LOADING CLOSE
Entries by Islamic Affairs

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުގެ (އިރްތީ) ގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޒަކާތް ބެހުމާއި ބަލައިގަތުމާއި އަދި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އިރްތީއިން ވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން 2014 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިރްތީ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކުރު ޓްރެއިނިން ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ވަނީ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޒަކާތު ޕޯޓަލްއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ މި ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ވަފުދުގެ ފަރާތުން މި ޕޯޓަލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ، މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޤްފް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ ވަފުދުގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނު ޑްރާފްޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމިކް ޓުއަރިޒަމް އަދި މި ނޫނަސް އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން އިސްލާމިކް މިނސްޓަރ ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އިރްތީ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އަށް ބައްދަލުކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދެންނެވުމަށްފަހު މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ވަފުދުގެ ފަރާތުންވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުނު ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި، އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް، މިނިސްޓަރ ގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި، މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ސާވިސްގެ އެންމެ މަތީ މަގާމުކަމަށްވެފައި، މި މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކީ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީގޮތުން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނގާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރގެ ވާހަކުފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީއަށް ހޮވިވަޑައިގަން ޢަބްދުލްހަސީބު އިސްމާޢީލްވެސް މި ހަފްލާގައިވަނީ މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްވާފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، އިންސާފައި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަން ހަސީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މަސައްކަތުގައި ހުރިހައި މުވައްޒަފުން އެބޭފުޅާއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށްވެސް ހަސީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުލްހަސީބު އިސްމާޢީލް އައްޔަނުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާ، މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމާ، މަރާމާތުކުރުމާއި، ޒަކާތާއި ޙައްޖުގެ ކަންކަމާ މިފަދަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބޭނުންވާނީ އިލްމީ ގޮތުންގާބިލް ތަޖުރިބާ އާއި ތަމްރީނު ލިބި ހަރުދަނާ، ޒުވާން، މުރާލި އަދި ދުރުވިސްނޭބޭފުޅެއްކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އާ ޕާމަނެންޓް ސެކެޓްރީ (ޕީ.އެސް) ގެ މަޤާމައް އައްޔަނު ކުރެވުނު އަބްދުލް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް އަކީ މި ފަދަ ބޭފުޅެއްކަމާއި މެދު ޝައްކެއްނެތެވެ.

ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލަކީ ތަޢުލީމީގޮތުން ވަރަށް ޤާބިލު ހިތްތިރި މަޑުމައިތިރި މުރާލި ބޭފުޅެކެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އޯލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު އޭލެވެލްގެ ކިޔެވުން ހަސީބް ފުރިހަމަކުރެއްވީ ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރެއްވުމުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ގާޑަން ސިޓީ ކޮލެޖުން ބެޗެލަރސް އޮފް ކޮމާސް ( އެކައުންޓިންގ ) ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ވިލާ ކޮލެޖުން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ވަޒީފާގެ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާއައް ބަލާއިރު ހަސީބަކީ ތަފާތު އެތައް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. މިގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސާވިސަސްގެ އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓްކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރކަމާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހެޑް އޮފް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެ. އެންމެފަހުން ހަސީބު އަދާ ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމެވެ.

އެހެނިހެން ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރު ހަސީބަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޚަރަދުކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ އެކްޓިވިޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު އިސްލާޙުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމާއި، ، ދައުލަތުގެ ޗާޓް އޮފް އެކައުންޓްސް އަދި ބަޖެޓް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ވޯކިން ގްރޫޕް މެންބަރުކަމާއި، ، ޓްރެޒަރީ ބިލްސް އޮކްޝަން ކޮމިޓީ އޮލަޓަނޭޓް މެންބަރުކަމާއި، ، މާލިއްޔަތު މައްސަލަބަލާ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އަދި މިނޫނަސް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ތައިލެއްޑުފަދަ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ތަފާތު ޓްރެއިނިންތައްވެސް ހަސީބުވަނީ ހައްދަވާފައެވެ.

މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢިލްއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީކަމަށް ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ވަރަށް ޤާބިލު އަދި ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެއްކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެތް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ޢަބްދުލްޙަސީބް އިސްމާއީލް މި މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދަވާ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމެވެ. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ ނަމުގައާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ މުވަޒަފުންގެ ނަމުގައާއި އަލަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ( އަބްދުލް ހަޞީބަ އިސްމާޢީލް) އަށް ވަރަށް ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމަށް ޕީއެސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ފިޔަވަތި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި ކުދިންނަށް ދީނީ ނަޞޭހަތް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެތަނުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުމުގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ދީނީ އަދި އަޚްލާޤީ މަޢުލޫމާތު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި 6 އަހަރުގެ ތުއްތު ދަރިވަރާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފި

 

އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ޔޫސުފް ބިން މާޒިން ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ބައްދަލުކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫސުފްގެ އިތުރުން ޔޫސުފްގެ މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދެއްވާ މިކަމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ޔޫސުފްއަށް ހަދިޔާވެސް ދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހާފިޘުންގެ ލިސްޓުގައި ޔޫސުފް ހިމެނުމަށްޓަކައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޮމިޓީއަށް ކިޔައިދޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް މިކޮމިޓީއަށް ޔޫސުފް ހިފްޘު ކޮށްފައިހުރި މިންވަރު މިންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ކިޔައިދޭނެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުމުރުން 6 އަހަރުގައި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށްސްޓާފް ކާޑު ހަވާލުކޮށްފި

 

 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިއަދު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި ކާޑުއަޅައިގެން އުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ އިރު އެއީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮތް ހެދުމަށާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ މުވަޒަފުން ފަސޭހައިން ފާހަގަ ކޮށް އެންގޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށްވަނީ ކާޑު ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ށ. ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ، މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާޙިރު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

 

ށ. ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ، މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާޙިރު މިއަދު އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި މިސްކިތަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
4،529،846.29 ރ ( ހަތަރު މިލިއަން ފަސްލައްކަ ނަވާވިސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަރުފިޔާ ނަވާވިސް ލާރި ) ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކަތަކީ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

ޢިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ގއ. ގެމަނަފުށި އދ. ކުނބުރުދޫ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އދ. ކުނބުރުދޫ މަސްޖިދުލް ރަޙްމާން މިސްކިތާއި އދި
ގއ. ގެމަނަފުށި މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް މިސްކިތް އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފާރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަަސަން ޔާސިރު

އދ.ކުނބުރުދޫ މިސަކިތަކީ 300 މީޙުންގެޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަދި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 640،064.93 (ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހާސް ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި) އަށް 10 ދުވަހުން ނިންމާ ގޮތަށް.

ގއ. ގެމަނަފުށި މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް މިސްކިތަކީ 710 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަދި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 10 ދުވަހުން ނިންމާގޮތަށް 678،129.20 (ހަލައްކަ އެއްސަތޭކަ ނަވާވީސް ހާސް ވިހިލާރި) އަށް އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ އާއި އެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

 

ރ. އުނގޫފާރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އަދި މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާއްވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ބައްދަލުކުރެއްވައިފިއެވެ.