އިލްމުވެރިންގެ ދަފްތަރު


# ނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
1އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު އިބްރާހީމްފްލޭޝްލައިޓް/ސ.ހިތަދޫ95/1
2އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޙުސައިންއަތިރީގެ/ ބ. ތުޅާދޫ95/2
3އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފު މޫސާހިކަނދިގަސްދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ95/3
4އައްޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިންދިލްކަޝްގެ/ ސ.ހިތަދޫ95/4
5އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމްފަރިވާގެ / ށ. ގޮއިދޫ95/5
6އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމްއެތުމާ/ ހއ.ތަކަންދޫ (މާލެ ދަފްތަރު 3087)95/6
7އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤުބަހާރީވިލާ/ ސ.ހުޅުދޫ95/7
8އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުސީނާ/ ބ.ހިތާދޫ95/8
9އައްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމީއުފްޤު/ ސ. ހިތަދޫ95/9
10އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންދިލްކަޝް / ސ. ހިތަދޫ95/10
11އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގާރޑުން / ސ. ހިތަދޫ95/11
12(އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރުޝްދީ(އިބްރާހީމް މަނިކުފާނުސިލްވަރުގެ / ސ. ހިތަދޫ95/12
13އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމްކެރީބިއަން/ބ. ހިތާދޫ95/13
14އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަލީފެހިގެ/ ދ. މީދޫ95/14
15އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާންކަރަންކާގެ /ބ. ހިތާދޫ95/15
16އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޔޫސުފުކެނެރީގެ /ބ. ހިތާދޫ95/16
17އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާހ. މީރުބަހުރުއާގެ95/17
18އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދުމއ. ނޫރީގެ95/18
19އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲމ. ރިޙާބު95/19
20އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދުފެހިފަރުދާގެ/ ތ. ވިލުފުށި95/20
21އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރުފިޔާތޮށިގެ/ ޅ. ނައިފަރު95/21
22އައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފުޗާންދަނީގެ/ ބ. ތުޅާދޫ95/22
23އައްޝައިޚް ސަޢުދުﷲ ޢަލީއެއްގަމުގެ/ ބ. ކެންދޫ95/23
24އައްޝައިޚް މޫސާ ޞިއްދީޤު ޙަސަންނަންރީތިގެ/ ސ. ހުޅުދޫ95/24
25އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝަފީޤު އިބްރާހީމްބިއްލޫރިވިލާ/ ދ. މީދޫ96/1
26އައްޝައިޚް ޙަސަން ޙަލީމްބަހާރަތީވިލާ/ ސ. ހިތަދޫ96/2
27އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޔޫސުފުކެނެރީގެ/ ބ. ހިތާދޫ96/3
28އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމްގ. މަންޒިލް96/4
29އައްޝައިޚް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲފަށުވިމާގެ/ލ. މާވަށު96/5
30އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޙުސައިންރިހިވެލި/ ބ. ހިތާދޫ96/6
31އައްޝައިޚް ޢަލީ އަންވަރުސިނަރީ/ ސ. ހުޅުދޫ96/7
32އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީދީދީމ. މޫސުމްބަހާރު96/8
33އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ހާނީގްރީންވިލާ/ ސ. މީދޫ96/9
34އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައުޒީގުލްބަކާގެ/ ގއ. ވިލިނގިލި96/10
35އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރުބޭރުފީށި/ ޏ. ފުވައްމުލައް96/11
36އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާސިނަމާގެ/ ޅ. ނައިފަރު96/12
37އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ނާޞިރު ޒަކަރިއްޔާމަންދޫބުގެ / ސ. ހިތަދޫ96/13
38އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދީބުމެރިންހައުސް /ސ. ހުޅުދޫ96/14
39އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީސޯސަންމާގެ/ ހއ. ހޯރަފުށި97/1
40އައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދުމަލްހާރު/ ސ. ހިތަދޫ97/2
41އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދުފިނިހިޔާގެ / ބ. އޭދަފުށި97/3
42އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މޫސާފޭރުގަސްދޮށުގެ/ ށ. މަރޮށި97/4
43އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިންޖޭމުގެ/ށ. މަރޮށި97/6
44އައްޝައިޚް ޙަސަން މަޢުރޫފުމާފަރު/ އދ. މަހިބަދޫ97/7
45އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒު އަޙްމަދުހޭޒްލީން / ކ. ގާފަރު97/8
46އައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހިމްވީނަސް/ ނ. ވެލިދޫ97/9
47އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްހިޔަލީގުލްޝަން/ ވ. ކެޔޮދޫ97/10
48އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހ. ދައްރާސާ97/11
49އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޤާސިމްނޫރަލީގެ/ ށ. މަރޮށި97/12
50އައްޝައިޚް ޙަސަން ރަޝީދު ޢަބްދުﷲކާމިނީގެ/ ށ. ބިލެތްފަހި97/13
51އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މޫސާސިލްޝާދުގެ/ ދ. މީދޫ97/14
52އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލްގުލްދަސްތާގެ/ ގދ. ތިނަދޫ97/15
53އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދުމެޑޯޒް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ97/16
54ޑރ. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާންކަރަންކާގެ/ ބ. ހިތާދޫ98/1
55އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް މުޙައްމަދުގ. ޓޮޕާޒް98/2
56އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފުނޫރާނީމާގެ/ އއ. ތޮއްޑޫ98/3
57އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާމ. ދާޝިން98/4
58އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުސައިންނޫރާނީގެ/ ށ. މަރޮށި98/5
59އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޒާހިރުފިނިވާގެ/ ށ. މަރޮށި98/6
60އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދުބިއްދޮށުގެ/ ފ. ނިލަންދޫ98/7
61އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަސީމްހ. ޕޫނަމް98/8
62އައްޝައިޚް ހާރޫން ޢަލީމޫނިމާގެ / ބ. ހިތާދޫ98/9
63އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފުމ. ނޫހިރި99/1
64އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާންހ. ގޯބިލިގެ99/2
65އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޟިއްޔާމ. މަނަފަރު99/3
66އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރިޟާ އަޙްމަދުނަސީމިވިލާ/ ހދ. ނޭކުރަންދޫ99/4
67އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމްހެލެބެލިގެ/ ދ. ކުޑަހުވަދޫ99/5
68އަލްއުސްތާޛު ޙަސަންތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާންމ. ޑްރީމީލައިޓް99/6
69އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުލްވާޙިދުމ. ސްޕޮޓްލައިޓް99/7
70އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މަޙްމޫދުބަހާރުގެ / ރ. އުގުލު99/8
71އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު ޢަބްދުﷲމޯނިންގްލައިޓް/ ނ. ހޮޅުދޫ99/9
72އަލްއުސްތާޛާ ޢާޤިޞާ ޢަލީމ. އާޤިޞާމަންޒިލް99/10
73އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރުބްލޫހައުސް / ހދ.ވައިކަރަދޫ99/11
74ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީކަނީރުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ99/12
75އައްޝައިޚް ޠާހާ ނަޢީމްފަތިސް/ ގދ. ތިނަދޫ99/13
76އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލީއަތަމާގެ / އދ. ދަނގެތި99/14
77އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީއިނގުރުމާގެ / ސ. ފޭދޫ2000/1
78އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާފޭރުމާގެ/ ގދ. ހޯޑެއްދޫ2000/2
79އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއަލިހަވާގެ/ ސ. މީދޫ2000/3
80އައްޝައިޚް ހާރޫން ޔޫސުފުމ. ވުޑްޕެކަރ2000/5
81އައްޝައިޚް ޙަސަން ޢަލީމއ. އަޅިފަށުވިގެ2000/6
82އައްޝައިޚް ޢަޡްމަތު ޖަމީލްމއ. ނާރެސް2000/7
83އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމްމއ. އިވްނިންގ ރޯސް2000/8
84އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީމ. ސުހުރާ2000/9
85އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އިބްރާހީމްމޫނިމާގެ/ މ. ކޮޅުފުށި2000/10
86އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމްތިބްރޯޒުގެ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު2001/1
87އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދުމ. މަނަފަރު2001/2
88އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާއިޒްގ. ކަމަރާގެ2001/3
89އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީމ. އަރީޖް2001/4
90އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަންރިހިވިލާގެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް2001/5
91އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމްމ. ރިޙާބު2001/6
92އައްޝައިޚް އިސްޙާޤު މުޙައްމަދުފުޅުމ. މާވަރުހުރާ2001/7
93އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަލީމްކުޑަޖެހިގެ/ ލ. މާބައިދޫ2002/1
94އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަމީމްހަނދުވަރީގެ / ތ. އޮމަދޫ2002/2
95އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަންއަލިފަރުދާގެ / ގއ. މާމެންދޫ2002/3
96އައްޝައިޚް ޙަސަން ސަޢީދުފަހާގެ / ސ. ފޭދޫ2002/4
97އައްޝައިޚް ފައްޔާޒު ޢަލީ މަނިކުކެލާ / ބ. އޭދަފުށި2004/1
98އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސާހަވީރީނާޒް / ރ. އަލިފުށި2004/3
99އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފްމ.ޝެރިފް2005/01
100ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުސަޢީދުމަންޒިލް/ ގއ. މާމެންދޫ2005/02
101އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤުމަލްހާރު/ މ. ކޮޅުފުށި2005/03
102އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް އިބްރާހީމްއަސްރަފީގެ / އއ. ތޮއްޑޫ2005/04
103އަލްއުސްތާޛާ ޝާހްނާޒް ޙަބީބާ ޙަމީދުގުރަހަ / ޅ. ނައިފަރު2005/05
104އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޙުސައިންއަތަމާގެ/ ނ. ވެލިދޫ2005/06
105އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމުހ. ޝޭޑީކޯނަރ / ކ. މާލެ2006/01
106އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުނޫރާނީމާގެ / ނ. ހެބަދޫ2006/02
107އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް މާހިރުމެޑޯޒް/ ރ. އަލިފުށި2006/03
108އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޢަލީމ. މުއިރި / މ. މާލެ2006/04
109އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމްމާލްރޯޑް / ނ. މަނަދޫ2006/05
110އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދުއަތިރީގެ/ ފ. ނިލަންދޫ2006/06
111އައްޝައިޚް ޢަލީ ނަޖީބުއެންދެރިމާގެ / ފ. ނިލަންދޫ2006/07
112އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީގ. ރަންގެހި / ކ. މާލެ2007/01
113އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙްމާންއޭނާޒް / ބ. ދަރަވަންދޫ2007/02
114އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިންކަރަންކާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ2007/03
115ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފުހ. ލަކީ / ކ. މާލެ2007/04
116އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމްމއ. އޯޗާރޑް / ކ. މާލެ2007/05
117އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ވަޙީދުސައިރީނާ / ސ. މީދޫ2007/06
118އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީގ. ނިލަންދޫ / ކ. މާލެ2007/07
119އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމްމ. އައިރިސް2008/01
120އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މައުމޫންމއ. މިތުނަ2008/02
121އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޡާމްހ. ސައުތުރީފް2008/03
122އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު ޢަބްދުﷲލިލީގެ / ތ. ކިނބިދޫ2008/04
123އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާންހިލިހިލާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި2008/05
124އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމްހ. ވެއްޕިލާގެ / ކ. މާލެ2008/06
125އައްޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން ޢަދުނާންކާރިގަޑިގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް2008/07
126އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްމއ. އައިވަރީހައުސް /ކ.މާލެ2008/08
127އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުމއ. ފީރޯޒްވާދީ / ކ.މާލެ2008/09
128އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކުރީގ. ވަށްފުށި/ ކ. މާލެ2008/10
129ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގުލްފާމުގެ، ރ. އުނގޫފާރު2008/11
130އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާސިނަމާގެ/ ޅ. ނައިފަރު2008/12
131އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްމއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ /ކ.މާލެ2008/13
132ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްގ. ގަސްކަރަ /ކ.މާލެ2008/14
133އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނާހ. ބާދިރީގެ /ކ.މާލެ2008/15
134އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ޙުސައިންގުލްބަކާގެ / ގދ. ވާދޫ2008/16
135އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާމުޝްތަރީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ2008/17
136އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ނަޖީބުޢަޞްރުމާގެ / ސ. މީދޫ2008/18
137އައްޝައިޚް ރަޒީން ޙުސްނީފިތުރޯނުގެ / ސ. ހިތަދޫ2008/19
138އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤުއުތުރުގެ / މ. ކޮޅުފުށި2008/20
139އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މުޞްޠަފާދުންފިނިގެ / ސ. ހުޅުދޫ2009/01
140އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމްޖަވާހިރުމާގެ / ބ. މާޅޮސް2009/02
141ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގުލްހަޒާރުގެ / ފ. ނިލަންދޫ2009/03
142އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލީހަޒާރުގެ / ނ. ކުޑަފަރި2009/04
143އަލްއުސްތާޛު އިސްޙާޤު އަބޫބަކުރުދެކުނުގެ / ބ. ހިތާދޫ2009/05
144އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމއ. ބާބުލްޢަވާލީ2009/06
145އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާފިޢު މޫސާރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ2009/07
146އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިންތަރިކަ / އދ. ދަނގެތި2009/08
147އައްޝައިޚް ސަލްމާން ރަޝީދުވައިލެޓްމާގެ/ގދ.ރަތަފަންދޫ2009/09
148އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފްއަލިދޯދި / ގދ. ތިނަދޫ2009/10
149ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީކޯޒީރައުންޑް / ސ. ހިތަދޫ2009/11
150އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަސަންރެޑްސީ / ގދ. ތިނަދޫ2009/12
151އައްޝައިޚް ހައިޝަމް މުޙައްމަދުޕްލާޒާ/ ރ.އަލިފުށި2009/13
152އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބުދޮންދީދީމަންޒިލް / ސ. މީދޫ2009/14
153އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރުހަލަވެލި /ބ. އޭދަފުށި2009/15
154އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަލަމާގެ/ ޅ. ނައިފަރު2009/16
155އައްޝައިޚް އަޙްމަދު އިޤްބާލްއަސަރީވިލާ / ބ. ކިހާދު2009/17
156އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފްގުލްދަމްގެ /ކ. ކާށިދޫ2009/18
157އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުމޫރިތި /ދ. ގެމެންދޫ2009/19
158އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީއެއްގަމުގެ /ބ. ކެންދޫ2009/20
159އައްޝައިޚާ ނިލޫފާ ނަޞީރުރޯޝަނީގެ/ އއ. ފެރިދޫ2010/01
160އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދުބިއްދޮށުގެ/ ފ. ނިލަންދޫ2010/02
161އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަޙްމަދުމަލްހާރު / ސ. ހިތަދޫ2010/03
162އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ނަޞީރުދަނބުގެ/ ހދ.ވައިކަރަދޫ2010/04
163އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދުމިރިހިގަސްދޮށުގެ/ ބ.ތުޅާދޫ2010/05
164އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލްމަންނާނުމާހުގެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް2010/06
165އައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހީމް ދީދީދިގުވާނޑު.ކެއުޅުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް2010/07
166އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދުދަފްތަރު ނަންބަރ:23572010/08
167އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުމ. މުޙައްމަދީ އާބާދު2010/9
168އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒާހިދުލިލީމާގެ/ ގދ. ވާދޫ2010/10
169އައްޝައިޚާ އާމިނަތު އާފިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދުފެންމީރުގެ / ސ. ހިތަދޫ2010/11
170އައްޝައިޚް ޖަޢުފަރު ފާއިޒުދެކުނުގެ / ސ. މީދޫ2010/12
171އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިންހާޖުހިރިލަންދޫގެ /ސ. ފޭދޫ2010/13
172އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރުއެތުމާގެ/ ގއ. ގެމަނަފުށި2010/14
173އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރުފިނިވާގެ/ ގދ. ތިނަދޫ2010/15
174އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފިރާސްވެސްޓްލައިޓް / ސ. ހުޅުދޫ2011/01
175އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޙުސައިން ރަޝީދުވ. މިއަރެސް / ކ. މާލެ2011/02
176އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރުއިލާޒް / ރ. ހުޅުދުއްފާރު2011/03
177އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މަޢުޞޫމްހަވީރީމަންޒިލް/ ލ. މައިބައިދޫ2011/04
178އައްޝައިޚް އާތިފް ޖަލީލްމ. މެޑޯނާ / ކ. މާލެ2011/05
179އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދުލަކީސްޓރަ / އއ. މާޅޮސް2011/06
180އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދުލަކީހޯމް / ގއ. ދާންދޫ2011/07
181އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދުޖަބްރާނުގެ / ސ. ހިތަދޫ2011/08
182އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފްހއ. ކެލާ / ދެރަހަ2011/09
183އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޙަމީދުވީނަސްއަލީ / ލ. ގަން2011/10
184އައްޝައިޚާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާސީސަންގެ / ކ. މާފުށި2011/11
185އައްޝައިޚް ޙަސަން ނާޖީނާޖީގެ / ސ. މަރަދޫ2011/12
186ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަންމއ. މާވެޔޮގެ / ކ، މާލެ2011/13
187އައްޝައިޚް މުޢާޛު މަންޞޫރުމ. ނެވަރކޯން / ކ. މާލެ2011/14
188އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުއަލުއިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ2012/01
189އައްޝައިޚް ޖަޢުފަރު ހާދީވިލާޑީސޯސަން / ސ. ހިތަދޫ2012/02
190އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންދަފްތަރު ނަންބަރ:23022012/03
191އައްޝައިޚް މޫސާ ނަޞީރުއަލުއިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ2012/04
192އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާންދަފްތަރު ނަންބަރ 87332012/05
193އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްހާދީ ޙުސައިންޓިޔުލިޕް / ރ. ކިނޮޅަސް2012/06
194އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤްކަށިމާގެ / ސ. މަރަދޫ2012/07
195އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލްޖަންބުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ2012/08
196އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަފީފުމެރީވިލާ / ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ2012/09
197އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ނަސީމްނޫރާނީއާގެ / ގދ. ވާދޫ2012/10
198އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުމެޑޯޒް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ2012/11
199އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފްހަފްލާ / ޅ.ނައިފަރު2012/12
200އަލްފާޟިލް ހިޝާމް އަޙްމަދުރިވެލި / ސ. މީދޫ2012/13
201އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް ރިޔާޟްރާސްޕަރީ / ތ. ކަނޑުދޫ2012/14
202އަލްއުސްތާޛް އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދުގަމަރީ / ގދ. މަޑަވެލި2012/15
203އައްޝައިޚް ޙާރިޘް ޒާހިރުލިލީމާގެ / ސ. މަރަދޫ2012/16
204އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ސާމިރާއާރާމުގެ / ށ. ފޯކައިދޫ2012/17
205އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝިފާޢުލަކީސްޓަރ / ހއ. މާރަންދޫ(TH)C-2013/01
206އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝިޔާމްޖަބުރޯލުމާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ(TH)C-2013/02
207އައްޝައިޚް ހާޝިމް މޫސާގުލްތަރުޖަމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ(TH)C-2013/03
208އައްޝައިޚް އައިމަން ޞާލިޙްސިލްވަރުގެ / ސ. ހިތަދޫ(TH)C-2013/04
209އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒްއިއްތިފާގް / ސ. މަރަދޫފޭދޫ(TH)C-2013/05
210އައްޝައިޚް ފަރްޒާނާ ޙުސައިންލަކީސްޓްރިކް / ސ. ފޭދޫ(TH)C-2013/06
211އައްޝައިޚް ފަޒްނާ ޙުސައިންލަކީސްޓްރިކް / ސ. ފޭދޫ(TH)C-2013/07
212އައްޝައިޚް އާސިފް މޫސާ އިބްރާހިމްރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ(TH)C-2013/08
213އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމްހ. ސަނދުބަރަކަގެ(TH)C-2013/09
214އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރިފާދުމ. މުއިވިލު(TH)C-2013/10
215އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫންމުރިނގި / ސ. މަރަދޫ(TH)C-2013/11
216އައްޝައިޚް ސުޢޫދު މުޙައްމަދު ފުޅުހ. މާވަރުހުރާ / ކ. މާލެ(TH)C-2013/12
217އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާންސޯސަންވިލާ / ލ. މާމެންދޫ(TH)C-2013/13
218އަލްއުސްތާޛް އަޙްސަން ހަމީދުމއ. އަސްޓްރަލްއާގެ / ކ. މާލެ(TH)C-2013/14
219އައްޝައިޚާ ހުޝާމާ އަޙްމަދުރިވެލި / ސ. މީދޫ(TH)C-2013/15
220އައްޝައިޚް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދުގ. މާވަރުލު / ކ. މާލެ(TH)C-2014/01
221އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ނާޞިރު މުޙައްމަދުމ. ކަރިޝްމާވިލާ(TH)C-2014/02
222އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ޒަރީރުއެއްގަމުގެ/ ސ. ހިތަދޫ(TH)C-2014/03
223އައްޝައިޚް ޔާމިން ނަޞީރުމޫންލައިޓްހައުސް / ސ.މަރަދޫ(TH)C-2014/04
224އަލްއުސްތާޛް ޠަލްޙަތު އަޙްމަދުކިނާރާ / ގދ. މަޑަވެލި(TH)C-2014/05
225އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފިރުސާންހުރަސް / ހއ. ކެލާ(TH)C-2014/06
226އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދުމއ. ދަނަސް(OTHR)142-C/142/2014/5
227އައްޝައިޚް އިމާދު ޔޫސުފްއަންނާރުމާގެ / ލ. މާމެންދޫ(OTHR)142-C/142/2014/6
228އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙްފުނޯސް / ސ. މީދޫ(OTHR)142-C/142/2014/7
229އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުހިތިލާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ(OTHR)142-C/142/2014/8
230އައްޝައިޚާ ޚަދީޖާ ހިދާޔާވ. ސިނަމާލެ 4 01-3(OTHR)142-C/142/2014/14
231އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދުކަނީރުމާގެ / ރ. އަނގޮޅިތީމު(OTHR)142-C/142/2014/15
232އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ޝާހިދުގުލްތަރުޖަމާގެ / އއ. ތޮއްޑޫ(OTHR)142-C/142/2014/16
233އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދުމ. ފެންގަސް(OTHR)142-C/142/2014/18
234އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދުހިތައްފިނިވާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ(OTHR)142-C/142/2015/27
235އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އާމިރުވީނަސް / ނ .މާފަރު(OTHR)142-C/142/2015/55
236އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުކަޝްމީރުގެ / ނ.ކެނދިކުޅުދޫ(OTHR)142-C/142/2015/56
237އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މާޖިދުކެދިނކޮޅު. ޑެޒީވިލާ /ރ. ކެނދިކުޅުދޫ(OTHR)142-C/142/2015/58
238އައްޝައިޚް ޢަލީ ނިޝާމްމ. ހޮޓާދޮށުގެ(OTHR)142-C/142/2015/59
239އަލްއުސްޛް ޝަރަފުއްދީން ޢަލީގްރީންގެ / ރ.އަލިފުށި(OTHR)142-C/142/2015/62
240އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ފަޒީލްހިޔާ / ވ. ރަކީދޫ(OTHR)142-C/142/2015/63
241އަލްއުސްތާޛާ ނާދިޔާ ސަޢީދުމއ.ކޮށީގެ، މާލެ(OTHR)142-C/142/2015/69
242ޑރ.އިބްރާހިމް ސަޢީދުޑިއަރެސްޓް، ސ.ހިތަދޫ(OTHR)142-C/142/2015/70
243އަލްއުސްތާޛް ހާމިދު އަބޫބަކުރުދަފްތަރު 5368(OTHR)142-C/142/2015/81
244އައްޝައިޙް އަޒުމީން ރަޝީދުޗަނބޭލީގެ، ގއ.ރަތަފަންދޫ(OTHR)142-C/142/2016/3
245އައްޝައިޙް އަބްދުއްރަހުމާން ޔޫނުސްމަޒާ، ރ. އަލިފުށި(OTHR)142-C/142/2016/5
246އައްޝައިހް މުހައްމަދު އާދިލްދިލްޝާދުގެ، ށ.ފޯކައިދޫ(OTHR)142-C/142/2016/6
247އައްޝައިހް ޢަލީ ސަމީރުދަފްތަރު ނަންބަރ 6801(OTHR)142-C/142/2016/7
248އައްޝައިޙް އަޙްމަދު ޝުޢައިބްހިޔާލާގެ، ޅ. ނައިފަރު(OTHR)142-C/142/2016/10
249އައްޝައިހް ޢަބްދުލް މަތީން ޢބްދުލް މަޖީދުއެރޯމާ، ގއ. ވިލިނގިލި(OTHR)142-C/142/2016/11
250އައްޝައިޚާ ހައްވާ ލަތީފްހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރ، 1-3-10(OTHR)142-C/142/2016/13
251އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝްހުޅުމާލެ.އެހީ/ ކ.މާލެ(OTHR)142-C/142/2016/34
252އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲގުލްޝަންވިލާ، ޟ.ފުވައްމުލައް(OTHR)142-C/142/2016/58
253އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާވޫދުފެހިވިލާގެ، ހއ.ތަކަންދޫ(OTHR)142-C/142/2016/66
254އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢައްފާން ޝާފިޢީސަނދުރަ، ކ.މާލެ(OTHR)142-C/142/2016/69
255އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާހިދުއަންބަރީވިލާ، ށ.ހިރިމަރަދޫ(OTHR)142-C/142/2016/76
256އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދުމަނަދޫގެ، ނ.ޅޮހި(OTHR)142-C/142/2016/67
257އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިފްޝާންކަޝްމީރުގެ، ސ.ފޭދޫ(OTHR)142-C/142/2016/82
258އައްޝައިޚް އަކުރަމް ޙުސައިންގަނޑުވަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި(OTHR)142-C/142/2016/68
259އައްޝައިޙް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދުނޭޒާ، ސ.ހިތަދޫ(OTHR)142-C/142/2016/78
260އައްޝައިޙް އަޙްމަދު ސަމީންފިނިވާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ(OTHR)142-C/142/2016/91
261އައްޗައިޙް ޢަލީ ރަޝީދުމ.މ.ފ. ދަފްތަރު ނަންބަރު 2549(OTHR)142-C/142/2016/117