ކޮމެޓީތައް


ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވާ ވަޤްފް ފަންޑް އަދި ކޮމިޓީ (ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް)
ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވާ ވަޤްފް ފަންޑަކީ، ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރާވާ ހިންގާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކާއި، ދީނީ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދަވާފައިވާ ފަންޑެކެވެ. ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވާ ވަޤުފް ފަންޑުގެ ކޮނެޓީއަކީ، މިފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުޖްތަމަޢުގެ މަންފާއަށްޓަކާ ޚަރަދުކުރުމަށް، ފަންޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ފަންޑުގެ ބޭނުން

ދީނީކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވާ ވަޤްފް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން ދީނީ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވުމަށް ދައްކާ ފައިސާއެވެ.

 

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާއިޒް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްސަން ކޯޑިނޭޓަރ

 

މިސްކިތު ފަންޑު ކޮމެޓީ (ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް)
މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ  ފަންޑަކީ ރާއްޖޭގައި އަލަށް މިސްކިތަކާއި ވަޤްފު އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމާއި  މިސްކިތްތަކާއި ވަޤުފް ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމާއި މިސްކިތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދާދިނުމާއި ފަންޑް މުއްސަނދިކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރަދު ކުރާ ފަންޑެކެވެ.

 

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ވަޙީދު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
އަލްއުސްތާޛް އަސަދުﷲ ޝާފިޢީ އަޙްމަދު ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަމީރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަމީރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޖީބު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓރ
އަލްފާޟިލް ޢިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

 

ޒަކާތް، ޙައްޖު ޢުމްރާ ޔުނިޓުން ވެލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީތައް
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްޞީލް

1. ޒަކާތު ކޮމިޓީ

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ އިބްރާހީމް ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
އައްޝައިޚް އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
އައްޝައިޚް އަލީ ޝަރީފް އެކްސެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓާރ
އަލްއުސްތާޛް އަސަދުﷲ ޝާފިޢީ އަޙްމަދު ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް
މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚާލިދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް ބޯޑު މެމްބަރ
އާމިރު ޢަލީ އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑް މެމްބަރ

 

2- ޒަކާތު ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
އައްޝައިޚް އިބްރާޙީމް އަޙްމަދު ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރު ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް އިމާމު
އައްޝައިޚް ޠާހާ ނަޢީމް އަމީން ޢާންމު
އައްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން މުޝްރިފް
އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފް އެގްޒެކެޓިވް ކޯރޑިނޭޓަރ
ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ ކޮންސަލްޓެންޓް

 

ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތަފްޞީލް

3- ސްކޯލަރޝިޕް ކޮމިޓީ*
4- ޢުމްރާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ*
5- ޢުމްރާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ*

* މި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރުވުމުން

ފަލަކީ ހިސާބުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (ކޮންމެ އަހަރަކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއެއް)
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ބޭނުންވާ ފަލަކީ ހިސާބުތަކާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުމާއެކު އެ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވުން.
ހިޖްރީ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލުމާއި ހަނދުބެލުމަށް ބޭނުންވާ ފަލަކީ މަޢުލޫމާތާއި މިނޫނަވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަލަކީ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން.

ކޮމިޓީ ވިލަރެސް ކުރައްވާ ސެކްޝަން: ހަލާލު ސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު ޗެއަރޕާރސަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ ވައިސް ޗެއަރޕާރސަން
ޕްރޮފިސަރ ޙަސަން އުޤައިލް މެންބަރ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ދާއޫދު މެންބަރ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  މެންބަރ
ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަލީ  މެންބަރ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުސްލިމް  މެންބަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަލިމަނިކު  މެންބަރ
އަލްފާޟިލް އިޔާޒް ޖާދުﷲ ނަސީމް  މެންބަރ
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު  މެންބަރ
ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޝަރީފް  މެންބަރ

 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ (ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް)
ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 8.19 ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ބެލުން

 

މެންބަރުން

ނަން މަޤާމު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަމީރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ
އައްޝައިޙް މުޙައްމަދު ފާއިޒް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަރީފް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީއު ސ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