބޭފުޅެއްކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އާ ޕާމަނެންޓް ސެކެޓްރީ (ޕީ.އެސް) ގެ މަޤާމައް އައްޔަނު ކުރެވުނު އަބްދުލް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް އަކީ މި ފަދަ ބޭފުޅެއްކަމާއި މެދު ޝައްކެއްނެތެވެ.

ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން ވަރަށް ޤާބިލު ހިތްތިރި މަޑުމައިތިރި މުރާލި ބޭފުޅެކެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އޯލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު އޭލެވެލްގެ ކިޔެވުން ހަސީބް ފުރިހަމަކުރެއްވީ ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރެއްވުމުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ގާޑަން ސިޓީ ކޮލެޖުން ބެޗެލަރސް އޮފް ކޮމާސް ( އެކައުންޓިންގ ) ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ވިލާ ކޮލެޖުން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ވަޒީފާގެ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއައް ބަލާއިރު ހަސީބަކީ ތަފާތު އެތައް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. މިގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސަސްގެ އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓްކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރކަމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހެޑް އޮފް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެ. އެންމެފަހުން ހަސީބު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމެވެ.

އެހެނިހެން ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު ހަސީބަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޚަރަދުކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ އެކްޓިވިޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، ދައުލަތުގެ ޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސް އަދި ބަޖެޓް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ވޯކިން ގްރޫޕް މެންބަރުކަމާއި، ، ޓްރެޒަރީ ބިލްސް އޮކްޝަން ކޮމިޓީ އޮލަޓަނޭޓް މެންބަރުކަމާއި، ، މާލިއްޔަތު މައްސަލަބަލާ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އަދި މިނޫނަސް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ތައިލެއްޑުފަދަ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ތަފާތު ޓްރެއިނިންތައްވެސް ހަސީބުވަނީ ހައްދަވާފައެވެ.

މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢިލްއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީކަމަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ވަރަށް ޤާބިލު އަދި ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެއްކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެތް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ޢަބްދުލްޙަސީބް އިސްމާއީލް މި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދަވާ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމެވެ. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ ނަމުގައާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ މުވަޒަފުންގެ ނަމުގައާއި އަލަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ( އަބްދުލް ހަޞީބަ އިސްމާޢީލް) އަށް ވަރަށް ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމަށް ޕީއެސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެތަނުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުމުގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ދީނީ އަދި އަޚްލާޤީ މަޢުލޫމާތު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި 6 އަހަރުގެ ތުއްތު ދަރިވަރާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

 

އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ޔޫސުފް ބިން މާޒިން ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫސުފްގެ އިތުރުން ޔޫސުފްގެ މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދެއްވާ މިކަމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ޔޫސުފްއަށް ހަދިޔާވެސް ދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާފިޘުންގެ ލިސްޓުގައި ޔޫސުފް ހިމެނުމަށްޓަކައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޮމިޓީއަށް ކިޔައިދޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް މިކޮމިޓީއަށް ޔޫސުފް ހިފްޘު ކޮށްފައިހުރި މިންވަރު މިންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ކިޔައިދޭނެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށްސްޓާފް ކާޑު ހަވާލުކޮށްފި

 

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިއަދު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި ކާޑުއަޅައިގެން އުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ އިރު އެއީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވަޒަފުން ފަސޭހައިން ފާހަގަ ކޮށް އެންގޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށްވަނީ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފައެވެ.