އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ފެށުން


އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ 3 ވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

 imaamun-thazaakurun-3vana-workshop-2 imaamun-thazaakurun-3vana-workshop-3 imaamun-thazaakurun-3vana-workshop-4 imaamun-thazaakurun-3vana-workshop-5