ނަން – ފިރިހެން


ނަން ނަން (އަރަަބި) އަކުރު މާނަ
عَبْدُ اللهُعَ(މިއީ މާތްރަސްކަލާނގެ މަތިވެރި ޛާތުފުޅުގެ ޚާއްޞަ ނަމެވެ.)
عَبْدُ الرَّحْمَنُعَ(ނުހަނު އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّحِيمُعَ(ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المَلِكُعَ(ވެރި ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القُدُّوسُعَ(މާތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ السَّلامُعَ(ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُؤْمِنُعَ(އަމާންކަން ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُهَيْمِنُعَ(ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَزِيزُعَ(މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الجَبَّارُعَ(ކޮންމެކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُتَكَبِّرُعَ(ގަދަކީރިތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الخَالِقُعَ(ހުރިހާ ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَارِئُعَ(އަލުން އުފައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُصَوِّرُعَ(ސިފަގެންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الغَفَّارُعَ(ފާފަ ފުއްސަވައި ޢަފޫކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القَهَّارُعَ(ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބާރުހިންގަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَهَّابُعَ(ދީލަތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّزَّاقُعَ(ރިޒުޤު ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الفَتَّاحُعَ(ރަޙްމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުއްވައި ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَلِيمُعَ(ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القَابِضُعَ(އުނިކުރައްވައި ކުޑަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَاسِطُعَ(ތަނަވަސް ކުރައްވައި ފަތުރުއްވަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الخَافِضُعَ(ދެރަކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّافِعُعَ(މަތިވެރިކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الْمُعِزُّعَ(ޢިއްޒަތްތެރި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الْمُذِلُّعَ(ނިކަމެތި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ السَّمِيعُعَ(ހުރިހާ އަޑުތަކެއް އައްސަވައި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَصِيرُعَ(ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދެކެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَكَمُعَ(ނިޔާކަނޑައަޅުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَدْلُعَ(ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ اللَّطِيفُعَ(އަޅުތަކުންގެ އެންމެ ކުދިކުދި ބޭނުންތައްވެސް ދެނެވޮޑިގެންވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާގެ)
عَبْدُ الخَبِيرُعَ(ނުހަނު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَلِيمُعَ(ނުހަނު ކޯފާމަޑު ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَظِيمُعَ(މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الغَفُورُعَ(ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الشَّكُورُعَ(ކުދިކުދި ހެޔޮކަންތަކަށްވެސް ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَلِىّعَ(އަޅުތަކުންނަށް ވުރެ މަތިވެރި ސިފަފުޅުތަކެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الكَبِيرُعَ(ހައިބަތާއި މަތިވެރިވަންތަކން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَفِيظُعَ(ރައްކައުތެރި ކުރައްވައި ދަމަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُقِيتُعَ(ރިޒުޤުދެއްވައި ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَسِيبُعَ(ހިސާބު ބައްލަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الجَلِيلُعَ(އައުދާނަ ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الكَرِيمُعَ(ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّقِيبُعَ(ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެ ވޮޑިގެން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُجِيبُعَ(ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَاسِعُعَ(ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ދީލަތިވަންތަ ކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَكِيمُعَ(ޙިކުމަތް ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَدُودُعَ(މަޚުލޫޤުން ދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المَجِيدُعَ(ކީރިތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَاعِثُعَ(އަލުން ދިރުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الشَّهيدُعَ(ހެކިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَقُّعَ(ޙައްޤު ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَكيلُعَ(ބަލަހައްޓަވާ ބަލަދުވެރި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القَوِيُّعَ(ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المَتِينُعَ(ގަދަފަދަ ވަންތަކަމުގައި ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَلِيُّعَ(ނަޞްރު ދެއްވައި މަދަދުވެރިވެ ވޮޑިގެންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَمِيدُعَ(ޙަމްދު ތާރީފު ޙައްޤުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُحْصِىعَ(ހުރިހާ ތަކެއްގެ މިންވަރާއި ޢަދަދު ބައްލަވައި ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُبْدئعَ(ފެށުމެއްނެތި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُعِيدُعَ(ރުޖޫޢަ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُحْيىعَ(މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ދިރުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُمِيتُعَ(މަރުގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الحَيُّعَ(ތާއަބަދު ދިރި ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القَيُّومُعَ(އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުގައި ޤާއިމުވެ ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَاجِدُعَ(މުއްސަދިކަމާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الماَجِدُعَ(މާތް ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَاحِدُعَ(އެއްކައުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الصَّمَدُعَ(އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެވޮޑިނުގެން އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުގައި ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ القَادِرُعَ(ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُقْتَدِرُعَ(ފުރާފުރިހަމަ ކުޅަދުންވަންތަކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُقَدِّمُعَ(އިސްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُؤخِّرُعَ(ލަސްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الأَوَّلُعَ(ފެށުމެއްނެތް އިސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الآخِرُعَ(ނިމުމެއްނެތް ފަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الظَّاهِرُعَ(ފާޅުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَاطِنُعَ(ވަންހަނާވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَلِىعَ(ނަޞްރުދެއްވައި އެހީތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُتَعَالىِعَ(ހުރިހާ ގޮތަކުން މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَرُّعَ(އިޙްސާންތެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ التَّوابُعَ(ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُنْتَقِمُعَ(ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލުހިއްޕަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ العَفُوُّعَ(ޢަފޫކުރައްވައި އޯގާވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّءُوْفُعَ(އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ مَالِكُ المُلْكِعَ(ހުރިހާ ބާރަކާއި ވެރިކަމެއް މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ ذُوالْجَلاَل وَالإِكْراَمعَ(ގަދަކީރިތި ވަންތަ ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُقْسِطُعَ(އިންސާފުވެރި ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الجَامِعُعَ(ޖަމާކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الغَنِىعَ(ފުދިވޮޑިގެންވާ މުއްސަނދިކަމުގެވެރި ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ المُغْنِىعَ(މުއްސަދިކަމުގެވެރި ފުދުންތެރި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الماَنِعُعَ(ދަފަރާ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الضَّارُّعَ(މުޞީބާތާއި ގެއްލުން މިންވަރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ النَافِعُعَ(މަންފާ މިންވަރުކޮށްދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ النُّوْرُعَ(އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅުން ހުރިހާ އަލިކަމެއް ފާޅުވެގެންދާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الهاَدِىعَ(ހިދާޔަތްދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَدِيْعُعَ(އިސްވެދިޔަ މިސާލަކާނުލައި އުފައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ البَاقِىعَ(ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الوَارثُعَ(ވާރުތަވެރި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الرَّشِيْدُعَ(ތެދުމަގު ދައްކަވައި އިޞްލާޙުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)
عَبْدُ الصَّبُورُعَ(އެންމެ ކެތްތެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)
އާދަމްآدَماރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިދްރީސްإِدْرِيْساރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އައްޔޫބްأَيُّوباރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިބްރާހީމްإِبْرَاهِيْماރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިސްޙާޤްإِسْحَاقاރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިލްޔާސްإِلْيَاساރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އިސްމާޢީލްإِسْمَاعِيلاރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އަލްޔަސަޢްالْيَسَعاރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ދާއޫދުدَاوُوددރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޒަކަރިއްޔާزَكَرِيَّازރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޛުލްކިފްލުذُوالْكِفْلُذރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޝުޢައިބްشُعَيْبشރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސުލައިމާންسُلَيْمَانسރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޞާލިޙްصَالِحصރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢީސާعِيْسَىعَރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ލޫޠްلُوطلރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މުޙައްމަދުمُحَّمَدمރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މޫސާمُوسَىمރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ނޫޙްنُوحنރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ހޫދްهُودهރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ހާރޫންهَارُونهރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޔަޙްޔާيَحْيَىيރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޔަޢްޤޫބްيَعْقُوبيރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޔޫނުސްيُونُسيރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޔޫސުފްيُوسُفيރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އަބޫބަކްރުأَبُوبَكْرُاއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އަބޫ ޢުބައިދާأَبُوعُبَيْدَةاއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އަބޫ ހުރައިރާأَبُوهُرَيْرَةاއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ބިލާލްبِلاَلبއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ބައްރާبَرَّاءبއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޘާބިތުثَابِتُثއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޖާބިރުجَابِرُجއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޖަޢްފަރްجَعْفَرجއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޙާޠިބްحَاطِبحއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޙުޛައިފާحُذَيْفَةحއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޙިސާންحِسَانحއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޙަންޡަލާحَنْظَلَةحއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޙަމްޒާحَمْزَةحއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޚާލިދުخَالِدُخއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޚުބާބްخُبَابخއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ދަޙިއްޔާدَحِيَّةدއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޒައިދުزَيْدُزއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޒުބައިރުزُبَيْرزއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސަލްމާންسَلْمَانسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސާލިމްسَالِمسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސަޢްދުسَعْدُسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސަޢީދުسَعِيْدُسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސަހްލުسَهْلُسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ސުހައިލްسُهَيْلسއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޞަފްވާންصَفْوَانصއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢާމިރްعَامِرعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢުމަރުعُمَرُعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢުޘްމާންعُثْمَانعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢަލީعَلِيعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢުބާދާعُبَادَةعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢަމްރޫعَمُروعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢަޤީލްعَقِيْلعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢައްމާރްعَمَّارعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ޢިމްރާންعِمْرَانعَއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މުޞްޢަބްمُصْعَبمއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މަސްލަމާمَسْلَمَةمއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މުޢާޛްمُعَاذمއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
