LOADING CLOSE
Entries by Islamic Affairs

ށ. ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ، މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާޙިރު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

 

ށ. ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ، މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާޙިރު މިއަދު އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މިސްކިތަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
4،529،846.29 ރ ( ހަތަރު މިލިއަން ފަސްލައްކަ ނަވާވިސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަރުފިޔާ ނަވާވިސް ލާރި ) ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކަތަކީ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

ޢިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ގއ. ގެމަނަފުށި އދ. ކުނބުރުދޫ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އދ. ކުނބުރުދޫ މަސްޖިދުލް ރަޙްމާން މިސްކިތާއި އދި
ގއ. ގެމަނަފުށި މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް މިސްކިތް އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފާރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަަސަން ޔާސިރު

އދ.ކުނބުރުދޫ މިސަކިތަކީ 300 މީޙުންގެޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަދި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 640،064.93 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި) އަށް 10 ދުވަހުން ނިންމާ ގޮތަށް.

ގއ. ގެމަނަފުށި މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް މިސްކިތަކީ 710 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަދި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 10 ދުވަހުން ނިންމާގޮތަށް 678،129.20 (ހަލައްކަ އެއްސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް ވިހިލާރި) އަށް އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ އާއި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 

ރ. އުނގޫފާރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އަދި މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާއްވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބައްދަލުކުރެއްވައިފިއެވެ.

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ޅ. ނައިފަރު މަސްޖިދުލް ޣުފްރާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ޅ. ނައިފަރު މަސްޖިދުލް ޣުފްރާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތި ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ރަށުގެ އިސް ރަށްވެހިނާބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހަލާލު ކައުންސިލުގެ 17ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފި.

 

 

ނޮވެމްބަރު 11- 12 އިންޑޮނީސިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ ދުނިޔޭގެހަލާލް ކައުންސިލްގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ފާހަގަކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައިވެރިވަޑައިގަންފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިންޑޮނީސިއާގެ ޖަކާޓާގެ “ސުލްތާބް ހޮޓެލް އެންޑް ރެސިޑަންސަސް” ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ހަލާލު އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި، ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީ ވެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހަލާލު ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަދި ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ ބައްދަލުކުރައްވާފިއެވެ.

އިއްޔެ މި މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން މި މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މި ދެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރި އަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި، މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު” މި ދެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

A2 ފޯމް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޙައްޖު/ޢުމްރާއާ ގުޅޭ