• ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީއާދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއް އެކުލަވާލައިފި
  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީއާދެމެދު ފަހުމުނާމާ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއް އެކުލަވާލައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ފަހުމުނާމާގެ ބޭނުމަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުދިން ކީރިތި ޤުރްއާނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެތަނުގައި ޤުރްއާން ކިލާސްތަކެއް ހިންގާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކިލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ފިޔަވަތީގައި ތިބި ޢުމުރުން 3 އަހަރާއި 9 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށެވެ.
 • އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
  "އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން" މިނަމުގައި މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރ 18 އިން 19 އަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މިބައްދަލުވުމަކީ، އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާ ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މުޅިން އަލަށްފަށާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މީގެ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
 • ދުބާއީގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ދަރިވަރާ މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފި
  ޝައިޚާ ފާޠިމާ ބިންތު މުބާރަކް ދުބާއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ރިފްދާ މުޙައްމަދު ރަޝީދާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިއަދު ބައްދަލުކޮށްލައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ގެ އިތުރުން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
 • "އަންނަ އަހަރުގެ އިސްލާމިކް ފެއަރ އަކީ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ފެއަރ އަކަށް ހެދުމަށް އުންމީދު ކުރަން"
  އަންނަ އަހަރުގެ އިސްލާމިކް ފެއެރ އަކީ ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ފެއަރ އަކަށް ހެދޭތޯ އުންމީދު ކުރައްވާ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އިސްލާމިކް ފެއަރ 2016" ހުޅުވުމަށް މިއަދު ހަވީރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ފެއަރ ކުރީ އަހަރު ތަކުގެ ފެއަރ ތަކާއި ވަރަށްބޮޑަށް ތަފާތުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އަންނަން ހުރި އަހަރުތަކުގައި ބާއްވާ ފެއަރތަކަކީ އަދި މިއަށްވުރެން މުއްސަނދި ފެއަރތަކަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
 • ހދ. ކުމުންދޫގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަލަށް އިިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ހދ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އެއަތޮޅު ކުމުންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިސްކިތް ،މަސްޖިދުއް ފިރްދައުސް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.
 • ހދ.މަކުނުދޫގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
  ހދ.މަކުނުދޫގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައިވާ މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިމިސްކިތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދު މިމިސްކިތުގައި ކުރެއްވުމަށް ފަހުއެވެ
 • މައްކާގައި ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާ މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާދު ބައްދަލުކުއައްވައިފި
  މައްކާގައި ބާއްވާ 38 ވަނަ ކިންގް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދެ ދަރިވަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު މައްކާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިދެދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.
ޒަކާތުގެ ނިޞޯބު 4212.60

ހުކުރު ދުވަސް