މުޢާވިޔާمُعَاوِيَةمއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ނައުފަލްنَوْفَلنއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ވައްޤާޞްوَقَّاصوއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ވާޤިދްوَاقِدوއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ވަރްދުوَرْدُوއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ވަރްދާންوَرْدَانوއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ވަހަބްوَهَبوއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
ހާޝިމްهَاشِمهއަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
އަމަލްأَمَلاއުއްމީދު
އާލިފްآلِفاރަޙްމަތްތެރި
އާލިފްآلِفاގާތްމީހާ/ ރަޙްމަތްތެރި މީހާ
އަންވާރުأنواراއަލިތައް
އަލްޔަސްاَلْيَساހިތްވަރުގަދަ
އަލްޔަސްأَلْيـَساހިތްވަރުގަދަ މީހާ
އަނީޤްأَنِيْقاރީތިކޮށް ހެދުން އަޅާ މީހާ
އަނީޤްأَنِيْقاރީތި މީހާ
އަމްޖާދުأَمْجَاداޝަރަފުވެރި
އަމްޖާދުأَمْجَادُاމަތިވެރި
އަމްޖާދުأَمْجَاداމަތިވެރި
އުސައިދުأُسَيْداސިންގާ (ކުޑަ)
އުސައިދުأُسَـيْـداކުޑަސިންގާ
އުސައިދުأُسَـيْـداކުޑަސިންގާ
އާރިޒްآرِزاޘާބިތު
އާރިޒްآرِزاޘާބިތު/ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްވަދެގެން ހަރުލުން
އީވާންإِيْوَاناގޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްތަން (ފެންޑާ)
އީވާންإِيـْوَاناދަރުބާރު
އަލްޙާންأَلْحَاناރާގުތައް
އަލްޙާންأَلْحَاناރާގުތައް
އަލްޠާފްأَلْطَافاއޯގާވެރި
އަލްޠާފްأَلْطَافاއޯގާވެރި
އަޝްހަމްأَشْهَماބުއްދިވެރި
އަޝްހަމްأَشْهَماވިސްނުންތޫނު / ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރާ މީހާ
އަޝްހަމްأَشْهَماހިތްއަލި / ތޫނުފިލި
އަފްރާޙްأَفْرَاحاއުފާތައް
އަފްރާޙްأَفْرَاحاއުފާތައް
އަފްރާޙްأَفْرَاحاއުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުން
އަޛްހާންأَذْهَاناބުއްދިވެރި / ވިސްނުންތެރި
އަޛްހާންأَذْهَاناވިސްނުންތެރި/ބުއްދިވެރި
އިމްދާދުإِمْدَاداފޯރުކޮށްދިނުން
އިމްދާދުإِمْدَادُاއެހީތެރިކަން
އިޒްދާންاِزْدَانُاޒީނަތްތެރި
އިޒްދާންإِزْدَاناޒީނަތްތެރި
އަޞްލާންأَصْلاَناޢަޞްރުނަމާދާއި މަޣުރިބުނަމާދާއި ދެމެދުގެ ވަޤުތު/މާތް
އަންޢުމްأَنعُماނިޢުމަތްތައް
އަޞްލާންأَصْلاَناޙަޤީޤަތް
އިމްތިނާންإِمْتِنَاناނިޢުމަތްތައް
އަޘާލްأَثَالاމުދާ/ޝަރަފް
އާފިޤްآفِـقُاމަޑުމައިތިރި/ ކިޔަމަންތެރި
އާފިޤްآفِقاރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާ މީހާ
އަޙްޒަމްأَحْزَماއަހުގައި ކަމަރު ބަނުން / ހިފެހެއްޓިފައިވާ
އަޙްޒަމްأَحْــزَماބުއްދިވެރި / ހިފެހެއްޓިފައިވާ
އަޙްޒަމްأَحْزَماބުއްދިވެރިޔާ / އަހުގައި ކަމަރު ބަންނަމީހާ (ލަގަން އަޅުވާމީހާ)
އަލްޔަންأَلْيَناމަޑުމައިތިރި/ ޚުޝޫޢަތްތެރި މީހާ
އަލްޔަންأَلْيَناއޮމާން / މަޑުމައިތިރި
އަބްޔަންأَبْيـَناބަޔާންވެގެންވުން
އަބްޔަންأَبْـيَـناދޫފަސޭހަ/ ފާޅުކަންބޮޑު
އަޖާދުاَجَادُاހެޔޮ ޢަމަލުކުރުން
އަޖާދުأَجَادُاތާއީދުކުރުން / ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުން
އަންޖުމްأَنْجُماތަރިތައް ފާޅުވުން / ފާޅުވުން
އުސޫދުأُسُوْدُاސިންގާތައް
އުސޫދުأُسُوداސިންގާތައް
އަންޖަލްأَنْجَلاރީތި ހަށިގަނޑުގެ ވެރިޔާ
އަޢުޞަމްأعصماމޮޅު / ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މީހާ
އަޢުޞަމްأَعصَماސަލާމަތް ކުރައްވާފައިވުން
އަނަސްأَنَساއެކުވެރި
އަނަސްأَنَساއެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާ
އަދީމްأَدِيْماފާޅުކަންބޮޑު،އަލިގަދަކަން/ދޮންކަންކުޑަމީހާ
އަދީމްأَدِيـماކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ބޭރު
އަޛީންأَذِيْناބަންގިގޮވާ މީހާ
އަޛީންأَذِيْناބަންގިގޮވާމީހާ/ބަންގިގޮވާތަން/ޒަޢީމު
އަޛީންأَذِيـْناބަންގިދޭ މީހާ / ކަމަކާ ޖާމިނުވެގެންވާ މީހާ
އިފްހާމްإِفْهَاماވިސްނުން
އިފްހާމްإِفْهَاماވިސްނުންތޫނު
އަނަޤުأَنَقاއަޖައިބެއްފަދަ ރީތިކަން
އަދްޔާންأَدْيَانُاދީންތައް
އަދްޔާންأَدْيَاناދީންތައް / އަޅުވެރި
އަފްނާންأَفْنَاناގޮފިގަނޑު
އަފްނާންأَفْنَاناގޮފިތައް
އައިމަންأَيـمَـناބަރަކާތްތެރި
އައިމަންأَيمَناބަރަކާތްތެރި / ކަނާތްފަރާތް
އައިމަންأَيْمَناބަރަކާތްތެރި
އަޢުރާފްأَعرَافاއާދަކާދަ
އަޢުރާފްأَعْرَافاއާދަކާދަ/މަތިވެރި/ހެޔޮކަންތައްގިނަ މީހުން
އަޒްޔާންأَزْيَاناޒީނަތްތެރި
އަޒްޔާންأَزْيَاناޒީނަތްތެރި / ރިވެތި
އަޒްޔާންأَزْيَاناޒީނަތްތެރިވުން / ޒީނަތްތެރި (ޢިއްޒުއްދީން5/08/2013)
އަކްމަލްأَكْمَلاފުރިހަމަ
އަކްމަލްأَكْمَلاއެންމެ ފުރިހަމަ
އީމާންإِيْمَاناއީމާންތެރިކަން
އީމާންإيْمَاناހިތުގެ ޔަޤީންކުރުން
އަސްމަޙްأَسْمَحاއެންމެ ދީލަތި، މަޢާފްކުރާ މީހާ
އަސްމަޙްأَسْـمَحاދީލަތި
އަޒްލަފްأَزْلَفاކައިރިވުން
އަޒްލަފްأَزْلَفاކައިރިވުން / އެހެން މީހުން އިސްކުރުން
އަނޫފްأَنُوْفاނޭފަތުން މީރުވަސްދުވާމީހާ/ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތް
އަނޫފްأَنُوْفاނަފުސުގެ ޢިއްޒަތްތެރި / މީރުވަސްދުވާ އަންހެނާ
އަލްވާންاَلْوَاناކުލަތައް
އަލްވާންأَلْوَاناކުލަތައް
އަލްވާންألواناކުލަތައް
އަލްމާސްأَلْمَاساޖަވާހިރު
އިފްޟާލްإِفْضَالاމަތިވެރި
އިފްޟާލްإِفْضَالاއިޙްސާންތެރިކަން
އިޛްޢާންإِذْعَاناކިޔަމަންތެރި
އިޛްޢާންإِذْعَاناކިޔަމަންތެރި
އަޛާންأَذَاناބަންގި ދިނުން
އަޛާންأَذَاناހުއްދަދޭ މީހާ
އަބްހަޖުاَبْهَجُاމޫނުއަލި
އަޖްރަލްاَجْزَلاހަދިޔާ ދިނުން / ބައިވަރު މުދާ ދިނުން
އިޖްލާލްإِجْلاَلاމާތްކުރުން / މަތިވެރިކުރުން
އިޚްތިތާމްاخْتِـتَـاماކަމެއް ނިމުނުކަން އިޢުލާންކުރުން
އަދްލަމްاَدْلَــماކަޅުކުލަގަދަކަން
އަޒްވާލްأَزْوَالاހިތްވަރުގަދަ / ލުއި ޙަރަކާތް
އާފާދުاَفَادُاފައިދާހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުން / ފައިދާކޮށްދިނުން
އަފްލަޙްأَفْلَحاކާމިޔާބު
އަލްސަންأَلْسَناބަލާޣާތްތެރި
އިލްފްإِلْفاރަޙްމަތްތެރި / ރަޙުމް
އަލީފްاَلِيْفاއެކުވެރި / ލޮބުވެތި
އަމާންأَمَاناހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން
އިޔާސްإِيَاساހަދިޔާ / ރަނގަޅު ގޮތްތައް
އައިނަޙްاَيْنَعاފުރާފުރިހަމަވެފައިވާ / ފައިދާހުރި
އީހާބްإِيْهَاباދީލަތި / ކަމަކަށް ތައްޔާރުވުން
އާބާދުآبَاداނިމުމެއްނެތް ޒަމާން / ތާއަބަދު
އާދަމްآدَمُاއޮޅަލި ކުލަ
އާރާބްآرَابُاލަނޑުދަނޑިތައް/ ގުނަވަންތައް / ސިކުނޑި، ބޭނުންތައް
އާސާދުآسَادُاރޭގަނޑު ހިނގުން
އާސާލްآسَالاޠަބީޢަތާއި ޚުލުޤު
އާސިރުآسِراއަޚްލާޤު ރަނގަޅު / ވަރުގަދަ މީހާ
އާފާޤްآفَاقاއުދަރެސްތައް
އާމިރުآمِراއަމުރުކުރާ މީހާ
އާހިލްآهِلاވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަން
އަބާބްأَبَاباފެން / އަވާމެންދުރު
އަބާންأبَاناބަޔާންވެގެންވާ
އަބަދުأَبَــدُاޒަމާން
އަބްރަޖުأَبْـرَجُاބުރުޖުތައް
އަބްސަލްأَبْسَلاޙަވާލުކުރުން
އަބްސަމްأَبْسَماހިނިތުންވާ މީހާ
އަބްޝަރުأَبْشَراރަނގަޅު ޚަބަރުދޭ މީހާ
އަޘީރުأَثِيْراމުހިއްމު / އިސްކަންދެވޭ ރަޙްމަތްތެރިޔާ
އަޘީލްأَثِـيْـلاނަސަބު މާތްކަން
އަޖްމަލްأَجْـمَـلاރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން
އަޖުވާދުأَجْوَادُاދީލަތި
އަޖްވަދުأَجْــوَدُاދީލަތިކަން ބޮޑުކަން
އަޖްޔާދުأَجْيَادُاކަނދުރާ
އަޖްޔަދުأَجْيَدُاދިގު ކަނދުރާ
އަޙާސީންأَحاسِناރީތި
އަޙްސަމްأَحْسَـماކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ މާހިރު
އަޙްސަންأَحْسَـناވަރަށް ރަނގަޅު
އަޙްޝަމްأَحْشَماއެންމެ ލަދުރަކި
އަޙްމަދުأَحْمَداޘަނާއާއި ޝުކުރު ޙައްޤުވާ މީހާ
އަޙްމަދުﷲأَحْمَدُ اللَّهاﷲ އަށް ޙަމްދުކުރާ މީހާ
އަޙްވަޖްأَحْـوَزاކަންކަމުގައި ގަދައަޅައި އުޅޭ މީހާ
އުޙައިސިންأُحَيْسِناރީތި
އަޚްޟަރުأَخْضَرُاފެހި
އަޚްލަޤުأَخْـلَـقُاއޮމާންކަން / އައުލާންކަން ބޮޑު
އަޚްޔަރުأَخْـيَرُاހެޔޮކަން ބޮޑު
އަދްޢަޖުأَدْعَـجُاދެލޯ ބޮޑު ރީތި މީހާ
އަދްހަމްأَدْهَـماކަޅުކުލަ
އަދީބުأَدِيـباލިޔުންތެރިޔާ / އަދަބުވެރިވާ މީހާ
އަރީޖްأَرِيْجاމީރުވަސް
އަރްޖުވާންأَرْجُـوَاناދަނބުކުލަ
އަރްޙަބްأَرْحَباފުޅާ ތަނަވަސް
އަރްޙަމްأَرْحَماއޯގާތެރި / ރަޙްމުކުރާ މީހާ
އަރްޒްأَرُزْاގަހުގެ ވައްތަރެއް
އަރްޒަންأَرْزَناލަކުޑި ރަނގަޅު ގަހެއް
އަރްޣަދުأَرْغَداފާގަތި
އަރްޤަމްأَرْقَـماގަލަން
އަރިންأرِناޙަރަކާތްތެރިކަން / ހީވާގި
އަރުވަދުأَرْوَداމަޑުމަޑުން ކަންތައް ކުރާ މީހާ / ޙާޟިރުވުން
އަރޫޒްأَرُوْزاޘާބިތު / އެކުވެފައިވުން
އަރޫންأَرُوْناއުފާވެރި / ހީވާގި
އަރީބްأَرِيْباބުއްދިވެރި / ވިސްނުންތެރި
އަރީޒްأَرِيْزُاފިނި ދުވަސް
އަޒްރަޤްأَزْرَقاނޫކުލަ
އަޒްހަދުأَزْهَداވަރަށް އަޅުވެރި މީހެއް
އަޒްހަރުأَزْهَراއުޖާލާ މޫނެއްގެވެރި
އުސާމާأُسَامَةاސިންގާއަށް ކިޔާ ނަމެއް
އަސްޙަމްأَسْحَماގަދަ ކަޅު / ވާރޭ ވެހުން
އަސަދުأَسَداސިންގާ
އުސްދާންأُسْدانٌاލޭ، ފަށުވި
އަސްޢަދުأَسْعَداއެންމެ އުފާވެރި މީހާ
އަސްމަރުأَسْمَراއޮޅަލިކުލައިގެ މީހާ
އަސްމަލަأَسْمَلاހެދުން
އަސްހަދުأَسْهَداއެންމެ ފަރުވާތެރި މީހާ
އަސްހަމްأَسْهَماބައިވެރިވުން
އަޝްރަފްأَشْرَفاޝަރަފުވެރި
އަޝްފާޤުأَشْفَاقاއޯގާތެރި
އަޝްހާދުأَشْهَاداހެކިވެރިން
އަޝްވާޤްأَشْوَاقاޝައުޤުވެރި
އަޝްޔަމްأَشْيَماގައިގާ ކަޅުތިލަ ހުންނަ މީހާ / ރީތި
އަޞްޙަބްأَصْحَباއެކުވެރި
އަޞްފަރުأَصْفَراރީނދޫކުލަ
އަޞްމަޙްأَصْمَـحاހިތްވަރުގަދަ
އަޞީލްأَصِيْلاމާތް
އަޣްސާންأَغْساناއަޚްލާޤު
އަފާދުأَفَاداފައިދާ ލިބުން
އަފްރަސްأَفْرَساއެންމެ ބޮޑަށް ކަންތައްތައް އެނގޭ ދަންނަ މީހާ
އަފްރަޢުأَفْرَعاރިވެތި އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔާ / އިސްތަށި ގިނަ މީހާ
އަފްޞަޙްأَفْصَحاކުޅަދާނަ ބަސްމޮށުންތެރި މީހާ
އަފްޟަލްأَفْضَلاއެންމެ މޮޅު ރަނގަޅު
އަފްލާޙްأَفْلاَحاކާމިޔާބު ލިބޭ މީހުން
އަފްލާޛުأَفْلاَذاބިމުގެ ޚަޒާނާ
އަފްޔާއުأَفْيَاءاޣަނީމާ / ހިޔަނި
އަފްޔާފްأَفْيَافاސަހަރާ
އަޤްދަމްأَقْـدَماކުރިއަރައި ދިއުން
އަކްޘަމްأَكْثَـماފުޅާމަގު
އަކްރަމްأَكْرَماއެންމެ ދީލަތި މީހާ
އަލޫފްأَلُوْفاއޯގާވެރި
އަމްޖަދުأَمْجَداއަޚްލާޤު ރަނގަޅު
އަމަންأَمَناހިތްހަމަޖެހުން
އަމްހަލްأَمْهَلاއަވަސް އަރައި ނުގަތުން
އަމީރުأَمِيْراއަމީރު
އަމީންأَمِيْناއަމާނާތްތެރިޔާ
އަންބާލްأَنْبَالاވިސްނުންތެރި / ދުނި
އިންޖާބުإِنْجَاباއުފަންވުން
އަންޖަދުأَنْجَداއެހީތެރިވެ ދިނުން
އަންފާލްأَنْفَالاޣަނީމާ
އަންވަރުأَنْوَراއެންމެ އަލިކަން ގަދަ
އަނީސްأَنِيْساއެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ މީހާ
އުނައިސްأُنَيْساއެކުވެރިޔާ
އަހްދަބުأَهْدَباއެސްފިޔަ ދިގުމީހާ
އަހްޛަލްأَهْذَلاއަވަސްވެގަތުން
އަހްވަންأَهْوَناފަސޭހަ
އަހްޔަފްأَهْيَفاއުނަގަނޑު ހިމަ ރީތި މީހާ
އައުސަޢުأَوْسَعاތަނަވަސްކަން
އައުސަމްأَوْسَماރީތި
އަޔާއުأَياَءُاއިރުގެ އަލި
އަޔާމިންأَيَامِناބަރަކާތްތެރި
އައިސަރުأَيسَراތަނަވަސް
އައިކުأَيكاގޮފިތައް ގިނަގަސް
އައިމާންأَيمَاناބަރަކާތްތެރި / ކަނާއަތް އިސްކުރާ މީހާ
އައިހަމްأَيْهَماހިތްވަރުގަދަ
އައިވަމްأيوَماމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް
އިއުތިމާންإِئْتِمَـاناޘާބިތުކަން / ހަރުދަނާކަން
އިބްތިސާމްاِبْتِسَاماހިނިތުންވުން
އިބްތިކާރުاِبْتِـكَاراއައު އެއްޗެއް އުފެއްދުން
އިބްތިހާޖުإِبْتِهَـاجاއުފާވެރިކަން
އިބްތިހާލްإِبْتِهَـالاﷲ އަށްޓަކައި ދުޢާ ދެންނެވުން
އިބްދާޢުإِبْـدَاعاއުފެއްދުން
އިބްރާހްإِبْـرَاهاދަލީލު ދެއްކުން / ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުން
އިބްރީޖްإِبْـرِيْـزاޚާލިޞް ރަން
އިބްރީސަމްإِبْـرِيْسَـماފަށުއި
އިބްޝާރުإِبْشَـاراއުފާވެރި ޚަބަރު
އިތުޤާންإِتْقَاناހަރުދަނާކަމާއެކު ކަމެއްކުރުން
އިތުމާމުإِتْمَاماފުރިހަމަވުން
އިޙްސާންإِحْسَاناއިޙްސާންތެރިކަން
އިޛްހާބުإِذْهَاباރަންމަތީ ލުން
އިރްބާޙްإِرْبَاحاމަންފާ
އިރްޙާބްإِرْحَاباތަނަވަސް
އިރްޣާމްإِرْغَاماއަރާމް ދިރިއުޅުން
އިރުފާދުإرْفَادُاހަދިޔާ
އިރުފާހްإرْفَاهاއަރާމް ދިރިއުޅުން
އިޒުމީމްإِزْمِيْماމަހުގެ އެންމެ ފަހު ހަނދު
އިސާއުإسَاءاފަރުވާ
އިސްހާމްإِسْهَاماބައިވެރިވުން
އިޝްރާޤުإشراقاއަލިވެ އުޖާލާވުން
އިޘްހާރުإِظْهَاراފާޅުވުން
އިޢުތިޞާމްاِعْتِصَاماކަމެއްގައި ސާބިތުވެ ހުރުން
އިޤްދާމްإِقْـدَاماހިތްވަރުގަދަ / ކަމަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ
އިޤްނާޢުإِقْنَـاعُاރުހުން / އެއްބަސްވުން ލިބުން
އިމްޢާންإِمْعَاناކަމަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން
އިހްލާލްإِهْلاَلاހަނދު ފާޅުވުން
އިޔާދުإِيَادُاތާއީދުކުރުން / ލަޝްކަރުގެ ކަނާތްފަރާތް / ރައްކާތެރި / ކިއްލާ /
އީޘާރުإِيْثَارُاއަނެކާއަށް އިސްކަންދިނުން
އަރްޒާންأَرْزَاناފެންހިފެހެއްޓިފައިހުންނަ އުސް ތަންތަން
އަވްޝަންأَوْشَناމެހްމާންދާރީގައި ބައިވެރިވުން
އަންޖާދުأَنْجَادُاމާޟީގައި ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިފައިވުން / އަވަހަށް އިޖާބަދޭ މީހާ
އަލްހާންأَلْحَاناރާގުތައް
އަނޫސްأَنُوْساއެކުވެރި
އަލްޤަންأَلْقَناއަވަހަށް ހިތުދަސްވުން
އަލްފާފްألفافاޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން / ގަސްފީނި
އަކްނާންأَكْنَاناހިޔާވަހިކަންލިބޭތަން / ގޭގެ ކަން
އަކްޙަލްأَكْحَـلاއަނދުން އަޅާފައިވާ މީހާ
އިލްހާމްإِلْهَاماއިލްހާމް
އަފްލާކްأَفْلاَكاފަލަކުތައް
އަޣްޞާންأَغْصَاناގޮފިތައް / ކުދިގަސް
އަޣްރާސްأَغْرَاساއިންދުން / ކުދިގަސް
އަޢުލާމްأَعْلاَماނިޝާންތައް
އަޘްހަރުأَظْهَراފާޅުވެގެންވުން
އިޢުޒާޒްإِعْزَازاޢިއްޒަތްދިނުން / މަތިވެރި
އަޝްވާރުأَشْوَاراލަދުވެތި
އަޝްވަޤުأَشْوَقاއެންމެ ޝައުޤުވެރި
އަސީލްأَسِيْلاއޮމާން/ފަސޭހަ
އަސްރާރުأَسْرَاراސިއްރުތައް
އަޒްހާރުأَزْهَاراމާތައް
އިޒްކާންإِزْكَاناވިސްނުންތެރި
އަޒާހީރުأزاهِيْراމާތައް
އިޒްދިހާރުإِزْدِهَاراތަނަވަސްކަން
އަރީންأَرِيْناހީވާގި/ މުރާލި
އަރްވާޙްأَرْوَاحاމަޑުވައިރޯޅި / ފުރާނަ
އަރުކާޒްأَرْكَازاމަޢުދަންތައް
އުރުޖުވާންأُرْجُوَاناގަދަ ރަތްކުލަ
އަރްޒާޤުأَرْزَاقاރިޒްޤުތައް
އަރްބާޙްأَرْبَاحاފައިދާ
އާރާބުآرَابُاއުއްމީދުތައް / ބޭނުން / ސިކުނޑި / ފުރިހަމަ ކޮންމެ ގުނަވަނެއް
އިދްލާލްإِدْلاَلاދަލީލުކޮށްދިނުން
އިޙްތިޝާމްاِحْتِشَاماލަދުވެތިކަން
އަޖާވީދުأَجَاوِيْداދީލަތި
އަޘްމާންأَثْمَاناއަގުހުރި
އަޘަލްأَثلُاމުދާ/ޝަރަފް
އިބްކާރުإِبْكَاراއުފެއްދުންތެރި / ހެނދުނު
އަބްޙާރުأَبْحَاراދީލަތި / ކަނޑުތައް
އަރާޝްأَرَاشاދުނި ދަނޑީގައި ފިޔަހަރުކުރުން
އާޔަންآيَناވަގުތު
އިންފާދުإِنفَادُاތަކުރާރުކުރުން
އަފާޒުأَفَازُاކާމިޔާބު ލިބުން
އަނާލްأَنَالاޙާޞިލްވުން
އަރްޝަމްأَرْشَماކުރެހުން
އަބްރަމްأَبْرَماފަހުބަސް ބުނާ މީހާ
އަނިފްأَنِفاނުބައިކަންތަކުން ދުރުހެލިވުން
އަޝްރާންأَشْرَاناހީވާގި
އިޛުޢާންإِذْعَاناކަނުލައި އަޑުއެހުން / ކިޔަމަންތެރި
އަރްޙާމްأَرْحَاماއެއްބަނޑު ތިމާގެ މީހުން
އިރްހާންإِرْهَاناކަމެއް ސާބިތުކުރުން
އިޒްޔާންإِزْيَاناޒީނަތްތެރި / ފުރިހަމަ
އަޙްލަމްأَحْلَماޙިލްމުވެރި
އުނާސްأُنَاساމީސްތަކުން
އަޚްތަރުأَخْتَراއިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ
އަޙްޔަންأَحْيَناހިނދުކޮޅެއް
އަޙްޔާންأَحْيَاناހިނދުކޮޅެއް
އަނީޤްأَنِيقاރީތި / ހުޝިޔާރު
އައިޟަންأَيضَناހަމަ އެފަދައިން
އައުސަންأَوسَناކެއުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހާ
އައުސްأَوساހަދިޔާ / ހިޔަޅު
އިކްރާމްإِكْرَاماމާތް / މަތިވެރި
އަމްޙަލްأَمْحَلاމަޑުކޮށްލުން
އީޛާންإِيذَاناހުއްދަ ދިނުން
އުހްބާންأُهْبَاناތައްޔާރުވެ ތިބުން
އިބާޙްإبَاحاހުއްދަ
އަކްސަމްأَكْسَماވަރުގަދަ
އަމީލްأَمِيلاކަމަކަށް ބުނާގޮތް
އަލޫކްأَلُوكاމިލްކުވުން / ކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
އިޝާރުإِشَارُاއިޝާރާތްކުރުން/ އަންގައިދިނުން
އަރީކްأَرِيكاއަރާމު / ރީތި ގޮޑި
އިޔާތުإِيَاةُاއިރުގެ އަލި / ރީތި ގަސްތައް
އަލަފްأَلَفاލޯބިޖެހުން (އެއްޗަކަށް ކަމަކަށް) އެކުވެރިވުން. ލޯބިވުން.
