• އަލްޖީރިޔާގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަލްޙާފިޒާ ރަހުވާ ރަޝީދު ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
  އަލްޖީރިޔާގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ދާ ދަރިވަރު، ގދ. ތިނަދޫ، އަލްޙާފިޒާ ރަހުވާ ރަޝީދާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 • ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވަނަ ފޯރަމް ބާއްވައިފި.
  ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ދެވަނަ ފޯރަމް މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާންގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
 • ރަމަޟާން މަހުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން: އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމް، ކުޑަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުޅިވަރުތަކާއި އެކު!
  ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، އައުޓްރީޗް ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައެވެ. އަދި އިއްޔެ ވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމަށް އާއްމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބެއެވެ.
 • އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!
  އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއަށް ވާ ސަރަހައްދުގައި މާރބްލް ޖަހައި، އެސަރަހައްދުގެ ނަމަކަށް 'އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާން' ކިޔައިފިއެވެ.
 • މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި.
  ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި ވިލިމާލެ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލު އަދި ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލު ތަކުންނެވެ.
 • މާދަމާއަކީ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
  މީލާދީ ސަނަތުން މާދަމާ، 6 ޖޫން 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން މިރޭ އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.
 • 'އޮފީސް މާހެފުން ޕްރޮގްރާމް 2016' މިއަދު ފަށައިފި.
  މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާދަވެފައިވާ އެއް އާދަ ކަމުގައިވާ މާހެފުމުގެ ހަރަކާތް މިނިސްޓްރީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ދެ ބަޔަކަށް މަހެފުމުގެ ހަރަކާތް ބަހާލައި، "ޢާއިލީ މާހެފުން"ގެ ނަމުގައި ޖޫން 3 ވަނަ އެއް މާހެފުން އަދި "އޮފީސް މާހެފުން"ގެ ނަމުގައި މާހެފުމެއް ވަނީ ރާވާފައެވެ.
ޒަކާތުގެ ނިޞޯބު 4212.60

ހުކުރު ދުވަސް