ސާކިއުލަރ: 20 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1439 (08 ޑިސެންބަރު 2017) ވަނަ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާ ބަދަލުވުން


Image result for pdf iconސާކިއުލަރ: 20 ރަބިޢުލް އައްވަް 1439 (08 ޑިސެންބަރު 2017( ވަނަ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވުމަށްަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާ ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