އަލީންأَلِيناމަޑުމައިތިރި
އަރްޝަޙްأَرْشَحاއިސްކުރުން / އޮހިގެންދިއުން
އައިޤާޡުأَيقَاظُاހޭލުންތެރި
އިޝްތިޔާޤްإِشْتِيَاقاޝައުޤުވެރިވުން
އަޔާންأَيَاناވަގުތު
އައިދުأَيْدُاބާރު
އަސީދުأَسِيْدُاޠާބިޢީބޭކަލެއް / ހިތްވަރުގަދަ
އަޒްޔަންأزيناހެޔޮކުރުން / ރީތިކުރުން
އިޒްދިޔާންإزدياناޒީނަތްތެރިވުން / ރަނގަޅުވުން
އަނާފްأنافاއުފުލުން / އަޖާއިބުވުން
އަޚްލަޞްأخلصاއިޚްލާޞްތެރިޔާ
އަލްޚިޟްރުالْخِضْرُاޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
އާންآناވަގުތު
އަފާޒްأَفَازُاކާމިޔާބުވުން
އަވްސަމްأَوْسَماއެންމެ ރީތި
އަޚްޔާރުأخْيَاراޙިޔާރު ކުރެވިގެންވާ
އަރުޝަޤުأَرْشَقُاނިސްބަތްވުން / ލުއިކަން
އިންޝިރާޙްإِنْشِرَاحاހިތުގެ ތަނަވަސްކަން
އިޝްފާޤްاِشْفـَاقاއޯގާވެރިޔާ
އާނިސްآنِساހިތްހަމަޖައްސައިދޭ މީހާ
އަދުޔަންأَدْيَناއެންމެ ދީންވެރި
އިޢްޖާޒްإِعْجَازاއެހެންމިހުންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމެއްކުރުން
އިރުޝާމްإِرْشَاماގަހުގައި މޭވާ ފާޅުވުން
އިޔާންإِيَاناވަގުތު
ބާޙިޘްبَاحِثبކަންކަން ހޯދާ ބަލާމީހާ
ބާދިރުبَـادِربކުރިއަރައި ދިއުން
ބާދީبَادِىبއެއްޗެއްގެ ފެށުން
ބާޛިޚްبَاذِخبފަޚްރުވެރި / މަތިވެރި
ބާރިޢްبَارِعبހުނަރުވެރި
ބާރިޤްبَارِقبވިދާ ބެބުޅުން
ބާޒްبَازُبބާޒު
ބުރްހާންبُرْهَانبދަލީލު
ބާސިތުبَاسِطبއަތްދަމާލުން
ބާސިޤުبَـاسِـقبމަތިވެރިކަން
ބާސިމްبَاسِمبހިނިތުންވާ މީހާ
ބައްސާމްبَسَّامبހިނިތުންވާ މީހާ
ބާޝިޤްبَاشِقبބާޒުގެ ވައްތަރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ބާޤިރުبَاقِـربޢިލްމުވެރިކަން ބޮޑުމީހާ
ބާޤީبَاقِىبދެމިހުންނަ
ބާކިރުبَاكِربއިރު އަރާ ވަގުތު
ބަކްރުبَكْربކުރީގައި ހުންނަ މީހާ
ބިލާލްبِلاَلبފެން
ބާހިރުبَاهِربކުރިއަރާފައިވާ މީހާ
ބާހީبَاهِىبރީތި
ބަޙްރީبَحْرِىبކަނޑު / ދީލަތި
ބަދްރުبَدْرُبސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު
ބަދްރާންبَدْرَانبބަދުރުގެ ގިނަގޮތް
ބަދްރީبَدْرِىبފިނިމޫސުމްގެ ކުރިން ވެހޭ ވާރޭ
ބަރާއުبَرَاءبބަރީޢަވެގެންވުން
ބައްރާޤުبَرَّاقُبވިދާ ބަބުޅާ
ބުރްޢުމްبُرْعُمبނުފޮޅޭމާ
ބަރްޢަމްبُرْعَمبނުފޮޅޭމާ
ބަރަކާތްبَرَكَاتبބަރަކާތްލިބޭ މީހާ
ބަރީޤުبَـرِيـقُبވިދާ އެތި
ބަރީކްبَـرِيْكبބަރަކާތް ލިބިގެންވާ
ބުސްރުبُسْرُبރަނގަޅަށް ދޮންނުވާ ކަދުރު
ބާސިލްبَاسِلْبހިތްވަރުގަދަ
ބަސީލްبَسِيْلْبހިތްވަރުގަދަ
ބަސޫލްبَسُـوْلبހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ބަސީޠުبَسِيْـطُبއަލި މޫނު
ބަސީމްبَسِيْمبހިނިތުންވުން
ބިޝްރުبِشْـرُبއުފާވެރިކަން / މޫނު އަލިކަން
ބަޝީރުبَشِـيـرُبއުފާވެރި ޚަބަރުދޭ މީހާ
ބައްޝާރުبَشَّارُبއުޖާލާ މޫނެއްގެވެރި
ބަޝާރުبَشَارُبމޫނު އުޖާލާކަން
ބަޝޫރުبَشُوْرُبއުފާވެރި ޚަބަރު
ބަޝޫޝްبَشُوْشبއުފާވެރި / އެހެން މީހުން އުފާކޮށްދޭ މީހާ
ބަޞީރުبَصِـيـرُبކަންތައްތައް ދަންނަ މީހާ
ބައްކާރުبَكَّارُبކަންކަމުގައި ކުރިއަރައި އަވަސްވެގަންނަ މީހާ
ބަކްރީبَكْرِىبކަންކަމުގައި އަވަސްވެގަންނަމީހާ
ބަކީރުبَكِيرُبކަންކަމުގައި އަވަސްވެގަންނަމީހާ
ބަލާޣުبَلاَغُبބަޔާންކޮށްދިނުން
ބަލްސަމްبَلْسَـمبފަރުވާއަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް
ބަލީޣުبَـلِيـغُبދޫ ފަސޭހަމީހާ
ބިންޔާމީންبِنْيَامِيْنبޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިކަލެއް
ބަނާންبَنَـانبއިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު
ބަހީޖުبَهِـيجُبރީތިކަން
ބަހީއްޔުبَهِّييُّبރީތިކަން / އުފާވެރި
ބުހްލޫލްبُهْلُوْلبމަޖާމިޖާޒެއްގެވެރި
ބައިޟޫންبَيْضُوْنبހުދު ނުވަތަ ދޮން
ބައިހަސްبَيْهَسبހިތްވަރުގަދަ
ބަނީންبنينبދަރިން
ބިޝްރުبِشْرُبމޫނުގެ އުޖާލާކަން
ތާއިބުتَـائِــبُتކުރެވޭ ކުށްތަކަށް ހިތްވަރުކުރާ މީހާ
ތާބިޢުتَابِعُتތަބަޢަވުން
ތައުމީމްتَـأُمِـيْـمتޢާއްމު
ތައައްނުޤުتَـأَ نُّـقتމަޑު
ތިބްރުتِـبْرُتގަނޑުރަން / ނުވަތަ ރިހި
ތަޖާވީދުتَجَـاوِيْـدتބޯ ވާރޭ
ތަޙްސީންتَحْسِــيْنتރަނގަޅު ރީތި އެއްޗެތި
ތަޙައްޝަމްتَحَشَّـمتލަދުވެތިކަން
ތަޚްލީދުتَخْـلِيْـدتއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ހަނދާން ދެމިހުރުން
ތަރަފްتَـرَفتނިޢުމަތްތައް
ތަސްނީމްتَسْنِيْمتސުވަރުގޭގެ ފެންއާރަކަށް ކިޔާނަމެއް
ތަސްމީޙްتَسْمِيْحتދީލަތިކަން
ތަސާޚީتَسَاخِـىتދީލަތި / މާތް
ތަސާމުޙްتَسَـامُـحتމާފުކުރުން
ތަޞާފުޙުتَصَـافُحْتއަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާންކުރުން
ތަޟާމުންتَضَـامُـنتކަމަކާމެދު އެއްބަސްވުން
ތަޤިއްޔުتَقِيُّتތަޤްވާވެރިޔާ
ތައްމާމުتَمَّامُتވަރަށް ފުރިހަމަ
ތަވްފީޤުتَوْفِيْقتތަވްފީޤު ދެއްވުން
ތައިސީރުتَيْسِيْرتފަސޭހަކަން / ތަނަވަސްކަން
ތުކްލާންتُكْلاَنتވަކީލުކުރުން
ތަމާމުتَمَامُتފުރިހަމަ ވެގެންވުން.
ތާމްتاَمُّتފުރިހަމަވުން
ތާމިރުتاَمِرُتހެޔޮކަމާއި ރިޒްޤު ގިނަވެފައިވާ މީހާ
ތުއްބަޢުتُبَّعُتޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ތަޙްނާންتَحْنَانتއޯގާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ
ޘާއިބުثَـائِـبُثވާރޭ ވެހުމުގެކުރިންޖެހޭ ވައި
ޘާބިތުثَـابِـتُثކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާ
ޘާޣިމްثَاغِـمثހުދުކުލަ
ޘާޤިބުثَاقِـبثދިއްލިފައިވުން
ޘާމިރުثـامِــرثމޭވާއަޅާފައިވުން
ޘަބާތުثَبَاتُثހިތްވަރުގަދަ މީހަކަށްވުން
ޘަބަތުثـبَـتُثހެކި / ދަލީލު
ޘަރުވާންثَــرْوَانثތަނަވަސްކަން / މުދައު ގިނަކަން
ޘަރުވަތުثـــرْوَةثމުދާ
ޘަރޫރުثــرُورثތަނަވަސް
ޘަރިއްޔުثــرِىُّثމުދާވެރިޔާ / ތަނަވަސްމީހާ
ޘިމާލްثِمَالثޙިމާޔަތް ލިއްބައިދޭ ފަރާތް
ޘުމާމްثُمَامثކުރާގަނޑެއްހެން ފޮޅާ / ވިނައިގެ މާ ބޮޑިއެއް
ޘަމަންثَمَنثއެއްޗެއްގެ އަގު
ޘަމަރުثَمَرثމޭވާ
ޘަމީންثَمِيْنثއަގުބޮޑު އެއްޗެއް
ޘަވިއްޔުثَـوِىُّثމެހްމާން
ޘީންثِيْنثއިތާމުތް ނަގާ މީހާ / މުތުގައި ލޯވަޅު ތޮރުފާ މީހާ
ޖުންދުﷲجُنْدُاللهجމާތްﷲ ގެ ސިފައިން
ޖަނާންجَنَانجފޮރުވިފައިވުން/ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން
ޖުމާންجُمَانجކުދި ޖަވާހިރު (އ/ފ)
ޖިނާންجِنَانجސުވަރުގެތައް
ޖުޢައިލްجُعَـيـْلجޞަހާބީއެއްގެ ނަންފުޅު
ޖައިލާންجَيْلاَنُجދެޖީލު/ ދައިލަމް ކައިރީގައިވާރަށެއް (ޖަމާޢަތެއްގެ ބައެއް - މޫސާ އަންވަރު)
ޖުނައިދުجُنَيْدجއަޝްކަރީ މީހާ /ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ މީހާ
ޖުމާމުجُمَامجހަމަޖެހުން/ހިތްހަމަޖެހުން/އެއްޗެއް ފުރިހަމަވުން
ޖަމާމުجَمَامجހަމަޖެހުން/ހިތްހަމަޖެހުން/އެއްޗެއް ފުރިހަމަވުން
ޖައުލްجَوْلجފާޅުވުން
ޖާއިދުجَائِـدجދީލަތިމީހާ / ވިއްސާރަވިލާ
ޖާބިރުجَـابِرجއެއްޗެއް ހަލާކުވުމަށްފަހު އިސްލާޙްކުރާ މީހާ
ޖާދުﷲجَـادُ اللهجﷲ ދެއްވި ނިޢުމަތް
ޖާސިރުجَاسِـرجހިތްވަރުގަދަ
ޖަސޫރުجَسُوْرُجހިތްވަރުގަދަ
ޖާސިމްجَاسِـمجހަށިގަނޑު ބިޔަކޮށް ހުންނަމީހާ
ޖާސިޢުجَاسِـعجދުރުގައި ހުންނަ މީހާ / ދުރު ދަތުރަކަށް ފުރުން
ޖާހްجَـاهُجމަތިވެރި މަޤާމު / ޢިއްޒަތްތެރިކަން
ޖާވިދުجَـاوِدُجދީލަތިކަން
ޖާހިދުجَاهِـدجޖިހާދުކުރާ މީހާ / ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ
ޖަޘީލްجَـثِـيلجގިނަވުން
ޖަދިއްޔުجَـدِىُّجގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ
ޖަދީރުجَـدِيْـرجޤާބިލު
ޖަޛަލްجَـذَلجއުފާވެރިކަން / ޘާބިތުވުން
ޖައްރާޙްجَـرَّاحجފަރުވާދޭ މީހާ
ޖައްރާރުجَـرَّارجލަޝްކަރު
ޖާޒިމްجَازِمُجޔަޤީންކަން
ޖަޒްލުجَــزْلجފަޞާޙަތްތެރި / ބޮޑު
ޖައްސާރުجَـسَّـارجހިތްވަރުގަދަ
ޖުސުމްجُـسُـمجބުއްދިވެރި ފިރިހެނުން / ހަށިގަނޑު
ޖުޝުމްجُـشْـمجބަރު
ޖަފްނުجَـفْـنُجކަނޑީގެ އުރަ / އެސްފިޔަ
ޖަލީލުجَلِيْلجޤަދަރުވެރި
ޖަލާލުجَلاَلجމަތިވެރި
ޖަލްވާންجَلْوَانجފާޅުކަންބޮޑު / ވިދުން
ޖަމާލްجَمَـالجރީތި
ޖަމާމްجَـمَـامجހިތްހަމަޖެހުން
ޖިނާޙްجِنَاحجފިޔަ
ޖަނާންجَنَـانجހިތް / ފުރާނަ
ޖިނާންجِنَـانجބަގީޗާތައް
ޖުނާންجُـنَـانجރައްކާތެރިކަން
ޖުންދުجُنْـدُجލަޝްކަރު
ޖުންދީجُـنْـدِىجސިފައިންގެ މީހާ
ޖުނައިދުجُـنَـيْدُجސިފައިން
ޖަހީރުجَـهِـيرُجއަޑުއުފުލުން
ޖަވާދުجَـوَادُجދީލަތި މީހާ
ޖަވާރުجَـوَارُجއަހުދު / ހެޔޮ އަވައްޓެރިޔާ / ހޮހަޅަ
ޖޫދުجُـوْدُجދީލަތި
ޖަވްދުجَـوْدُجއެއްޗެއްގެ ފެންވަރު
ޖަވްހަރުجَـوْهَرجއެއްޗެއްގެ އަސްލު
ޖައިޝްجَيْشُجލަޝްކަރު
ޖައިލަމްجَيْلَمُجސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު
ޖަޒީލްجَزِيْلُجޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤު
ޖަޛްލާންجَذْلاَنجއުފާވެރިކަން
ޖާޛިލްجَاذِلجޘާބިތުކަމާއެކީ ހުރުން
ޖަޛިލްجَذِلجޘާބިތުކަމާއެކީ ހުރުން
ޖީޒާންجِيزَانجކަނާތްފަރާތް
ޖަނާޙްجَنَاحجފިޔަ
ޖުވައިންجُوَينجކަޅުކުލަ
ޖުބްރާންجُبْرَانجއިޞްލާޙްކުރުން
ޖޫލްجُولجބިމުގައި ހުންނަ ވެލިތައް ވައިރޯޅިއާއެކު ގެންދިއުން
ޖައުލްجَولجބިޔަ ލަޝްކަރު / ދަތުރުކުރުން
ޙާއިޝްحَــائِـشحގަސްބޮނޑި
ޙާބިސްحَــابسحހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހާ
ޙާތިމްحَــاتمحޤާޟީ / ކަމެއްނިއްމާ މީހާ
ޙާޖިބުحَـاجِـبحފާރަވެރިޔާ / ބުމަ
ޙާޖިޒުحَاجزحހުރަސް
ޙާދިރުحَـادِرحހުލުޤުހެޔޮ
ޙާޛިރުحَـاذِرحކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ހުންނަ މީހަ
ޙާޛިޤުحَـاذِقحހުނަރުވެރި
ޙާރިޘްحَـارِثحދަނޑުގައި ފަސްގަނޑުޖަހާ މީހާ
ޙާރިސްحَـارِسحތަނެއް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހާ
ޙާރިޒްحَــارِزحރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާ
ޙާޒިމްحَـازِمحހިތްމަތްތެރިޔާ
ޙާސިބުحَـاسِـبحޙިސާބުކުރާ މިހާ
ޙާޝިދުحَـاشِدحޖަމާކުރުން
ޙާސިމްحَاسِمحކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ މީހާ
ޙާޞިދުحَـاصِدحދަނޑު ކޮށާމީހާ
ޙާޠިބުحَـاطِبحދަރު ލަކުޑި އެއްކުރާ މީހާ
ޙާފިދުحَـافِدحއެހީތެރިޔާ / ކާފަދަރި
ޙާފިޒުحَـافِزحމީހާގެ ކިބައިގައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ބާރު
ޙާފިލްحَـافِلحގިނަކަން
ޙާޤިލްحَـاقِلحދަނޑުވެރިޔާ
ޙާމްحَـامحރައްކާތެރިކުރާ މީހާ / ހޫނު
ޙާމީحَــامِـىحހިމާޔަތްކުރާ މީހާ
ޙިބާބުحِبَابحލޯބި
ޙަބީބުحَبِيْبحލޯބިވެރިޔާ
ޙަޘީޘްحَـثِيْثحވިސްނުންތެރި / އަވަސް
ޙަޖްޒުحَجْـزحރައްކާތެރި / ހުރަސްއެޅުން
ޙިދާސްحِـدَاسحލަނޑު ދަނޑި / މަޤްޞަދު
ޙިޛްޔަމްحِذْيَمُحހުނަރުވެރި
ޙައްރާޒްحَرَّازُحރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާ
ޙަރީޒްحَرِيْزحރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާ
ޙަރުސުحَرْسُحޒަމާން
ޙަރީޞްحَرِيْصحކަމެއްކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުން
ޙިޒާމްحِـزَامحކަމަރު
ޙަޒްމުحَـزْمحކަނޑައަޅާގޮތަކަށް ކަމެއްކުރުން
ޙަޒްވަރުحَـزْوَرحބާރުގަދަ ޒުވާނާ
ޙަޒީމްحَـزِيـمحބުއްދިވެރި ފިރިހެނާ
ޙުސާމްحُسَـامحތޫނު ކަނޑި
ޙިސާންحِسَانحރީތި
ޙައްސޫންحَسُّوْنحދޫންޏަކަށް ކިޔާނަމެއް
ޙިސްބާންحِسْبَـانحނަސަބު މާތްމީހާ / އޮޑިޓަރ
ޙައްސާންحَسَّانحރީތި މީހާ
ޙުސްނީحُسْنِىحރީތިކަން
ޙަޝަމްحَشَـمحލަދުރަކި މީހާ
ޙިޝްމާންحِشْـمَانحލަދުރަކި މީހާ
ޙަޝީމްحَشِيْـمحލަދުރަކި މީހާ
ޙިޞްނުحِصْنُحކިއްލާ
ޙަޞިފްحَصِـفُحބުއްދިވެރި
ޙަޞީނުحَصِيْـنحހިމާޔަތްކުރާ ތަން
ޙަފީފްحَفِيْفُحލުއި
ޙަފީދުحَفِيْدحކާފަދަރި
ޙިލްމީحِلْمِىحރުޅިމަޑު / ބުއްދިވެރި
ޙަމަދުحَمَدُحޘަނާކިޔޭފަދަ ސިފަތަކެއްގެ ވެރިޔާ
ޙަމާސްحَمَاسحހިތްވަރުގަދަ
ޙަމީސްحَمِيْسحހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޙައްމާލްحَمَّالُحކެތްތެރި / ބަރު އެއްޗެހި އުފުލާ މީހާ
ޙުމައިދާންحُمَيْدَانحޙަމްދާންގެ ކުޑަގޮތް
ޙައްމޫދުحَمُّوْدحގިނަގިނައިން ޙަމްދުކުރާ މީހާ
ޙަމީމްحَمِيمحރަޙްމަތްތެރި
ޙަނޫންحَنُوْنحއޯގާތެރި
ޙަނީފްحَنِيْفُحނުބައިކަމުން އެއްކިބާވެގެން ހުންނަ މީހާ
ޙައިދަރުحَيْدَرحސިންގާ
ޙައިޒޫމްحَيْزُوْمحޖިބްރީލްގެފާނުގެ އަސްކޮޅަށް ކިޔުނު ނަމެއް
ޙައްޔާންحَيَّانُحދިރުންހުރި
ޙިރުޒްحِرُزحރައްކާތެރިކަން
ޙުމައިސްحـميسحހިތްވަރު ގަދަ
ޙުމައިޒްحُـمَيْزحވިސްނުންތެރި
ޙުސައިންحُسَينحއެންމެ ރީތި
ޙަސަންحَسَنحއެންމެ ރީތި
ޙަފީޡްحَفِيظحރައްކާތެރިކަން
ޙަމީޒްحَمِيزحވިސްނުންތޫނު
ޙަޒުމްحَزُمْحޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ޘާބިތުވެ ހުންނަ މީހާ
ޙާޒިމްحَازِمحޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ޘާބިތުވެ ހުންނަ މީހާ
ޙިޛްޔަމްحِذْيَمحތޫނުކަނޑި
ޙިރްފާންحرفانحހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރި
ޙަސަނައިންحسنينحރީތިކަން
ޙަމްދްحمدحހަމްދުކުރުން
ޙަމްދާންحمدانحޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރުން
ޙުޒައިމްخُزَيْمحރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުން
ޙައްސާނުحَسَّانحރަނގަޅު/ ރީތި
ޙަނޫންحَنُوْنحއޯގާތެރި
ޙުޛައިފާحُذَيْفَةحބޯހަދާމީހާ (އަޞްޙާބުބޭކަލަކަށްކިޔާނަމެއް)
ޙާމިޒްحاَمِزحގަދަފަދަ / ހިތުގެވަރުގަދަކަން
ޙާޒިމްحَازِمحޢަޒުމު ވަރުގަދަމީހާ
ޙާފިޡްحاَفِظحރައްކާތެރިކުރާ މީހާ
ޙަމަދުحَمَدْحޘަނާކިޔޭފަދަ ރަނގަޅު ސިފަތައް ލިބިފައިވާ މީހާ
ޖައުދާންجَوْدَانحބޯކޮށްވެހޭވާރޭ
ޙާޛިޤްحَاذِقحތޫނުފިލި/ ހުނަރުވެރި
ޙާއިޝްحَا ئِشحބޮނޑިއަކަށް ހެދިފައިވާގަސްތައް/ ރުއްތައް / ނާދިރު
ޙުނައިނުحُنَيْنُحވާދީއަކަށް ކިޔާނަމެއް
ޙަކަމްحكمحޤާޟީ / ރެފްރީ / ޙުކުމް އިއްވާ މީހާ
ޚަލަފްخَلَفُخފިރިހެން ކުއްޖާ
ޚާބިސްخَــابِسخސިންގާ
ޚާޒިންخَـازِنخބަނޑޭރި
ޚާޒިމްخَـازِمخނިޔާ ކަނޑައަޅާ މީހާ / ބަލަހައްޓާ މީހާ
ޚާޝިޢުخَـاشِعخﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ
ޚާޝިފްخَـاشِفخހަލުވި މީހާ
ޚާޠިރުخَـاطِرخޚިޔާލާއި ފިކުރު
ޚާފިޤުخَـافِقخފާހަގަ
ޚާފިޤާނިخَـافِقَـانخމަޝްރިޤާއި މަޣްރިބު
ޚަބީރުخَبِـيرخޢިލްމުވެރިޔާ / ކަންކަމުގެ މާހިރު
ޚިތާމްخِـتَـامخކަމެއް ނިންމުން
ޚަޖްލާންخَجْـلاَنخލަދުވެތި ފިރިހެނާ
ޚިދުންخِـدْنخރަޙްމަތްތެރިޔާ
ޚަޟިރުخَـضِـرخފެހިކަންގަދަ ވިނަތައް ގިނަތަން
ޚަފީފްخَفِـيفخލުއި / ރީތި އިސްކޮޅެއްގެވެރި
ޚަފީރުخَفِـيرخތަނެއް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހާ
ޚަލަފްخَـلَفخކާފަދަރީން / އެއްޖީލަށްފަހު އަންނަ ޖީލު
ޚައިރީخَـيرِىخރަނގަޅު ކަންތައްކުރާ މީހާ
ޚުލޫދުخُلودخދާއިމަށް ދެމިހުންނަ
ޚުޒައިފްخُزَيْفُخކުދިކުދި ހިލަ / މަށިން ހަދާ ތަކެތި
ދިޢާމްدِعَامدތަނބު
ދަޙްލާންدحلاندމޫޞަލްގެ ރަށެއް (މަޝްހޫރު ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިއެއް ނިޞްބަތްވާ ރަށެއް
ރާފިހްرَافِهدދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހާ
ދާރިބުدَارِبدތިމާއަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދާ މީހާ
ދާރިޖުدَارِجدމަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހިނގާފައިދާ މީހާ
ދާރިސްدَارِسدޢިލްމު އުނގެނޭމީހާ
ދާރިޢުدارعدއައްޑަނަ ހިފައިގެން ހުންނަ މީހާ
ދާޝިންدَاشِـندއާހެދުން
ދާޢިބުدَاعِـبدސަމާސާކުރާ މީހާ
ދާޢީدَاعِـىدކަމަކަށް ގޮވާ މީހާ
ދާލިޖުدَالِـجدރޭގަނޑު ހިނގާ މީހާ
ދާނީدَاِنيدކައިރި
ދުޖޫންدُجُـوندބޯވާރޭ
ދިޙާސްدِحَـاسدގިނަވުން
ދަޚީލްدَخِـيلدބައެއްގެ ތެރެއަށް ބޭރުން އައިސްއުޅޭ މީހާ
ދައްރާކުدَرَّاكدކަމެއް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަ މީހާ
ދިރްބާސްدِرْبَـاسدހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ދިރްފިސްدِرْفِــسدދިދަ / ފަށުވި
ދުރަޔްޢުدُرَيـعدކުދި އައްޑަނަ
ދަރީމްدَرِيْـمدޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ފިރިހެން ކުއްޖާ
ދިޢާމްدِعَـامدއެހީ ހޯދާ އެތި
ދަލޫޢުدَلُـوْعدތަނަވަސް މަގު
ދިހާޤުدِهَـاقدފުރިފައިވުން
ދުޔޫމްدُيُوْمدދެމިގެންވާ
ދީވާންدِيْوَاندމާލަން
ދަލާލްدَلاَلُدވިޔަފާރީގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ދީމްدِيمدދެމިގެންވުން / ހިމަފޮދު ވާރޭ
ދައިސްدَيْسدހިތްވަރުގަދަ
ދައުސްدَوْسدގިނައިން ހިނގުން
ދިޔާސްدِيَاسدކަނޑި
ދާއިންدَائِندދަރަނި ދޭ މީހާ
ދުޔޫންدُيُوندފައިސާ ދޫކުރުން / ދަރަނި
ދާއިފްدَائِفدއެކުވުން
ދައްޔާންدَيَّاندދީންވެރި
ދައިސަމްدَيسَمدމަސައްކަތުގެ އެކުވެރިޔާ
ޛާއިދުذَائِـدذޙަސަބާއި ނަޞަބު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާ
ޛާބިރުذَابِـرذޢިލްމު ލިބިގެންވާ މީހާ
ޛުޚްރުذُخْـرذފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތި
ޛަކީذَكِيذވިސްނުން ތޫނު މީހާ
ޛުކާއުذُكَاءذއިރު / ވިސްނުންތޫނު / އަލިފާންކަނި
ޛިމާރުذِمَـارذޝަރަފު / އަހުލުވެރި
ޛިމާމުذِمَـامذޙުރުމަތްތެރި / އަހުދު / ޒިންމާ
ޛަހަބުذَهَبذރަން
ޛަވްޖުذَوجُذއަވަސް ވުން / ބުއިން
ޛިހާންذهانذވިސްނުންތޫނު (އަންހެން، ފިރިހެން)
ޛަކްވާންذكوانذވިސްނުންތޫނު
ޛަލީޤްذليقذފަޞާޙަތްތެރި- ވާހަކަދެއްކުންތެރި
ޛުއްނޫރުذُوالنُّورذދެނޫރުގެވެރިޔާ
ޛައިކްذيكذކުޑަޖަވާހިރު
ޛާކިރުذاكرذޒިކުރު ކުރާ މީހާ
ޛުއްޝިމާލައިންذُوْالشِّمالينذކަނާތްފަރާތް / ޞަޙާބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ޛައިކްذَيْكذކުޑަޖަވާހިރު
ޛުލްޤަރުނައިނުذُالْقَرنَينِذޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ރާއިބުرَائِبُرސާފު / ވަރުގަދަ
ރާއިދުرَائِـدُرބަލަހައްޓާ މީހާ
ރިއާބުرِئَابُرއިސްލާޙްކުރާ މީހާ
ރާބިޙްرَابِحُرފައިދާ ލިބޭމީހާ / ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ
ރިއާސްرِئَـاسرކަނޑީގެ މުއްގަނޑު
ރާއިސްرَائِـسرވެރިމީހާ
ރާއިފުرَائِـفرއޯގާވެރި މީހާ
ރާއިޤުرَائِـقرސާފު ބުއިން / ޚާލިޞް ކަސްތޫރި
ރައުބުرَأْبُرސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުން
ރައުފަތުرَوْفَةرއޯގާތެރި
ރައީފްرَئِيْفُرބޮޑަށް ރަޙްމު ބަހައްޓާ މީހާ
ރިއުބާލްرِئْبَالرސިންގާގެ ނަމެއް
ރައާބިލްرَآبِلْرސިންގާ
ރާބީرَابِىرއިތުރުވުން
ރާތިބުرَاتِبرމުސާރަ / ދެމިގެންވުން
ރާތިޤުرَاتِقرއިސްލާޙްކުރާ މީހާ / މަތިމައްޗަށް ހުންނަ ވިލާ
ރާޖިޙްراَجِحْرޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ބުރަވެވޭ ޚިޔާލު
ރާޖީراَجِيرއުންމީދު ކުރަނިވި
ރާޙިބުرَاحِبْرތަނަވަސް
ރާޙިމްرَاحِمرއޯގާވެރި މީހާ
ރަޙޫމްرَحُومْرއޯގާވެރި މީހާ
ރާދިޢުرَادِعرހުވަނދުގެ ވަސް ހިފާފައިވާ ގަމީސް
ރާދިންرادِنرކުކުމް
ރަޒީންرَزِينْرމަޑުމައިތިރި
ރަޒާންرَزَانْرމަޑުމައިތިރި / ފެން ހިފެހެއްޓޭތަން
ރާސިމްرَاسِمرކުރެހުންތެރިޔާ
ރާސިޙްرَاسِخرސާބިތު
ރާސިލްرَاسِلرކަމަކާއިގެން ފޮނުވޭ މީހާ
ރާސީرَاسِىرސާބިތުކަން
ރާޝިދުرَاشِدْرބުއްދި ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހާ
ރާޞިދުرَاصِدرބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ
ރާޟީرَاضِيرހިތްހަމަޖެހިފައި ހުންނަ މީހާ
ރާޢިފްرَاعِفرދުވެލި ބާރު އަސް
ރާޢީرَاعِيرބަލަހައްޓާ މީހާ
ރާޣިބުرَاغِبْرއެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމަކަށް އެދޭ މީހާ
ރާޣިދުرَاغِدْرތަނަވަސް މީހާ
ރައިފްرَئِـفرއޯގާވެރި މީހާ
ރަޣްދުرَغَدُرތަނަވަސްކަން
ރާފިދުرَافِـدرއެހީތެރިވެދޭ މީހާ
ރިފްދުرِفْدُرއެހީތެރިވެދޭ މީހާ
ރާފިޢުرَافِعُرއެއްޗެއް އުފުލާ މީހާ
ރާފިޣުرَافِغُرފާޅުވުން
ރިފާފްرِفَافُرވިދާ ބަބުޅާ
ރާފިހުرَافِـهُرތަނަވަސް ދިރިއުޅުން
ރަފީޣުرَفِيْغُرތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއްގެވެރިޔެއް
ރާޤިބުرَاقِبْرބަލަހައްޓާ މީހާ
ރާކިދުرَاكِدُرހިމޭން
ރާކިޒްرَاكِزرސާބިތު
ރާކިންرَاكِنرމަޑުމައިތިރި
ރާމިޙްرَامِحرދުނިއުކާ މީހާ
ރާމިޒްرَامِزرއިޝާރާތްކުރާ މީހާ
ރާމިޝްرَامِشرއެސްފިޔަ ޙަރަކާތްކުރުން
ރާހިފްرَاهِفرމަޑު / އޮމާން
ރަޖްވާންرَجْوَانرއުއްމީދުތައް
ރާޤީرَاقِـىرމަތިވެރި މީހާ
ރަޤީޤުرَقِيْقرތުނި
ރަމްޝްرَمْشُرއެސްފިޔަ
ރާހީرَاهِـىرތަނަވަސް ދިރިއުޅުން / ރިޒުޤު ތަނަވަސްކަން
ރާހިންرَاهِنرސާބިތު ވަރުގަދަ
ރާވީرَاوِىرރިވާކުރާ މީހާ / ބަޔާންކުރާ މީހާ
ރާއިޣުرَائِعرރީތި / މޮޅު
ރަބާބްرَبابْرހުދވިލާގަނޑު
ރަބާޙްرَبَـــاحرފައިދާ
ރިބާޠްرِبَــاطرގުޅުން / ވާގަނޑު
ރިބާޢުربَــاعُرގިނައިން އެއްޗެހި ގަތުން
ރަބީޒުرَبِيزُرވިސްނުންތޫނު
ރަބީޠްرَبِـيـطرއަޅުވެރި މީހާ / ހިކި ކަދުރު
ރަބީޢުرَبِـيعُرބަހާރު މޫސުން
ރިތާޖުرِتَـاجرބޮޑު ދޮރާށި
ރުތޫޤުرُتُــوقرޢިއްޒަތް / ޝަރަފު
ރަތީބުرَتِـيبُرއެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާ
ރަޖާއުرَجَاءُرއެދުން
ރަޖަބުرَجَبْرރަޖަބު މަސް
ރަޖީޙްرَجِيْحرބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް
ރަޖީލްرَجِـيلرވަރުގަދަ
ރަޙްބުرَحْبُرތަނަވަސް / ފުޅާ
ރަޙޫމްرَحُـومرނުހަނު އޯގާތެރި
ރަޙީބުرَحِـيبُرތަނަވަސް / ފުޅާ
ރިޙާބުرِحَابُرތަނަވަސް ބިން
ރުޙާބުرُحَابُرތަނަވަސް ބިން
ރުޙައިމްرُحَيْمرރަޙްމު ބަހައްޓާ މީހާ
ރަޚާއުرَخَاءُرތަނަވަސް ދިރިއުޅުން
ރަޚީމްرَخِيمرއޮމާން އަޑު
ރަދީފްرَدِيـفرއެކެއްގެ ފަހަތުގައި ސަވާރީގައި އިންނަ މީހާ
ރަދްމާންرَدْمَانرފޮރުވާލުން
ރިޒުޤުرِزْقرމަންފާ / ވާރޭ
ރަޒީންرَزِيـنرހައިބަބޮޑު މީހާ / ފުރިހަމަ ރައުޔު
ރަޒާންرَزَانرފެންހިފެހެއްޓެތަން
ރައްސާމްرَسَّـامرކުރެހުންތެރިޔާ
ރަސަލްرَسَـلرޖަމާޢަތެއް
ރިސްލުرِسْـلرއޯގާތެރި
ރިސާލްرِسَالرއޯގާތެރި / މަޑުކޮށްލުން
ރަސަމްرَسَـمرކުރެހުން
ރަސީމްرَسِيْمرކުރަހާ މީހާ
ރަސީސްرَسِـيْـسرބުއްދިވެރި މީހާ / ސާބިތުވެ ހުންނަ އެތި
ރަސީޣުرَسِـيْـغرތަނަވަސް / ބައިވަރު
ރަސީލްرَسِـيْـلرއުފާވެރި ޚަބަރަކައިގެން ފޮނުވޭ މީހާ
ރުޝްދުرُشْـدرބުއްދި ފުރިހަމަވެފައިވުން
ރުޝްދީرُشْدِىرބުއްދި ފުރިހަމަވެފައިވުން
ރަޝާދުرَشَـادرބުއްދިއާއި ހެޔޮވިސްނުން
ރަޝަމްرَشَـمرއަސަރު
ރައުޝަމްرَوشَمرފުރަތަމަ ފަޅާގަސް
ރަޝީޤުرَشِيـقرމުރާލި މީހާ
ރަޞާންرَصَانرބުއްދިވެރި
ރަޞީންرَصِـيْنرއިއްޒަތްތެރި
ރިޟާرِضَـارރުހިގެންވުން
ރިޟްވާންرِضْوَانرރުހިގެންވުން
ރިޣާބުرِغَابرމަޑު ބިން / ފުޅާ
ރަޣީބުرَغِيْبرފުޅާ ތަނަވަސް
ރަޣީދުرَغِـيْدرތަނަވަސް ދިރިއުޅުން
ރަޣުދާންرَغْدَانرމުއްސަނދިމީހާ
ރަޣުދުرَغْدُرތަނަވަސްކަން
ރިފާޢުرِفَاعُرމަތިވެރި
ރިފްޢަތުرِفْعَترޤަދަރުވެރި
ރިފާޢީرِفَاعِىرޤަދަރުވެރި
ރިފާއުرِفَـاءرސުލުޙަވެރިކަން
ރިފާޤުرِفَـاقرއެކުވެރިޔާ
ރަފާލްرَفَـالرދިގު / ބައިވަރު
ރިފްދުرِفْـدرދިނުން / ގުޅުން
ރިފްޤުرِفْـقرއޯގާވެރި
ރަފްހާންرَفْهَانرއަރާމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހާ
ރަފީފްرَفِـيْفرވިދުން
ރިކާޒްرِكَـازرބިމުގެ ޚަޒާނާތައް
ރުކާންرُكَانرމަޑުމައިތިރި
ރިކްޒުرِكْـزرމަޑުއަޑު
ރުކޫންرُكُـونرކިޔަމަންވުން
ރަކިންرَكِنْرދެމިހުރުން
ރަކީންرَكِـينرއެއްޗަކަށް ބުރަވެ ހުރުން / އުސްފަރުބަދަ
ރުކައިންركـينرއެއްޗަކަށް ބުރަވެހުރުން / އުސްފަރުބަދަ
ރަކީޒްرَكِيْزُرބިމުގެ ޚަޒާނާތައް
ރައްމާޙްرَمَّاحرދުނި ހަދާ މީހާ
ރަނާންرَنَانرމަދު ފެން
ރަނީމްرَنِيْمرރީތި އަޑު
ރަވާއިޙުرَوَائِـحرގިނައިން ވާރޭ ވެހުން / ހަވީރަށް އަންނަ ވިލާތައް
ރަވާޙްرَوَاحرއަރާމުކުރުން / ޢިޝާ ވަގުތު
ރުވާޢުرُوَاعرވިސްނުންތޫނުކަން / ހިތްވަރުގަދަކަން
ރަވްޙުرَوْحرމަޑުވައިރޯޅި
ރަވްދުرَوْدُرމަޑުމައިތިރި / މުއްދަތު
ރޫދުرُوْدُرކަމެއްގައި ދެމިހުރުން
ރަވްޢުرَوْعُرހައިރާންވާފަދަ ރީތިކަން
ރޫޢުرُوْعُرހިތް / ވިސްނުން / ބުއްދި
ރަވްފުرَوْفُرއޯގާތެރި
ރަވްނަޤުرَوْنَقرރީތިކަން
ރުވައިދުرُوَيْدُرލަސްލަހުން ކަމެއްކުރުން
ރަހްކުرَهْـكرތަނެއްގައި ސާބިތުވެހުރުން / ވަރުބަލިކަމާއެކު ހިނގުން
ރަހީފްرَهِـيْفرއޯގާވެރިކަން / މަޑުމައިތިރިކަން
ރަހަފްرَهَفُرއޯގާވެރިކަން / މަޑުމައިތިރިކަން
ރުހައިމްرُهَيْمرގިނައިރު ވެހޭ ވާރޭ
ރިޔާޝްرِيَـاشرއަގުބޮޑު ފޭރާން / އަގުބޮޑު ތަކެތި
ރިޔާދުرِيَادرމަޑުންޖެހޭ ވައިރޯޅި / ރައްދުނުކުރެވޭ
ރައްޔާނުرَيَّـانرސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅަކަށް ކިޔޭ ނަމެއް
ރިޔާޙްرِيَاحُرވައި
ރީޙްرِيْحُرވައިރޯޅި / ވަސް
ރީޙާންرِيْحَانرގަނދަކޯޅި
ރަޔާޙީންرَيَاحِيْنرގަނދަކޯޅި
ރީދުرِيْـدُرކަމަކަށް އެދުން
ރަޔަޢާންرَيَعَـانرހެދިބޮޑުވުން / އިތުރުވުން
ރީފްرِيْفرވިނަ ހެދިފައިވާ ބިން
ރީމްرِيْمُرސާފު ހުދުކުލައިގެ ފުއްލާ
ރާއިމްرَائِمُرއޯގާތެރި
ރިހްމަތުرِهْمَتْرހިމަފޮދު ވާރޭ
ރިހާމްرِهَامرބޮޑެތި ޢަދަދު / މުބާރާތް
ރިހާންرِهَانرގެރެންޓީ / ރަހުނު
ރަހާފްرَهَافرއޯގާވެރި/ މަޑުމައިތިރި
ރަޛާޛްرَذَاذُرހިމަފޮދު ވާރޭ
ރަދާޙްرَدَاحرބޮޑު/ ތަނަވަސް
ރައްޙާމްرَحَّامرއޯގާތެރި
ރަތަލްرَتَلرރަނގަޅު އެއްޗެހި
ރަތަމްرَتَمرސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަ
ރައޫމްرَؤُومرދަރިންނަށް ކުލުނު ހުންނަ މީހާ
ރުޒައިޤުرُزَيقُرރިޒްޤު
ރުހާމްرُهَامرބޮޑެތި ޢަދަދު / މުބާރާތް
ރައިޙާންرَيْحَانرގަދަކޯޅި
ރީޙާންرِيحَانرގަދަކޯޅި
ރީޟާންرِيْضَانرބަގީޗާ
ރާޙިލްرَاحِلرދަތުރުވެރިޔާ
ރާކިންرَاكِنرއިއްޒަތްތެރި ބާރުވެރި މީހާ
ރުޖޫޢުرُجُوعُرއެނބުރިއައުން
ރިޖާޢުرِجَاعُرނަފާކުރަނިވި
ރުޖުޢާންرُجُعَانرއެނބުރި އައުން / ސިޓީގެ ޖަވާބު
ރަފާހްرَفَاهرހިތްހަމަ ޖެހުން
ރިއުމާންرِئُمَانرއޯގާތެރި / ލޯބި
ރަޔާންرَيَانرކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވުން
ރަވާންرَوَانرރީތި
ރައްޔާންرَيَّانرސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅެއްގެ ނަން
ރީޙްرِيْحرނަލަވައިރޯޅި
ރަޔާންرَيَانرކަރުހިއްކުން ފިލުވުން
ރަޖްވާންرَجْوَانرއުއްމީދުކުރާ މީހާ
ރަޒާންرَزَانرޘާބިތުވެހުރުން
ރާއިދުرَائِدرއިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހާ
ރަހީޝްرهيشرއެއްޗެއްގެ އެންމެ ސާފު / މޮޅު
ރާޙިލްراحلرއެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރަ މީހާ
ރުމައިލްرميلرއިސްލާމީ ޅެންވެރިއްގެ ނަން
ރަފާހްرَفَاهرހިތްހަމަޖެހުން
ރަފާންرفانرރީތި
ރާޤިބުرَاقِبْرބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ
ރިޔާދްرِيـَادُرއިސްމީހާ/ ޒަޢީމު/ ކަމަކަށް އެދޭ މީހާ
ރަބާޙްرَبَاحرފައިދާ ލިބިގަންނަމީހާ (ربح ) ރިބުޙް- މިލަފުޒުންނެގިފައި
ރުޝްދުرُشْدرތެދުމަގު / ކަނޑި
ރާޙިލްرَاحِلرދަތުރުވެރިޔާ
ރާޙިލްرَاحِلرދަތުރުވެރިޔާ
ރާއިސްرَاِئسْرޤައުމުގެ އިސްމީހާ
ރަވާއިޙްرَوَائِحرވަސް
ރަފްހާންرَفْهَانرފަސޭހ އަރާމު ދިރިއުޅުން
ރައުޝަމްرَوْشَمرފުރަތަމަ ފާޅުވާގޮވާން
ރާޢީرَاعِيرބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ
ރާޖިޙްرَاجِحرރަނގަޅުގޮތް (ރަނގަޅު ވިސްނުން)
ޒާއިދުزَائِدزއިތުރުވާ
ޒާއިންزَائِنزޒީނަތްތެރިވެގެން ހުންނަ މީހާ
ޒާއިރުزَائِرزޒިޔާރަތްކުރާ މީހާ
ޒާޖިރުزَاجِـرُزނުބައިކަންތައް މަނާކުރާ މީހާ
ޒާޚިރުزَاخِـرزއިތުރުވުން / ގިނަވުން
ޒާމިލްزَامِلزއެކުވެރިޔާ
ޒާހިދުزَاهِدزއަޅުވެރިޔާ
ޒާހިރުزَاهِرزއުޖާލާ ކުލަތައް
ޒަހްރާންزَهْرَانزއުޖާލާވެފައިވާ
ޒާހިލްزَاهِلُزހިތްހަމަޖެހިފައިވާ މީހާ
ޒާހީزَاهِيزއުޖާލާ މޫނުގެ ވެރިޔާ
ޒާކީزَاكِيزމީރު / ރަނގަޅު / ނިޢުމަތްތައް
ޒިބްރިޖްزِبْـرِجزރަނުން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ
ޒަބަރުޖުދުزَبَـرْجَـدزކުލަކުލައިގެ އަގުބޮޑު ހިލައެއް
ޒިބްރިޤާންزِبْرِقَـانزސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު / އެއްޗެއްގެ ވިދުން
ޒުބައިރުزُبَيْرزވަރުގަދަ
ޒުޖާޖުزُجَاجُزބިއްލޫރި
ޒުޚްރުފްزُخْرُفزޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވުން / އެންމެ ފުރިހަމަ
ޒަރްޤާزَرْقَاءزނޫކުލަ
ޒުރައިޤުزُرَيْقزދޫންޏަކަށްކިޔާ ނަމެއް
ޒިރުޔާބުزِرْيَابزރަން
ޒުފަރުزُفَـرزދީލަތިކަމާއި ހިތްވަރުގަދަކަން
ޒިފާފްزِفَافُزއަލަތު ކައިވެނި
ޒަކްވާންزَكْوَانزވިސްނުންތެރި
ޒަކީزَكِيزވިސްނުންތެރި
ޒަލަފްزَلَـفزމަތިވެރި ދަރަޖަ/ ގާތްކަން
ޒަމާޢުزَمَـاعزޢަޒުމު / އަވަސް
ޒަމޫޢްزَمُـوْعُزހަލުވި
ޒަމަޢާންزَمَعَـانزއަވަސް ހިނގުން
ޒަމަޢަزَمَعَزއަވަސް ހިނގުން
ޒަމަމްزَمَـمُزކައިރިވުން
ޒަމީތުزَمِـيْتُزރުޅިމަޑު /ހަމަހިމޭން
ޒަމީރުزَمِـيْرزރީތި ޒުވާންކުއްޖާ
ޒަމީޢުزَمِـيْعُزހިތްވަރުގަދަ މީހާ / ރަނގަޅު ރައުޔު
ޒަމީލްزَمِـيْلزއެކުވެރިޔާ
ޒިމާމްزِمَامُزލަގަން / އިސްކޮށް ހުންނަ މީހާ
ޒަވްދުزَوْدزގިނައިން ދިއުން
ޒުހައިރުزُهَيْرُزމައު / ރީތި ދޮންމީހާ
ޒުހަރުزُهَرُزމަހުގެ ފުރަތަމަ ތިންދުވަސް
ޒުހްލޫލްزُهْلُوْلزއޮމާން
ޒައިދުزَيْدُزގިނަވުން
ޒިޔާދުزِيَادزއިތުރުވުން
ޒިޔާންزِيَانزޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
ޒައްޔާނުزَيَّانزޒީނަތްތެރިވެގެންވާ
ޒަޔާންزَيَانزރީތި މީހާ
ޒައިންزَيْنُزރީތި މީހާ
ޒައިނޫންزَيْنُوْنزއަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް
ޒާންزَانزއަންދާޒާކުރުން / ޒީނަތްތެރި
ޒާލިފްزَالِفزއޯގާތެރި
ޒުހުރީزُهُرِىزފާޅުވެ އެނގުން
ޒައިދާންزَيْدَانزދާއިމަށް އިތުރުވުން / ގިނަވުން
ޒައުލްزَولزހިތްވަރުގަދަ
ޒައްޔާންزَيّاَنزވަރަށް ޒީނަތްތެރި
ޒޯފިޝާންزُوفِشَانزހަނދުގެ އަލިކަން
ޒުހްދާންزُهْدَانزއާޚިރަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާމީހާ(ޒާހިދުމީހާ)
ޒަލަފްزَلَفزމަތިވެރިދަރަޖަ/ ގާތްކަން
ޒައިދާންزَيْدَانزއެއްޗެއް އިތުރުވުން / ގިނަވުން
ޒަލަފްزَلَفزގާތްވުން/ ގާތްކަން
ޒާހިލްزَاهِلزހިތްހަމޖެހިގެންވާ މީހާ
ޒަކްވާންزَكْوَانزއެމީހެއްގެ މުދަލުން ޒަކާތްދީ ޞަދަގާތްކުރާމިހާ
ޒިޔާން (ފ)زِيَانزޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާތަކެތި
ޒަލަފްزَلَفُزމަތިވެރި ދަރަޖަ
ޒާމިލްزَامِلزއެކުވެރިޔާ
ޒޫދުزودزއިތުރުވުން
ޒަމީތުزميتزޘާބިތު
ސާޢީسَاعِيسމަސައްކަތްކުރާ މީހާ / ހިނގާމީހާ
ސަޚާއުسَخَاءسދީލަތި
ސަޖީލްسجيلسމަތިވެރި / ބޮޑު/ ގިނަފެން
ސަޢުދުسعدسބާއްޖަވެރި
ސާދުسَادُسޝަރަފު / މަތިވެރި
ސަދާންسَدَانسރައްކާތެރިކަން
ސާދިޙްسَادِحسބިންގަނޑުރަނގަޅު/ ޤަބީލާއެއްގެނަން
ސާމިޙްسَامِحسމަޢާފުކުރުން
ސާއިޙުسَـائِـحسދަތުރުކުރާ މީހާ
ސާއިދުسَـائِـدسވެރިކަމުގައި ބާރުގަދަ މީހާ
ސާއިފުسَـائِـفسކަނޑިހިފާ މީހާ
ސާއިލްسَائِلسސުވާލުކުރާ މީހާ
ސާއިމްسَـائِـمسތިމާ އެދޭ ތަނަކަށްދާ މީހާ
ސާބިޤުسَـابِـقسކުރިއަރައިދާ މީހާ
ސާބިޣުسَـابِـغُسދިގު / ފުރިހަމަވުން
ސާތިރުسَاتِرُسކަމެއް ސިއްރުކޮށްދޭ މީހާ
ސާޖުسَاجُسމަޑުމަޑުން ދިއުން / ހައިވަކަރު ގަސް
ސާޖިދުسَـاجِـدسސަޖިދަކުރާ މީހާ
ސާޖިޢުسَـاجِـعسރިވެތި އަޚްލާޤު
ސަޖޫޢުسَجُوْعُسތަކުރާރުކުރުން
ސާދިންسَـادِنْسގެފުޅުގެ ޚާދިމު
ސާރިޙުسَـارِحُسބަލަހައްޓާމީހާ
ސަމާޙްسَمَاحُسދީލަތި
ސާޠިޢުسَاطِعُسވިދާ ބަބުޅާ
ސާޢީسَـاعِىسމަސައްކަތް ކުރާ މީހާ
ސާޤީسَـاقِىسފެންދޭ މީހާ
ސާލިމްسَـالِـمسޞުލްޙަވާ މީހާ
ސާމިޙުسَـامِـحسމަޢާފުކުރުން
ސާމިރުسَـامِـرسރޭގަނޑުއެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އިންނަ މީހާ
ސާމޫރުسَـامورسއަލިމަސް
ސާމިޢުسَـامِعسއަޑުއަހާ މީހާ
ސާމީسَـامِـىسމަތިވެރި ދަރަޖަ
ސަމާޙްسَمَاحسދީލަތި
ސަމްޙްسَمْحُسދީލަތި
ސުމައިޙްسُمَيْحسދީލަތި (ކުޑަ)
ސަމީޙްسَمِيْحُسދީލަތި / ރިވެތި އަޚްލާޤު
ސުރޫރުسُرُوْرُسއުފާ
ސާނިޙްسَــانِحُسބަރަކާތް
ސާހިރުسَـاهِـرسހޭލާ ހުންނަމީހާ
ސުބާތުسُـبَـاتسނިދުން / އަރާމު
ސިބުޠުسِــبْطسޤަބީލާ / ކާފަދަރި
ސިތާރުسِتَارسފަރުދާ
ސުޖޫފުسُجُوْفسނިވާކުރުން
ސަޖީރުسَـجِـيْرسވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ
ސަޖާޙްسَجَاحسރައްކާތެރިވުން
ސަދާދުسَــدَادسސީދާވެގަތުން
ސިދުރުسِـدْرُسކުންނާރުގަސް
ސަދީދުسَـدِيْدسވިސްނުންތެރި
ސިދާދުسِـدَادسވިސްނުންތެރި
ސިރާޖުسِـرَاجُسއިރު / ބައްތި
ސަރާޙްسَـرَاحسމިނިވަންކުރުން
ސަރާރުسَـرَارسމެދު / ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ފަހުބައި
ސުރާޠުسُـرَاطسސީދާމަގު
ސަރުމަދުسَـرْمَـدسއަބަދު އެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުންނަ ކަންތައް
ސުޢޫދުسُـعُـودسބާއްޖަވެރި
ސަޢުދާންسَـعْـدَانسއުފާވެފައިވާ މީހާ
ސަފީޠުسَـفِـيطسހިތްހެޔޮ މީހާ
ސުލްޠާންسُـلْطَـانسރަސްގެފާނު
ސަމްއާލްسَــمْـأَلسހިޔާ
ސަމްތުسَـمْـتسކަމަކަށް ނިޔަތްގަތުން / ފާޅުކަން ބޮޑު
ސަމީޙްسَمِـيحسދީލަތި / މަޢާފުކުރުން
ސަމީރުسَمِـيرسރޭގަނޑު ހޭލާހުރެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ
ސުންޙުسُــنْحسބަރަކާތްތެރިކަން
ސުނޫޙްسُـنُـوحسބަރަކާތްތެރިކަން
ސަނީޢުسَـنِـيعُسރީތި ފުރިހަމަ / ގިނަ / ބައިވަރު
ސަނީމްسَـنِيـمسމަތިވެރި ދަރަޖަ
ސަނީޙްسَــنِيْحُسބަރަކާތްތެރިކަން
ސަވާދުسَوَادُسގަދަ ކަޅު
ސަހުވަދުسَهُوَدسޒުވާން ކުދިން
ސަހްލުسَـهْـلسފަސޭހަ
ސުހައިލްسُـهَـيلسފަސޭހަ
ސައިފާންسَيْفَانسރީތި އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔާ / ދެކަނޑި
ސަދީދުسَدِيْدُسރަނގަޅުގޮތުގައިވާ މީހާ
ސުޠޫޢުسُطُوْعُسއަލިކަން
ސިހާމްسِهَامسތީރުތައް
ސަލީފްسَلِيْفسކުރީގެ ޖަމާޢަތް
ސުލްޙާންسُلْحَانسހަތިޔާރު
ސުޖޫދުسُجُودُسސަޖިދަކުރާ މީހާ / ސަޖިތަތައް
ސާމްسَامسނޫހުގެފާނުގެ ދަރިކަލަކަށް ކިޔާނަމެއް
ސާޤިބްسَاقِبسދުރުވިސްނޭ
ސުރައިޖްسُرَيجسދިއްލިފައިވާ - ބައްތި
ސުޢުދާންسُعدَانسބާއްޖަވެރި
ސަދާންسَدَانسއައްޑަނަ / ރައްކާތެރިކަން
ސަވިއްޔުسَوِيُّسހަމަހަމަ / ފުރިހަމަ
ސައިފްسَيْفُسކަނޑި
ސާޖީسَاجِىسމަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހާ
ސަދުޙްسَدُحسއެއްޗެއް ފެތުރުން
ސަޢުދުﷲسَعدُاللهسﷲގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވުން
ޝާއިޢުشائعشޚަބަރު ފަތުރާ މީހާ
ޝާއިޤުشَـائِـقُشޝައުޤުވެރިވެވޭ އެތި
ޝާބިންشَـابِـنشފުރިހަމަ ޒުވާނާ
ޝިޔާރުشِـيَارُشރީތި ފުރިހަމަ / ހަތައިން މާމުއި ފެލުން
ޝަވްރުشَوْرُشމާމުއި
ޝާރިޙްشَـارِحشޝަރަޙަކޮށްދޭމީހާ
ޝާރިޚްشَـارِخشޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާ
ޝާސިޢުشَاسِعُشފުޅާތަނަވަސް
ޝާޠިރުشَـاطِرُشވިސްނުންތޫނުކަން
ޝާއިޢުشَائِعُشފެތުރިފައިވުން
ޝާފިޢުشَـافِعُشޝަފާޢަތްތެރިވާ މީހާ
ޝާފީشَافِىشޝިފާ ދޭމީހާ
ޝައްފާފްشَفَّافُشތުނި / ދެފުށްފެންނަ
ޝާމިޚްشَـامِخشއުސް / މަތިވެރި
ޝާމިސްشَـامِسشއުޑުމަތި ސާފު އަވިދޭ ދުވަސް
ޝައުނުشَـأْنشކަންތައް / ދަރަޖަ
ޝާހީންشَـاهِينشބާޒު
ޝަހުބާންشَهْبَانشއަލި
ޝާހިރުشَاهِرشމަޝްހޫރު
ޝަހީރުشَهِيْرُشމަޝްހޫރު
ޝަބާބުشَـبَابشޒުވާންކަން
ޝަބަމްشَبَمُشފިނި
ޝުބޫލްشُـبُوْلُشކުޑަ ސިންގާ / ހިތްވަރުގަދަ
ޝަބްޢާންشَبْعَانشބަނޑުބޮޑުވާ ވަރަށް ކައިގެން ހުންނަމީހާ
ޝަބްހާންشَـبْهَانشރަންމަންލޯ
ޝަބީބްشَبِيْبُشޒުވާންކަން
ޝަބީންشَبِيْنشއަލަތުކައިވެނީގެ ޢަރޫޝާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ މީހާ / ހެކިވެރިޔާ
ޝުޖާޢުشُجَاعُشހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޝުޖައިޢުشَجِيْعُشހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޝަޖީޢުشَجِيْعُشހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޝުޖުޢުشُجْعُشހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޝައްދާދުشَدَّادُشވަރުގަދަ
ޝިދާދުشِدَادُشބާރުގަދަ
ޝިރާޢުشِـرَاعُشދޯނީގެ ރިޔާ
ޝަރީޢުشَـرِيْعشހިތްވަރުގަދަ
ޝަރަފްشَرَفُشޝަރަފުވެރި
ޝަރީޤުشَـرِيْقشއިރުގެ އަލި / ދޯދި
ޝުޢާޢުشُـعَاعشއިރުގެ ދޯދި
ޝައްފާންشَـفَّـانشފިނިވައިރޯޅި
ޝަފްޝާފްشَـفْشَافشފިނިވައިރޯޅި
ޝަފަޤުشَـفَـقشރަތްވިލާ / އޯގާވެރިކަން
ޝަފީޢުشَـفِـيعشޝަފާޢަތްތެރިވާ މީހާ
ޝަފީފްشَـفِـيفشތުނި / ދެފުށްފެންނަ
ޝަފޫޤުشَفُوْقشއޯގާތެރި
ޝަޤީޤުشَقِيْقشއެއްބަނޑު އެއްބަފާ
ޝުކްރާންشكرانشލޯ ކަރުނުން ފުރުން / އަގުވަޒަންކުރާ މީހާ
ޝުކުރީشُكْرِىشއަގުވަޒަންކުރާ މީހާ
ޝަކޫރުشَكُوْرُشއަގުވަޒަންކުރާ މީހާ
ޝަކީބުشَكِيْبُشދީލަތި / ކެތްތެރި / ޘާބިތު
ޝަކީމުشَكِيْمُشނަފުސުގެ ޢިއްޒަތް
ޝަލޫލްشَـلُولشލުއި ޙަރަކާތުގެ ވެރިޔާ
ޝައްމާޚްشَـمَّاخشކުރިބޯށި/ އުސް
ޝުމޫޚްشَمُوْخُشކުރިބޯށި/ އުސް
ޝައްމާޢުشَـمَّاعشއުއްބައްތި ވިއްކާމީހާ
ޝަމާލްشَمَـالشއުތުރު ފަރާތް / އުތުރުންޖެހޭ ވައި
ޝަމްއަލްشَمْـأَلشއުތުރުންޖެހޭ ވައި
ޝައިމަލްشَيْمَلشއުތުރު ފަރާތް
ޝައުމަލްشَـوْمَلشއުތުރު ފަރާތް
ޝަމާއިލްشَـمَائِلشއަޚްލާޤު، ރަނގަޅު ސިފަ
ޝަމަމްشَـمَمشއުސް
ޝަމޫލްشَمُولشޢާއްމުވުން / އުތުރުންޖެހޭ ވައި / ޝާމިލްވުން
ޝަމަޢުދާންشَمَعْدَانشއުއްބައްތިޖަހާއެތި
ޝަމްޢޫންشَمْعُوْنشމަޖާ މިޖާޒު / އަޑުއަހާ މީހާ
ޝަމީލްشَمِيْلشއުތުރު ފަރާތް
ޝިމްލާލްشِمْلاَلشހަލުވިކަން
ޝިމްލީލްشِمْلِيْلشހަލުވިކަން
ޝަނީބުشَنِـيْبشހުދު ސާފު ދަތްތަކުގެވެރިޔާ
ޝާނިބުشَـانِبُشހުދު ސާފު ދަތްތަކުގެވެރިޔާ
ޝުނާންشُنَانشފިނިފެން
ޝުހުދުشُهْدُشމާމުއި
ޝުހޫދުشُهُوْدُشހެކިވެރިން
ޝަހީރުشَهِيْرُشމަޝްހޫރުމީހާ
ޝަހްމުشَهْـمُشބުއްދިވެރިޔާ
ޝިހާމުشِهَامشވިސްނުންތެރި
ޝަހުދުشَهْدُشމާމުއި
ޝަވްޤީشَوْقِىشޝަވްޤުވެރި
ޝަވްމަލްشَوْمَلُشއުތުރުފަރާތް
ޝިޔާޙްشِيَاحشގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން / ޙަރަކާތް
ޝިޔާޢުشِيَاعشތާއީދުކުރުން / މަދަދު ދިނުން / ފެތުރިފައިވުން
ޝަޔާމްشَيَامشފަސޭހަ ބިންގަނޑު/ ހަމަބިން
ޝައިބާންشَيْبَانشފިނިކަންގަދަ ދުވަސް
ޝައިޚާންشَيْحَانشދިގު / ޣީރަތްތެރި / މީރުވަސްދުވާ ގަހެއް
ޝައްޔިރުشَـيِّـرشރީތި މީހާ
ޝަފޫޤުشَفُوْقشއޯގާތެރި
ޝިޢާފުشِعَافُشސާފު / ފަހަށް ފެންނަ
ޝަޢަފްشَعَفُشމަތި / ކުރިބޯށި
ޝަވްފުشَوْفشޒީނަތްތެރިކަން
ޝަމާއިލްشَمَائِلُشމަތިވެރި ޚުލުޤުތައް
ޝުރޫޤުشُرُوْقُشއިރުއަރާ އަލިވުން
ޝައުންشَأْنشމަތިވެރި
ޝާފީشَافِىشފަރުވާ
ޝާދިންشَادِنُشރީތި/ ފުއްލާގެ ދަރި
ޝުއޫންشُـؤُوْنشބޮޑެތި ކަންތައްތައް
ޝަދަފްشَدَفشމުރާލި / ހީވާގި
ޝާމްشَامشރީތި / ވަރުގަދަކަމާއެކު ފާޅުވުން
ޝަހުބްشَهُبشސްނޯއިން ފުރިފައިވާ ފަރުބަދަ
ޝުމައިލްشُمَيْلشވާތްފަރާތް
ޝައިލްشَيْلشމަތިވެރި / އުފުލުން.
ޝަޢަފްشَعَفشކުރިބޯށި / ލޯބިކުރުން
ޝިޢާފްشَعَافشކުރިބޯށި / ފަރުބަދައިގެ ކުރި- އެންމެމަތި
ޝައިމްشَيمشރިވެތި އަޚްލާޤު / ހަރުކަން މަތީ އޮންނަ ބިން
ޝިޔާލްشِيَالشރީތި / އުފުލުން
ޝާއިފްشَائِفشޒީނަތްތެރިވުން / ކަމެއް ލޮލަށް ފެނުން
ޝުހައިދުشُهَيدُشބޮޑަށް ހެކިވާމީހާ
ޝައްފާންشَفَّانشފިނިވައި
ޝާދުشَادُشބިނާކުރުން
ޝާޖިޢުشَاجِعُشހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ޝާހްشَاهشރަސްގެފާނު (ކިންގް)
ޝާމިސްشَامِسْشއުޑުމަތި ސާފު ދުވަސް
ޝާރިފްشَارِفشމާތްމީހާ / ގަދީމީ
ޝަމްޢާންشَمْعَانشވޮށް
ޝަކީލްشَكِيْلشސިފަ / މިކްސްކުރުން
ޝަޔާލްشَيَالشއުފުލުން / ރީތި
ޝަފިންشَفِنشވިސްނުންތޫނު
ޝަފުންشَفُنشއިންތިޒާރު / ވިސްނުން
ޝާޔަންشَايَنشއަގުހުރި އެއްޗެއް
ޝަނޫންشَنُونشހިކި ލޫޅާފަތި
ޝަހްޒާދުشَحْزَادشޕްރިންސް
ޝަރްޢާންشَرْعَانشﷲ ތަޢާލާ އެންގެވިގޮތަށް އުޅޭ މީހާ
ޝިޔާޢުشِـيَـاعشތާއީދުކުރުން/ މަދަދު ދިނުން
ޝާހްشَاهشރަސްގެފާނު
ޝިހާމްشِهَامشވިސްނުންތެރި
ޝައިމްشَيْمشރިވެތި އަޚްލާޤް
ޝަފިންشَفِنشބުއްދިވެރި
ޝާއިފްشَائِفشޒީނަތްތެރިވުން
ޝަރްޢާންشَرْعَانشﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާ އެންގެވުމުގައި އަވަސްވެގަންނަ މީހާ
ޝާނިޙްشَانِحشޚަލްޤު ފުރިހަމަވުން / ފެންދޭ މީހާ
ޝަހުދުشَهْدشމާމުއި
ޝިމްރާންشِمْرَانشބޮޑަށް ދީލަތިމީހާ
ޝައްފާންشَفَّانشފިނިވައިރޯޅި
ޝާމިޙްشَامِخشއުސް/ މަތިވެރި/ޝަރަފްވެރި/ ފަޚްރުވެރި
ޝަމްވީލްشَمْوِيْلُشނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ޝަހުމްشـَهُمشވަރުގަދަ/ ކެތްތެރި/ ހިތްވަރުގަދަ
ޝައްފާންشَفَانشފިނިވައިރޯޅި
ޝައްފާފްشَفَّافُشތުނި/ ދެފުއްފެންނަ
ސާނިޙްسَانِحشދިގު/ ކުރިއަރައިގެން ދިއުން (ބަރަކާތް)
ޝައިޙާންشَيْحَانشމީރުވަސްދުވާ ގަހެއް
ޝައްފާނުشَـفـانشވާރެއާއެކު އަންނަ މަޑުވައިރޯޅި
ޝައްޔާންشَيَّانشދުރުވިސްނުން / ޝައްޔާން
ޝީތުشيتشޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ޝަމަލްشملشއެއްބައިވަންތަކަން
ޝަޔާންشيانشޤާބިލު / އެކަށީގެންވާ
ޝައިޙާންشَـيْحَانشޢަޒުމްވަރުގަދަ ޣީރަތްތެރި މީހާ
ޞާއިބުصَــائِبصރަނގަޅު ޚިޔާލުގެ ވެރިޔާ
ޞާއިފްصَائِفصބައިވެރިޔާ
ޞާއިންصَائِنصމުދަލާއި ޝަރަފަށް ރައްކާތެރިވާ މީހާ
ޞާބިރުصَــابِـرصކެތްތެރިމީހާ
ޞާޙީصَاحِىصހޭލާހުންނަ މީހާ
ޞާދިޙްصَادِحُصއަޑުގަދައުފުލާ މީހާ / ދޫނީގެ އަޑު
ޞާރިމްصَـارِمصތޫނު ކަނޑި / ހިތްވަރުގަދަ
ޞާޢިދުصَـاعِـدصމައްޗަށް އަރާ މީހާ
ޞާމިތުصَامِتصހަނުހިމޭންކަން
ޞާމިދުصَامِدصސާބިތުވެ ހުންނަމީހާ
ޞަބާޙްصَـبَــاحصހެނދުނު
ޞަބީޙްصَبِيْحُصހެދުނުގެ ވަޤުތު
ޞަބޫރުصَـبُـــورصކެތްތެރިކަން ގަދަ މީހާ
ޞަބީރުصَبِيْرصކެތްތެރިކަން ގަދަ މީހާ
ޞަބޫޙުصَبُوْحُصރީތި / އުޖާލާ މޫނު
ޞައްދާމްصَـدَّامُصޙަމަލާދޭ މީހާ/ ދެކޮޅުވެރިޔާ
ޞަދްޙުصَــــدْحصދިދަ / ކުދި ފަރުބަދަ
ޞަދޫޙްصَــــدُوحصބާރަށް ލަވަކިޔާ މީހާ
ޞިދްޤީصِدْقِىصތެދުވެރިކަން
ޞުރާޙްصُــرَاحصއެއްޗެއްގެ އަސްލު
ޞަރީފްصَـرِيْفصސާފު ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހާ / ޚާލިޞް
ޞައްފާޙްصَــفَّــاحصމަޢުދަން
ޞަފޫޙްصَفُوْحُصމަޢާފުކުރުން / ދީލަތި
ޞަފްވާންصَــفْـوَانصއޮމާން / ބޮޑު ހިލަ
ޞަފްވަތުصَفْوَةصސާފު އެއްޗެއްހި
ޞަފިއްޔުصَـــفِــىُّصއިޚްލާޞްތެރި އެކުވެރިޔާ
ޞަފީޙްصَـفِـيْحُصއުޑު/ ފުޅާ / މަޑު އެއްޗެހި
ޞިފާޙްصِفَاحُصޢަފޫކުރާ މީހާ
ޞަލާޙްصَـلاَحصސީދާކަން
ޞުމޫދުصُمُوْدصސާބިތުވެ ހުރުން
ޞަފްޙުصَفْحُصމަޢާފުކުރުން
ޞުރޫޙްصُرُوْحُصއުސްބިނާތައް
ޞަދަފްصَدَفصއިއްތިފާޤުވުން / އެއްފަރާތް
ޟަޙްޔާންضحيانضއިރުއަރާ ވަގުތު / މާތްﷲ ގެ މަގުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން
ޟިޔާއުضِيَاءضއަލިކަން / އިރުގެދޯދިތައް
ޠާއިފްطَـائِـفْطވަފާތެރި ޚާދިމު / ރޭގަނޑުގެ ފާރަވެރިޔާ
ޠުރޫބުطروبطހިތާމަވެރިކަން ފިލާދިއުން / އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުން
ޠާއިޢުطَـائِـعطކިޔަމަންތެރި މީހާ
ޠާއިލްطَـائِـلْطމަތިވެރި / ފައިދާ / ތަނަވަސް
ޠަރީފްطَـرِيفطއަގުބޮޑު
ޠާޙީطَـاحِـيطބައިވަރު މީހުން / އުސް / ދެމިގެންވުން
ޠާރިފްطَـارِفْطބައިވަރު މުދާ
ޠާރިޤުطَـارِقطރޭގަނޑަށް އަންނަ މީހާ / ފަތިހުގެ ތަރި
ޠާލިބުطَـالِـبطކިޔަވާ ކުއްޖާ
ޠާލިއުطَالِـعطފާޅުވުން
ޠާމިޙުطَـامِـحطކަމެއް ފުރިހަމަވުމަށް އެދޭ މީހާ / އުސް ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޠާހިރުطَـاهِـرطސާފު ޠާހިރު
ޠާޙާطَهطރަސޫލާ (ޞ)ގެ ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ނަންފުޅެއް
ޠިބާބުطِـبَابطބޭސް/ ފަރުވާ
ޠަރްފްطَـرْفطޖަމާޢަތެއް / އެއްފަރާތް
ޠަލާލްطَلاَلطތުނިވާރޭ / އުސްތަން
ޠިލާލްطِـلاَلطތުނިވާރޭ / އުސްތަން
ޠައްޔިބުطَـيِّـبطރަނގަޅުކަން / މީރު ރަހަ / ޙަލާލު
ޠީބުطِـيـْبُطމީރުވަސްދުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޡާފިރުظَافِرظކާމިޔާބު ހޯދާ މީހާ
ޡަރީފްظَـرِيفظމަޖާމިޒާޖުވެރި
ޡަފަރުظَـفَـرظކާމިޔާބީ
ޡަފީރުظَـفِـيرظކާމިޔާބު
ޡިލާލްظِــلاَلظހިޔަ
ޡަލީލްظَلِيْلُظހިޔާ ލިބިދޭތަންތަން
ޡަހީރުظَـهِيْرظއެހީތެރިވާމީހާ
ޡުހޫރުظُهُوْرظފާޅުވެގެންވާ
ޡަހްރާންظهرانظފާޅުވެގެންވުން
ޢާއިދުعَـائِـدعބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހާ / އެނބުރި އަންނަ މީހާ
ޢާއިޛުعَـائِـذعރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަ މީހާ
ޢާއިމްعَـائِـمعފަތާމީހާ
ޢާއިޝްعَائِشْعދިރިހުރުން / މުއްސަނދި
ޢާބިދުعَابِـدعއަޅުވެރި މީހާ
ޢާބިދީންعَابِدِيْنعއަޅުވެރިން
ޢާބިރުعَابِرعދަތުރުވެރިޔާ
ޢާތިކްعَاتِكعދީލަތި މީހާ
ޢަދަނުعَدَنعސުވަރުގޭގެ ނަމެއް.
ޢާޒިމްعَـازِمعޢަޒުމް ކަނޑައަޅާ މީހާ
ޢާރިޝްعَارِشْعތަންތަން ބިނާ ކުރާ މީހާ
ޢަސަލްعَـسَـلْعމާމުއި
ޢާސިލްعَاسِـلعހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާ
ޢައްސާލްعَـسـَّالعހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާ
ޢަސޫލްعَـسُـْولعތެދުވެރި
ޢާސިމްعَاسِـمعހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާ
ޢާޝޫރުعَاشُورُعޢާޝޫރާ ދުވަސް
ޢާޞިފްعَـاصِفعވައިރޯޅި
ޢާޞިމްعَـاصِـمعރައްކާތެރިކަން ލިބިފައިވާ
ޢާޠިރުعَـاطِـرعމީރުވަސް
ޢުޠައިރުعُطَيْرُعމީރުވަހަށް ލޯބިކުރާ މީހާ
ޢާޠިފްعَـاطِفعއޯގާވެރިވާ މީހާ
ޢަޠޫފްعَـطُوْفُعއޯގާވެރިވާ މީހާ
ޢާޤިބުعَـاقِـبعހެޔޮ ބަދަލު
ޢާޤިދުعَـاقِـدعޢަޤްދު ކުރާ މީހާ
ޢާޤިލްعَـاقِـلعބުއްދިވެރިޔާ
ޢާކިފްعَـاكِـفعއިޢުތިކާފުކުރާ މީހާ
ޢައްބާރުعَـبَّـارعހުވަފެން ތަޢުބީރު ކުރާ މީހާ
ޢުބައިދުعُبَيْدُعއަޅު / ޚާދިމު
ޢަބްޤަރީعَبْـقَـرِىعވިސްނުންތޫނު
ޢަބީރުعَـبِـيْرُعމީރުވަސް
ޢަތީޤުعَـتِـيقُعމިނިވަންކަން
ޢާތިޤުعَاتِقُعމިނިވަން ކުރާ މީހާ
ޢަދާންعَــدَانعކަނޑުގެ އައްސޭރި
ޢަދްނާންعَدْنَانعތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ މީހާ
ޢުދައްޔުعُدَيُّعޢަދުއްވުންނާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަތިޔާރު އުފުލާ މީހާ
ޢިޛްޤުعِذْقعޅަ ކަދުރު ރުއް / ކުދިގަސް
ޢަރަފާތުعَـرَفَـاتعޢަރަފާތުބިން
ޢިރްފާންعِـرْفَـانعހެޔޮކަން / އިޙްސާންތެރިކަން
ޢަރްޝްعَرُشْعތަޚްތު
ޢުރްވާعُـرْوَةعބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތައް
ޢަރޫފްعَـرُوفعދަންނަ މީހާ
ޢަރޫބްعَرُوبعބަސްއަހާ ކިޔަމަންގަންނަ
ޢަރީޖުعَـرِيْجُعއުސް / މަތިވެރި
ޢަރީންعَـرِيْنعސިންގާގެ ގެ
ޢަރީޝްعَرِيْشُعހިޔާލިބޭ ކޮންމެތަނެއް
ޢައްޒާމްعَـزَّامعވަރުގަދަ ޢަޒުމު
ޢިއްޒަތުعِزَّةُعޢިއްޒަތްތެރި
ޢަޒްމީعَـزْمِـىعޢަޒުމް
ޢަސްޖަދުعَسْجَـدعރަން
ޢަޝީރުعَشِـيْرُعއެކުވެރިވެ އުޅޭ މީހާ / ގާތްތިމާގެ މީހުން
ޢަޞޫމްعَصُومعރައްކާތެރިވުން
ޢަޞީމްعَصِيْمُعޝަރަފުވެރި / ޤަދަރުވެރި
ޢަޠާعَطَـاءعހަދިޔާ
ޢައްޠާރުعَطَّـارُعހުވަނދު ވިއްކާމީހާ
ޢަޠްފުعَطْـفعއޯގާވެރި
ޢަޠޫފްعَطُـوْفُعއޯގާތެރިކަން
ޢަޠްފާންعطفانعވަރަށް އޯގާތެރި
ޢައްފާނުعَفَّانُعހުތުރު ކަންތަކުން ސަލާމަތްވެގެންވާ މީހާ
ޢަފީފްعَفِيْفُعޢިއްފަތްތެރި
ޢަޤީލްعَقِيْلُعބުއްދިވެރި
ޢިމާދުعِمَادُعތަނބު
ޢައްމާރުعَمَّارُعއީމާންކަން ވަރުގަދަ
ޢިމްރާންعِمْرَانعބިންގާ
ޢަމަމްعَـمَمعޢާއްމުވެއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޢަމީދުعَـمِـيْدعއިސްމީހާ
ޢުމައިރުعُمَيْرُعމީހުން އުޅޭ ތަންތަން
ޢަމީމްعَمِـيْمُعޢާއްމުވެއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޢަންބަރުعَنْبَرُعމާވަހަރު
ޢަންދަލީބުعَنْدَلِيْبُعދޫންޏަކަށް ކިޔާނަމެއް
ޢިހާދުعِـهَـادعއަހަރު ފެށޭއިރު ފުރަތަމަ ވެހޭ ވާރޭ
ޢަވާދުعَـوَادعކިޔަމަންތެރިކަން
ޢައްވާމްعَـوَّامعކުޅަދާނަ ފެތުންތެރިޔާ
ޢަވްފުعَـوْفُعނަސީބު
ޢިޔާޛުعِيـَـاذعރައްކާތެރިވުން
ޢީދާންعِيْدَانعދެ ޢީދު ދެ ދުވަސް
ޢިޔާލްعِيَالُعދަރިން / ޢާއިލާ
ޢިނާންعِنَانُعލަގަން
ޢުހޫދުعُهُوْدُعޢަޙުދުތައް
ޢުޤޫދުعُقُوْدُعއަޙްދުތައް / ގިލަ ފަތިތައް
ޢިޞްމަތުعِصْمَةعނުބައިކަންތަކުން ދުރުހެލިވެފައިވުން
ޢަބީރުعَبِيْرُعމީރުވަސް
ޢަބްހަރުعَبْهَـرعހުވަނދުމާ / ފަލަ
ޢިބްރާعِبْرَةعޢިބްރަތް / މަތިވެރި
ޢިރްފާންعِرْفَانْعހެޔޮކަން / އިޙްސާންތެރިކަން
ޢުޝާންعُشَانعކަދުރު ކޯޅި
ޢާއިޒްعَائِزْعރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާ
ޢައްމާރުعَمَّارُعއީމާންކަން ވަރުގަދަ
ޢާޛުعَاذُعރައްކާތެރިކަން ހޯދުން
ޢާފްعَافْعފަސޭހަކަން
ޢަނީޤްعَنِيْقعޑީސެންޓް މީހުން
ޢައިންعَينعލޯ
ޢާލަމްعَالـَمْعދުނިޔެ
ޢައްފާންعَفَّانعގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރާމީހާ
ޢަތީލްعَتِيْلعމަސައްކަތްތެރިޔާ
ޢަލާލްعَلاَلعކަނޑި އަޅުވާތަން
ޢުޤައިލްعُقَيْلعސިކުނޑި
ޢުޔޫންعُيُونعލޯތައް / ފެން ކޯރުތައް
ޢަޔާޟްعَيَاضعހެޔޮކަން ގިނަ މީހާ
ޢަލީމްعَلِيْمعޢިލްމުވެރިޔާ
ޢަޔާންعَيَانعހެކިވުން
ޢިޞާމްعِـصَامعރައްކާތެރި
ޢިޞާމްعِصَامعމައުޞޫމް
ޢަދީލްعَـدِيْلعއެއްގޮތްކަން /ޢަދުލުވެރި
ޢަދީލްعَدِيْلعޢަދުލުވެރި
ޢާލިމްعَالِمعޢިލްމުވެރިޔާ
ޢާލިމްعَالِمعދަންނަ މީހާ / ޢިލްމުވެރިޔާ
ޢިޔާޟްعِيَاضُعބަދަލު
ޢިޔާޟްعِيَاضعހެޔޮކަން ގިނަ މީހާ
ޢަލްޔާންعَلْيَانعއުސް / ބާރުއަޑު
ޢަލްޔާންعَلْيَانعމަތިވެރި
ޢިޔާންعِيَانعހެކިވުން
ޢިޔާންعِيَانعހެކިވުން / ހެކިވެރިޔާ
ޢަނާންعَـنَـانعވިއްސާރަ ވިލާ ގަނޑު / މުބާރާތް
ޢަނާންعَنَانعވިލާ
ޢިއްޒުعِـّزُعޢިއްޒަތްތެރި
ޢިއްޒުعِزُّعޢިއްޒަތްތެރި/ޝަރަފުވެރި
ޢައިޝްعَيْشعދިރިއުޅުން
ޢާލީعَالِىعމަތި / ދަރަޖަ މަތިވެރި
ޢާލީعَالِىعމަތިވެރި
ޢުލްވާންعُلْوَانعދަރަޖަ މަތިވެރި / އުސް
ޢުލްވާންعُلْوَانعމަތި/ އުސް/ މައިގަނޑު ސުރުޚީ
ޢައްޔާޝްعَيَّاشُعތަނަވަސް މީހާ/ ދިރިއުޅޭ މީހާ
ޢައްޔާޝްعَيَّاشعދިރިއުޅޭތަން
ޢައްލާމްعَلاَّمُعޢިލްމުވެރިޔާ
ޢައްލާމްعَلاَّمُعޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް/ޢިލްމުވެރިޔާ
ޢަޔާލްعَيَالعއަހުލުބައިތުން/ ދަރިން
ޢަޔާލްعَيَالعއަހުލުބައިތުން/ ދަރިން
ޢީންعِيـْنعކަޅިރަވަ ރީތި މީހާ
ޢީންعِيـْنعކަޅިރަވަރީތި މީހާ ( ދެޖިންސަށް ކިޔޭނެ)
ޢާލިންعَالِنْعއިޢުލާންކުރުން / ފާޅުކުރުން
ޢާލިންعَالِنعފާޅުކަންބޮޑުއަޑު/ ފާޅުކޮށް ބަސްބުނާ މީހާ
ޢާޔަންعَايَنعފެންނަ / ހާމަވުން
ޢާޔަންعَايَنعލޮލުން ދުށުން/ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން (inspect)
ޢީޝްعِـيـْشعދިރިހުރުން
ޢީޝްعِـيـْشعދިރިހުރުން
ޢަބްދުﷲރާފިޢުعَبْدُالله رَافِعُعމަތިވެރިވެގެންވާ ﷲ ގެ އަޅާ
ޢަރޫޝްعَرُوْشعރަސްގެފާނުގެ ތަޚްތު
ޢަދަންعدنعތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުރުން / ސުވަރުގޭގެ ނަމެއް
ޢަލާއު (ޢަލާ)عَلاَءُعމަތިވެރި
ޢައްމާރުعَمَّارُعއީމާންތެރިކަން / ކަތްތެރިކަން
އަޥްންعونعއެހީތެރިކަން
ޢައިންعينعލޯ / ފެންގަނޑު
ޢުބައިދުއްރަޙްމާންعبيدالرَّحمانعރަޙްމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއަށް ގިނައިން އަޅުކަން ކުރާ މީހާ
ޢުކާޝާعكاشةعޞަޙާބީ ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު / ރަނގަޅު މަކުނުވާ
ޢަބްދުލްމުޤީތުعَبْدُالمُقِيْتُعރިޒުޤުދެއްވާ ފަރާތުގެ އަޅާ
ޢަމްރުعَـمْرُوعޞަހާބީއަކަށް ކިޔާނަމެއް
ޢަބްދުލްއަޙަދުعَبْدُ الْأَحَدُعއެއްކައުވަންތަކުރާ އަޅާ
ޢާއިމްعَائِمعފަތާމީހާ/ ފެންމަތީ އޮތުން
ޢާއިޝްعَائِشعދިރިއުޅުން
ޢުމައިރުعُمَيْرُعމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން
ޢަދަވީعَدَوِىعޢުމަރުގެފާނުގެޤައުމުގެމީހުން/ ދަރިލޮޅު/އަވަސްކޮށްދުވާމީހާ
ޢާއިޛްعَائِذعނުބައިކަންކަމުން ދުރުވުމަށްއެދި ދެންނެވުން
ޢާޒިލްعازلعއެކަހެރިވެ އަޅުކަމުގައި އިންނަމީހާ
ޢާއިންعَائِنعއޮހޮރިގެންދާ ފެންއާރު
ޣިދާފުغِـدَافغތަނަވަސްކަން / ނިޢުމަތް
ޣާދިފުغَـادِفغތަނަވަސްކަން / ނިޢުމަތް
ޣާދީغَادِىغހެނދުނުގެ ވިލާތައް
ޣާރިސްغَارِسْغގަސް އިންދާ މީހާ
ޣާޒީغَـازِىغޖިހާދުގައި ކާމިޔާބުވާ މީހާ
ޣާލިބުغَالِبُغއެހެންމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގެންވާ
ޣާލީغَالِيْغއަގުހުރި
ޣާނިމްغَانِمُغޣަނީމާ ލިބޭ މީހާ
ޣާނީغَانِىغތަނަވަސްމީހާ
ޣިރާސްغِرَاسُغގަސް އިންދާ ވަގުތު
ޣަދަފުغَــدَفغތަނަވަސް ނިޢުމަތުގައި ދިރިއުޅުން
ޣަދަޤްغَـدَقغގިނަފެން
ޣިދަޤްغِــدَقغގިނަފެން
ޣަދަންغَــدَنغނިޢުމަތް / މަޑުމައިތިރިކަން
ޣައްރާފްغَـرَّافغގިނަފެން
ޣަރޫފުغَـرُوفغއަތްގޮށިން ފެންނެގޭ ވަޅު
ޣަޒީރުغَزِيْرُغއެއްޗެއް ގިނަވުން
ޣަރީފްغَـرِيْفُغބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތައް
ޣަޒީލްغَـزِيـلغޣަޒަލް ކިޔާ މީހާ
ޣައްސާންغَـسَّـانغޒުވާންކަމުގެ ފުރިހަމަކަން
ޣަޠުފާންغَطْفَانغތަނަވަސްކަން / ޤަބީލާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ޣިފާރުغِفَارُغޤަބީލާއަކަށް ކިޔާނަމެއް / ކޮލުގައި ހުންނަ ފާހަގަ
ޣުލްވާންغُلْوَانغޒުވާންކަމާއި ފުރިހަމަކަން
ޣުމާރުغُمَـارغދީލަތި މީހާ / މީހުންގެ ޖަމާޢަތެއް
ޣަމްރުغَـمْـرُغގިނަފެން / ދީލަތިމީހާ
ޣުމޫމްغُـمُـومغކުދިތަރި
ޣަވްޘްغَوْثُغފީނުން / އެހީތެރިކަން
ޣަންދޫރުغَنْـدُورغރީތި ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާ
ޣަނީغَنِيُّغމުއްސަނދި
ޣަނީމްغَنِـيْـمُغޣަނީމާ
ޣިޔާޘްغِـيَـاثغއެހީތެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޣަޔްޘްغَـيْـثُغވާރޭ
ޣަޔްދާޤުغَيْدَاقغދީލަތި މާތް މީހާ
ޣަޔްދަންغَـيْـدَنغޒުވާންކަން
ޣަޔްސާންغَيْسَانغޒުވާންކަމުގެ ކުރީކޮޅު
ޣަމީލްغَـمِـيْـلغސިންގާ / އަޑިގުޑަން ބިން
ޣަޔޫމްغَـيُـومغވިލާ ބޯވެފައިވުން
ފުއާދުفُـؤَادفހިތް
ފާއިޤުفَـائِـقفމަތިވެރި
ފިއާމްفِـئَـامفޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން
ފާތިޙްفَـاتِـحفފަތަޙަކުރާ މީހާ
ފާތިކުفَـاتِـكفހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ފަވަޙާންفَـوَحَانفމީރުވަސް ފެތުރުން
ފާޚިރުفَـاخِـرُفއަގުބޮޑު
ފާދީفَـادِىفއަސީރުން މިނިވަންކުރާ މީހާ
ފާރިޒްفَارِزفބަޔާންވެގެންވުން
ފާރިޙްفَـارِحُفއުފާވެފައި ހުންނަ މީހާ
ފަރުޙާންفَرْحَانفއުފާވެފައި ހުންނަ މީހާ
ފިރުސާންفِرْسَانفސަވާރުވެގެން ހުންނަ މީހާ
ފުރުސާންفُرْسَانفސަވާރުވެގެން ހުންނަ މީހާ
ފާރިސްفَـارِسفކަންކަމުގެ މާހިރު/ އަސްވާރު
ފާރިޟްفَـارِضفޒުވާން
ފާރިޢުفَارِعُفއުސް / ބުރުސޫރަ ރީތި
ފާރިޤުفَاِرقُفނިޝާން / ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދު ވަކިކުރާ އިން ނުވަތަ ފާހަގަ
ފާރިހްفَـارِهفހުނަރުވެރި
ފާރޫޤުفَـارُوقفޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކުރާ މީހާ
ފާޟިލްفَـاضِلفމާތް މީހާ
ފަވާޤުفَـوَاقُفމަތިވެރިކަން / މާތްކަން
ފާޤިޢުفَاقِـعُفސާފު ރީތި ކޮންމެ ކުލައެއް
ފާކިރުفَاكِرُفފިކުރު ކުރާ މީހާ
ފާކިހްفَاكِهُفމަޖާ މިޒާޖެއްގެވެރި / ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން
ފާލިޙްفَالِحُفކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާ މީހާ
ފާހިމްفَاهِمُفވިސްނާ މީހާ
ފަތުޙުفَـتْـحفކާމިޔާބީ / ނަޞްރު
ފަތުޙީفَتْحِيفނަޞްރާއި ކާމިޔާބު
ފަތޫޙްفَـتُـوحفކާމިޔާބު
ފަޚްރީفَخْرِيفފަޚުރުވެރި / ޤަދަރުވެރި
ފަދަންفَـدَنفގަނޑުވަރު / ދިގު
ފަރޫޙްفَرُوْحُفއުފާވެފައި ހުންނަ މީހާ
ފަރީދުفَرِيْدُفދެވަނަ އެއް ނެތްފަދަ
ފަރާއިދުفَرَائِدفއަގުބޮޑު ޖަވާހިރުތައް
ފަރީސްفَرِيْسُفޅަ އަސް
ފުރާނިސްفُـرَانِـسفސިންގާގެ ނަމެއް
ފިރްނާސްفِرْنَاسفހިތްވަރުގަދަ
ފިރްދަވްސްفِـرْدَوْسُفސުވަރުގޭގެ ނަމެއް
ފިރުޞާދުفِـرْصَـادُفތޫތުގަސް / ރަތްކުލަ
ފަރުހަދުفَرْهَدُفޒުވާނާ / ޅަސިންގާ
ފަރްހާދުفَرْهَادُفޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާ
ފަޞީޙްفَصِيْحفބަލާޣާތްތެރި
ފަސީޙްفَسِيْحفފުޅާކަމާއި ތަނަވަސްކަން
ފަޞީލްفَـصِـيْلفކުޑަ ފާރު / ޅަ ޖަމަލު
ފަޟީލްفَضِيْلفމަތިވެރިކަން / މާތްކަން
ފަޠޫނުفَطُوْنفވިސްނުންތޫނު މީހާ
ފަލާޙްفَلاَحُفކާމިޔާބު
ފަލަޤުفَلَقفފަތިސް ވަގުތު
ފަނަޢުفَنَعفދީލަތިކަން / ތަނަވަސްކަން
ފައްވާޒުفَوَّازُفގިނައިން ކާމިޔާބު ލިބޭ މީހާ
ފައުޒީفَوْزِيفކާމިޔާބީ
ފަހުމްفَهْمفވިސްނުން
ފަހުމާންفَهْمانفވިސްނުންތެރި
ފަހީމްفَهِـيْمفވިސްނާ މީހާ
ފައްޔާޟްفَيَّاضفވަރަށް ދީލަތިމީހާ
ފަޔްޙްفَيْحُفދީލަތިކަން / ތަނަވަސް
ފައްޔާޙްفَيَّاحُفދީލަތިކަން / ތަނަވަސް
ފަޔްދުفَيْدُفކުކުންފަތް / ފައިދާ
ފައިޞަލްفَيْصَلفފައިޞަލާކުރުން
ފައިޟްفَيْضُفގިނަވުން
ފައިލަޤުفَيْلَقفބޮޑު ލަޝްކަރު
ފަޔްހަޤުفَيْهَـقُفފުޅާ/ ތަނަވަސް
ފައުޒާންفَوْزَانفކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހާ
ފާޢިލްفَاعِلفކަންކުރާ މީހާ
ފާއިޙްفَائِحفމީރުވަސް
ފަލާޙްفَلَاحفކާމިޔާބު
ފަޠީންفـَطِيـْنفވިސްނުންތޫނު މީހާ
ފައުޒާންفَوْزَانفކާމިޔާބު
ފާރިޢުفارعفއުސް / މަތިވެރި މީހާ
ފައިޙްفيحفބަހާރު މޫސުމުގެ ފެހިކަން
ފަހުދުفَهْدُفހިތްވަރުގަދަ
ފަޠީންفـَطِيـْنفވިސްނުންތޫނު މީހާ
ފައިޟާންفَيْضَانفފުރިއުތުރުން / ފުރިގެންބަނޑުންވުން
ފަޟާލްفَضَالفމަތިވެރި / މާތް
ފިއާމްفِئاَمفޖަމާޢަތެއްގެ ބައެއް
ޤާއިދުقَائِـدقކޮމާންޑަރު
ޤާއިފްقَائِـفقފިޔަވަޅު ބަލައިގެން ދެނެގަންނަ މީހާ
ޤާބޫސްقَابُوسقރީތި މީހާ
ޤާދިސްقَادِسقމުޤައްދަސް / ބޮޑެތި ބޯޓު
ޤާދިމްقَادِمقދުރުތަނަކުން އަންނަ މީހާ
ޤާސިމްقَاسِمقޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އެއްޗެއް ބެހުން
ޤާޞިލްقَاصِلقތޫނު ކަނޑި
ޤާޠިޢުقَاطِعُقތޫނު
ޤާނިތުقَانِتُقކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އަޅުކަންކުރާ މީހާ
ޤާނިޢުقَانِعُقލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާ
ޤަނީޢުقَـنِـيْعُقލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާ
ޤުދާސްقُـدَاسقމަތިވެރި ޝަރަފުވެރި
ޤުދުސްقُـدْسقޠާހިރުކަން / ބަރަކާތްތެރިކަން
ޤަދޫމްقَـدُومقހިތްވަރުގަދަ
ޤަރީންقَرِيْنقބައިވެރިޔާ
ޤަސާމްقَـسَامقރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން
ޤައްސާމްقَسَّامُقއެއްޗެއް ބަހާމީހާ
ޤަސްވަރުقَسْوَرقހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނާ / ސިންގާ
ޤަސީމްقَسِيْمقޙިއްސާ / އެއްޗެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
ޤަޠީފްقَطِيفقބިނދެފައިވާ މޭވާ
ޤަމަރުقَمَـرقހަނދު
ޤަމޫސްقَمُوسقފެން ގިނަ ވަޅުތައް
ޤަމީންقَمِـيْنقއާ ކޮންމެ އެއްޗެއް / ހަލުވިކަން
ޤިންދީލްقِـنْـدِيلقބައްތި
ޤިންޠާރުقِـنْـطَارقގިނަ މުދާ
ޤަނޫޢުقَـنُـوعقލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާ
ޤަވާމްقَـوَامقޢަދުލުވެރި / މެދުމިން
ޤަވީމްقَوِيْـمقޢަދުލުވެރިކަން
ޤައްޔިމްقَـيِّـمقއަގުހުރި ކޮންމެ އެއްޗެއް
ޤުޞައްޔުقُصَيُّقޤުރައިޝުންގެ ބޮޑަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ކާބިރުكَـابِـركވެރިމީހާ / ބޮޑުމީހާ
ކާޘިރުكَاثِركގިނަ
ކަރަމްكَرَمكދީލަތިކަން
ކިރާމްكِرَامكމާތް މީހުން
ކާރިމްكَارِمكދީލަތިކަން
ކާސިބްكَاسِبكކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުން
ކާޡިމްكَاظِمكކެތްތެރިކަން / މަޑުމައިތިރި
ކާފިލްكَافِـلكބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ
ކަފީލްكَفِيْلكބެލެހެއްޓުންތެރި
ކާޙިލްكَاحِلكއަނދުން އަޅާފައި ހުންނަ މީހާ
ކަޙީލްكَحِـيْلكއަނދުން އަޅާފައި ހުންނަ މީހާ
ކުރާމްكُــرَامكދީލަތިކަން
ކުފްއުكُفْءكކުފޫ ހަމަވުން
ކިފާޙްكِفَاحكގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން
ކަފީޙްكَفِيحكކުފޫ ހަމަވުން
ކަލަޖްكَلَجكދީލަތި މީހާ / ހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ކަމީލްكَمِيْلْكފުރިހަމަ
ކިނާންكِنَانكއެއްޗަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ މީހާ
ކަނީންكَنِيْنُكރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ / ފޮރުވާފައިވާ
ކައުޘަރުكَوْثَرُكސުވަރުގޭގެ ކޯރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ކައްޔިސްكَيِّسكވިސްނުން ތޫނު
ކައިސްكَيْسُكވިސްނުން ތޫނު
ކިޔާންكِيَانكޠަބީޢަތް
ކިނާނަތުكِنَانَةكއެއްޗެއް ރައްކާތެރިކުރުން
ކައިސާންكَيسَانكވިސްނުންތޫނު
ކައިސޫމްكَيسُومكބޯވިނަގަނޑު
ކިފާޙްكِفَـاحْكކުރިމަތިލުން/ ޖިހާދުކުރުން (އަންހެން/ފިރިހެން)
ކިނާންكنانكފަރުދާކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން
ކިރާމްكِرَامكދީލަތިކަން
ކުމައިލްكميلكފުރިހަމަ
ކިނާކަތުكِنَانَةُكޢަރަބި ޤަބީލާއެއް، މަސްހޫރު ޢަރަބިދަރިކޮޅެއް،
ކައިސާންكَيْسَانكބުއްދިވެރި
ކައްޔިސްكَيِّسكބުއްދިވެރި
ކަރަމްكَرَمكދީލަތި
ކަމީލްكَمِيْلكފުރިހަމަ
ލައިލްلَيْلْلރޭގަނޑު
ލާޙިބުلاَحِبلބަޔާންވެގެންވާ މަގު
ލާމިޢުلاَمِعلވިދާ ބެބުޅުން
ލާމިޙްلاَمِحلނަޡަރު/ ވިދާބެބުޅުން
ލާނަلاَنَلފަސޭހަ / މަޑު
ލުބާބުلُبَابُلއެއްޗެއްގެ އަސްލު
ލުބަދުلُبَـدُلއެއްތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާ
ލަބީދުلَبِـيْدُلއެއްތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާ
ލަބީބުلَبِـيبُلބުއްދިވެރިޔާ
ލަބިޤުلَبِـقُلމާހިރު
ލުޖައިންلُجَيْنُلރިހި
ލަޙިންلَحِنُلވިސްނުންތޫނު
ލަސަންلَسَـنلދޫފަސޭހަކަން
ލަސިންلَسِـنلދޫފަސޭހަ މީހާ / ވާހަކަ ދައްކަން ކުޅަދާނަ މީހާ
ލަޠާފްلَطَافلއޯގާވެރި
ލުޠުފްلُـطْـفلއޯގާވެރި
ލުޠުފީلُـطْـفيلއޯގާވެރި
ލަޤިންلَـقِـنلކިޔައިދިނުން
ލުޤުމާންلُقْمَانلޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ ޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު
ލުމާކުلُمَاكلއަނދުން
ލަމްޢާންلَمْعَانلވިދުވަރު
ލަމީޢުلَمِيْعُلވިދާ ބަބުޅާ
ލިވާلِوَاءلދިދަ
ލުހާމްلُهَاملބޮޑު ލަޝްކަރު / އެއްޗެއް ވަށާލުން
ލިހަމްلِهَـملގިނަ ހެޔޮކަންތައްތައް / ގިނައިން ދިނުން
ލައްޔާޙްلَـيَّـاحلފަތިސް / އަލިކަން
ލަޔާންلَـيَـانلތަނަވަސްކަން
ލައިޘްلَيْثُلދޫފަސޭހަ މީހާ / ސިންގާގެ ނަމެއް
ލައިލްلَيْلُلރޭގަނޑު
ލީމްلِيْـمُلޞުލްޙަ / ބައިކޮށްލުން
ލީންلِيْنلމަޑު / ތަނަވަސް
ލައްމާޙްلَمَّاحلވިދާ ބެބުޅުން / އަލިކަން ގަދަވުން
ލައްމާޢުلَمَّاعلވިދުވަރު
ލަޠޫފްلَطُوْفلއޯގާވެރި
ލީވާންلِيْوَانلކިއްލާ
ލާއިޤްلاَئِقُلކަމަކާ އެކަށީގެންވުން
ލަހާންلَهَانلދަތުރުން އެނބުރި އަންނަ މީހާ
ލަޙާމްلَحَاملއެއްޗެއް ވަރުގަދަކުރުން / މަސްވިއްކާ މީހާ
ލައިސާންلَيْسَانلރަނގަޅު އަޚްލާޤް
ލުޔޫންلُيُونلމަޑު/ ފްލެކްސިބަލް
ލައްޔިންلَيِّنلއޮމާން / ނާޒުކު
ލުއައްޔުلُؤَيُّلހަނގުރާމައިގެ ދިދަ
ލައްމާޙްلَمَّاحلވިދުވަރު
ލައިޘްلَيْثلހިތްވަރުގަދަ / ސިންގާ / ދޫފަސޭހަ
ލުޔޫންلُيُوْنلމަޑުމައިތިރި/ ފްލެކްސިބަލް
ލުޖައިންلُجَيْنلރިހި
މާތިޢުمَاتِعُمދިގު/ އެންމެ ރަނގަޅުއެތި
މާޖިދުمَاجِـدمމަތިވެރިކަން / ރަނގަޅު ޚުލުޤު
މާޖިލްمَـاجِلمފަރުބަދަ ނުވަތަ ވާދީގައި ހުންނަ ފެން
މާދިޙްمَـادِحمޘަނާ ކިޔާމީހާ
މާޛުمَـاذْمރަނގަޅު އަޚްލާޤު
މާޠިރުمَاطِرمބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން
މަޠީރުمَطِـيرمބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން
މާޢޫންمَاعُـونمޒަކާތް / ހެޔޮކަން / ވާރޭ
މާކިޘްمَاكِـثمތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާ
މާހިލްمَاهِـلمހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރާދިއުން
މާހިރުماهرمހުނަރުވެރި
މައުލޫފުمألوفمއެންމެ ދަންނަ ޢާއްމުވެފައިވާ
މައުރަބުمَـأْرَبُمއެދޭ އެދުން
މައުމަލްمَـأْمَلمއުއްމީދު ކުރެވޭ ކަންތައް
މައުމަންمَـأْمَـنمޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭތަން
މައުމޫންمَـأْمُونمއިތުބާރުކުރެވޭ މީހާ
މާނިޢުمَانِعمކަމަކުންމަނާވެގަންނަމީހާ
މައުހޫލްمَأْهُولمއާބާދުވެފައިވާ ތަން
މައާބުمَآبمރުޖޫޢަވުން / އެނބުރި ދިއުން
މައީދުمَئِـيدمއޮމާން
މައުޒިމްمَـأْزِممދެފަރުބަދަ ދެމެދުގައިވާ ހަނިމަގު
މުބްތަހިޖުمُبْتَهِجمހިތްހަމަޖެހި އުފާވެފައިވާމީހާ
މުބްތަސިމްمُبْتَسِممހިނިތުންވުން
މަބްޒޫރުمَبْــزُورمގިނަ ދަރިންލިބޭ މީހާ
މިބްސާމްمِبْـسَاممހިނިތުންވާ މީހާ
މަބްސިމްمَبْـسِـممހިނިތުންވާ ތަން (އަނގަ)
މަބްޞަރުمَبْـصَـرمޙުއްޖަތް / ފާޅުކަންބޮޑު ދަލީލު
މުބްޞިރުمُـبْـصِرمލޮލަށް ފެންނަ މީހާ / ޙުއްޖަތް / ފާޅުކަންބޮޑު ދަލީލު
މުބީންمُبِـيْـنمފާޅުކަންބޮޑު
މުތާޙްمُتَاحمމިންވަރުކުރެވިފައިވުން
މުތަނާސިޤްمُتَنَاسِـقمވިލަރެސްކުރުން
މުތަނާސިފްمُتَنَاصِفمހެޔޮކަމުގައި އެއްވަރުވެގެންވުން
މުތަނާޢިމްمُتَـنَاعِممތަނަވަސް ދިރިއުޅުން
މިތުޔާޙްمِتْيَـاحمޙަރަކާތްތެރިކަން
މުޘާބިރުمُثَابِرمކަމެއްގައި ދެމިހުރުން
މަޘީލްمَثِيْـلمއެއްކަހަލަ / މާތްކަން ބޮޑުކަން
މިޖުދާޙްمِجْـدَاحمކަނޑުގެ އައްސޭރި
މަޖުދުمَجْدُمމަތިވެރިކަން
މިޖްނަބުمِجْنَبمއައްޑަނަ / ނިވާފަތް
މަޖްހޫދުمَجْهُـودمގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ
މިޖުވާދުمِجْوَادمދީލަތި / ރަނގަޅު
މުޖިއްދުمُجِدُّمގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ
މަޙާސިންمَحَاسِنمރީތިކަން
މަޙްތިދުمَحْـتِدمއެއްޗެއްގެ ޢަޞްލު/ ތަބީޢަތް
މުޙްތަރިފްمُحْتَـرِفمޕްރޮފެޝަނަލް / އީޖާދުކުރާ މީހާ
މަޙްރޫސްمَحْرُوْسمރައްކާތެރިވެފައިވާ
މަޙްޝޫދުمَحْـشُـودمކިޔަމަންވެވޭ މީހާ
މަޙްފޫޡުمَحْفُوْظُمރައްކާތެރިވެފައިވާ
މުޚްތާރުمُخْتَاُرمއިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މީހާ
މަދާރިކްمَدَارِكمފަސް ޙިއްސު
މުއްދަޘިރުمُدَّثِـرمސާލެއްފަދަ އެއްޗެއް އަޅައި ނިވާވެގެންވާ މީހާ
މިދުޙަތުمِـدْحَـةمއެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙަމްދާ ޘަނާކިޔޭ މީހާ
މަދްރަޖްمَدْرَجمމަޛްހަބު / އުޅެންވީގޮތް
މުދުރިކަތުمُـدْرِكَةمބުއްދިވެރި ޙިކްމަތްތެރި
މަދީޙްمَـدِيْحُمތާރީފްކުރާ މީހާ
މަޛަޙްمَـذَحمމާމުއިގެ ބާވަތެއް / އެކަތި އަނެއްޗާއި ކޭއްތުން
މިޛްޢާންمِـذْعَـانمކިޔަމަންތެރި
މަރާބީޢުمَرَابِيْعمރަބީޢު މޫސުމުގައި ގަސްހެދޭ ތަންތަން
މަރާޣިބުمَرَاغِبمއުއްމީދު / ބޮޑަށް ބޭނުންވާތަކެތި
މަރާމްمَـرَاممމަޤްޞަދު
މުރްތާޙްمُرْتَـاحمއުފާވެރި ދިރިއުޅުން ލިބިފައިވާ މީހާ
މިރްސާލްمِرْسَـالمކަމަކާއިގެން ފޮނުވޭ މީހާ
މަރުސޫމްمَرْسُــوممފަރުމާކުރުން/ ތަދުބީރުކުރުން
މުރުޝިދުمُرْشِـدمއިރުޝާދު ދޭ މީހާ
މިރްޞާދުمِـرْصَـادمމަގު / ފާރަލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަން
މިޒްޖުمِـــزْجمމާމުއި
މުޒުނުمُـزْنمވިއްސާރަ ވިލާ
މަޒީދުمَـزِيـدمއިތުރުވުން
މުސާޢިދުمُسَاعِدُمއެހީތެރިޔާ
މަމްސޫޙްمَسْمُوْحمހުއްދަ ލިބިފައިވުން
މަސްތޫރުمَسْـتُـورمފޮރުވިފައިވުން
މަސްރޫރުمَسْرُوْرمއުފާވެފައިވުން
މިސްކުمِسْـكمގޮމަކަސްތޫރި
މަސްލަކްمَسْـلَكمސުލޫކު / މަގު / ގޮތް
މިސްމާކްمِسْمَاكمތަނބު
މުސީފްمُسِيْفُمހިތްވަރުގަދަ މީހާ / ކަނޑި ހިފައިގެން ހުރިމީހާ
މުޝާހިދުمُشَاهِدمބެލުން
މަޝްބޫބުمَشْبُوْبمއުޖާލާ މޫނުގެ ވެރިޔާ / ވިސްނުންތެރި
މިޝްޢާލްمِشْعَالمބައްތި / ދަންމަރު
މިޝްޢަލްمِشْعَلمދަންމަރު
މަޝްޢަލްمَـشْـعَلمދަންމަރު
މަޝްމޫލްمَشْمُوْلمހިމެނިގެންވުން
މަޝްހަދުمَشْهَدمމަންޒަރު
މަޝޫފްمَشُوْفمޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ
މުޝްތާޤްمُشْتَاقمޝައުޤުވެރިވެވޭ އެތި
މަޝޫޤްمَشُوْقمޝައުޤުވެރިވުން
މުޝީޙްمُشِيْحُمހިތްވަރުގަދަ / ޣީރަތްތެރި
މަޞާދުمَصَادُمފަރުބަދައިގެ އެންމެމަތި
މިޞްބާޙްمِصْـبَاحمބައްތި
މިޞްދާޤުمِصْـدَاقمތެދުވެރިކަމުގެ ހެކި
މިޞްޠާޢުمِصْـطَعمދޫ ފަސޭހަ މީހާ / ބަލާޣާތްތެރި
މިޞްޤަޢުمِصْقَعمދޫ ފަސޭހަ މީހާ
މުޞައްމިމްمُصَـمِّـممޢަޒުމުވަރުގަދަ
މިޟްޔާފްمِضْيَـافمމެހެމާންދާރީ
މިޠްނާބުمِطْنَابمބޮޑެތި ލަޝްކަރު
މިޠްވާޢުمِطْـوَاعمކިޔަމަންތެރި މީހާ
މުޠީޢުمُطِيعمކިޔަމަންތެރި މީހާ
މުޡައްފަރުمُظَـفَّـرمނަޞްރުލިބިފައިވުން
މަޡްހަރުمَظْـهَـرمފާޅުވާ ތަން / ބޭރުފުށުގެ ސިފަ
މަޢާޛުمَـعَـاذمރައްކާތެރިވާ ތަން
މަޢާލްمَعَالمޝަރަފުވެރި
މުޢުތައްޒުمُعْتَزُّمފަޚުރުވެރި
މުޢުތަޞިމްمُعْتَصِممރައްކާތެރިވެފައިވާ މީހާ
މަޢުޞޫމްمَعْصُوممކުށެއްނެތް މީހާ
މިޢުޠާރުمِعْطَـارمވަރަށް ގިނައިން ހުވަނދުލާ މީހާ
މިޢުޠީރުمِعْـطِـيرمވަރަށް ގިނައިން ހުވަނދުލާ މީހާ
މަޢުޤިލްمَعْـقِـلمރައްކާތެރިވާ ތަން
މުޢައްމަރުمُعَـمَّـرمޢުމުރުދިގު މީހާ
މިޢުވާންمِعْـوَانمއެހީތެރިކަން
މަޣްދުمَغْــدمއޮމާން
މިފްރާޙްمِفْـرَاحمއުފާވެރިކަން ބޮޑު މީހާ
މުފްޞިޙްمُـفْـصِحمފަޞާޙަތްތެރި
މިފްޟާލްمِفْـضَـالمމާތްކަން ބޮޑު
މިފްޟަލްمِـفْـضَـلمމާތްކަން ބޮޑު
މިފަންނުمِـفَـنُّمފަންނާނު / އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައް ކުރާ މީހާ
މުފައްވަޟްمُـفَـوَّضمތިމާގެ ބަދަލުގައި ކަމެއްކުރުމާ ޙަވާލުވާ މީހާ
މުފްލިޙްمُفْلِحُمކާމިޔާބު
މުޤުބިލްمُقْبِلمކުރިމަތިލާ އަންނަ މީހާ
މިޤްދާދުمِـقْـدَاممހިތްވަރުގަދަ މީހާ
މުޤްބިލްمُقْبِلمއަންނަ މީހާ
މާކިންمَاكِـنمބާރުގަދަ
މަކީންمَـكِـينمބާރުގަދަ
މަލާޛުمَـلاَذمކިއްލާ
މަލްބޫބްمَلْبُوْبمބުއްދިވެރިޔާ / ވިސްނުންތޫނު މީހާ
މަލަދުمَلَدمޒުވާން / ނިޢުމަތް
މުލްސިންمُـلْسِـنمދޫ ފަސޭހަމީހާ / ބަލާޣާތްތެރި މީހާ
މުލްހަމްمُلْـهَممއިލްހާމް
މަލީޖްمَلِيْجمމާތް / ޢިއްޒަތްތެރި މީހާ
މަލީޙްمَلِيْحُمރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން
މުމްތާޒްمُمْتَازمވަރަށް ރަނގަޅު
މަމްދޫޙްمَمْدُوْحُمމަދަޙަ ކިޔޭ މީހާ
މިމްރާޙްمِمْـرَاحمމުރާލި މީހާ
މަމްޝޫޤުمَمْشُوْقُمލޫޅާފަތި/ ހިކި
މަޝީޤުمَشِيْقُمލޫޅާފަތި/ ހިކި
މައްނާޙްمَنَّاحمވަރަށް ދީލަތި މީހާ
މަނާރުمَنَارمއަލިކަން ލިބޭތަން / މަގުމަތީގެ ޢިޝާރާތް
މުންތަޞިރުمُنْتَصِرمނަޞްރު ހޯދާ މީހާ
މުންޛިރުمُنْذِرُمއިންޒާރުދޭ މީހާ
މަންސިމްمَنْسِـممސީދާމަގު
މަންޝަޠުمَـنْـشَطمމުރާލިކަން
މަންޝޫދުمَنْشُوْدمބޭނުން
މަންޝޫރުمَنْـشُوْرمފެތުރިފައިވުން
މިންޢާމްمِنْعَاممދީލަތި / މަތިވެރިކަން
މިންހާޖުمِنْهَاجمނިޡާމު/ގޮތް
މިންޖާބުمِنْجَابُمމާތް މީހާ
މުނީބުمُنِيْبُمﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވާ މީހާ
މުނީފްمُنِيْفمއުސް ކޮންމެ ތަނެއް
މިހާދުمِـهَادمހަމަބިން / ތަންމަތި
މުހްޖިރުمُـهْجِـرمއެންމެ ދީލަތި / ގިނަ
މަހަލްمَهَلمހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރާދިއުން / ގިނަ
މުހައްނަދުمُهَنَّـدمތޫނު ކަނޑި
މަހްޔަޢުمَهْيَعمފުޅާ ތަނަވަސްމަގު
މުއުނިސްمُؤْنِسمއެކުވެރިޔާ
މުވާޒީمُوَازِىمއެއްގޮތް / ހަމަހަމަ / އެހީތެރި
މައުއިލްمَوْئِلمރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ތަން
މަވައްދުمَـوَدُّمލޯބިވެތިކަން ބޮޑު
މޫސިރުمُوْسِـرمތަނަވަސް މީހާ
މައިސޫރުمَيْسُوْرُمފަސޭހަ / ތަނަވަސް
މައުސޫމްمَوْسُوْممފާހަގަޖެހިފައިވާ
މުއުނިޤުمُؤْنِقمރީތިކަން
މައިސާންمَيْسَانمތަރިއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
މައިސޫންمَيْسُوْنمރީތިމީހާ
މީސަމްمِيْسَممފާހަގަ
މައިމޫންمَيْمُونمބަރަކާތްތެރި
މާރިންمَارِنمވަރުގަދަ
މާނިޙްمَانِحمދީލަތި
މަޢުޒިލްمَعزِلْمދިރިއުޅުން / ހަނގުރާމަކުރާ ތަން
މުޒާޙިމްمُزَاحِمْمކަންކަމުގައި ސާބިތުވެހުރުން
މައިސަމްمَيْسَمْمރީތިކަމުގެ އަސަރު
މުޢާޛުمُعَاذمރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާ
މަޢާދުمَعَادمވަގުތު، ޒަމާން، ރުޖޫޢަވުން
މިޒްޙަމްمِزْحَمْمބައިގިނަ
މަފާޛުمَفَاذْمކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ތަން
މަޢާންمَعَانمދިރިއުޅޭތަން (ދެމާނަ-ޢާޠިފް)
މާޢިޒްمَاعِزمފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުން
މާޒިންمَازِنمވޮށް / އަލިކުރާ މީހާ / ވިއްސާރަވިލާ
މަޒީންمَزِيْنمވޮށް / އަލިކުރާ މީހާ
މުއާތުمُؤَاتمއެކަށީގެންވާ
މިޢުރާޖުمِعْرَاجمމައްޗަށް އަރާ ސިޑި
މައުލަފްمَأُلَفمއެންމެ ގައިގޯޅި / ބޮޑަށް އެނގޭ.
މާތިޢުمَاتِعُمއެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެހި
މާއިންمَائِنْمބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ
މުހައިމިންمُهَيْمِنمދަލީލު
މައިސަންمَيْسَنمރީތިމީހާ/ ފަރިމީހާ
މުއުމިންمُؤُمِنمއީމާންވާ މީހާ
މަޢީޝްمَعِيْشْمދިރިއުޅުން
މިދްލާޖްمِدْلَاجْمރޭގަނޑު ހިނގާ މީހާ
މިސްކުمِسْكُمގޮމަކަސްތޫރި
މުފްތީمُفْتِىمފަތުވާދޭ މީހާ
މަނާންمَنَانْمދީލަތި
މުޝްތާޤުمُشْتَاقمކަމަކަށް ޝައުޤުވެރިވުން
މިޒްޔަލްمِزْيَلْمވަސް / އެއްޗެހި ޖަމާކުރުން
މިޔާހްمِيَاهْمބޮޑެތި ފެންގަނޑު
މަޒްލާންمَزْلَانمދީލަތި
މަޢާންمَعَانمމަންޒިލް
މުޢާންمُعَانمވާދީ ތެރޭގައި ދެމިގެންދާ ފެންގަނޑު
މަނާފްمَنَافمމަތިވެރި
މުސައްލިމްمُسَلِّمْمއެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރާ މީހާ
މުސައްޔިބުمُسَيِّبُمސަބަބު / ހަލުވިކޮށް ހިނގުން
މުޡްހިރުمُظْهِرُمފާޅުވުން
މާޛުمَاذُمރަނގަޅު އަޚްލާޤް
މަލޫފްمَلُوْفْمދޮވެ ސާފުކުރުން
މިރާޙްمِرَاحمއުފާވެރި
މާލިޙްمَالِحْمއޮމާން / ރީތި
މިރްސާލްمِرْسَـالمހިނގަން މަގު ފަސޭހަވުން
މުޚައްލަދުمُخَلَّدُمދިރިދެމިގެންވާ މީހާ
މަލްދާންمَلْدَانمއޮމާން
މިރާޙްمِرَاحمއުފާވެރިކަމާއި ހީވާގިކަން
މުޞްލިޙްمُصْلِحمޞުލްޙަކުރާމީހާ
މާޙީمَاحِىمހުތުރުކަންތައްތައް ނައްތާލާމީހާ
މުޢާންمُعَانمއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
މުރްސަލްمُرْسَلمކަމަކާއިގެން ފޮނުވިފައިވާ މީހާ / މެސެންޖަރ
މާޒިންمَازِنمމޫނުގެ އަލިކަން / އަލިކުރާ މީހާ
މިޤްދާމްمِقْدَاممހިތްވަރުގަދަ
މުޒުދާންمُزْدَانمޒީނަތްތެރިވެގެންވުން
މަކީންمَكِيْنمބިމުގައި ބާރުވެރިކަން ދެއްވުން
މިޛްޢާންمِذْعَانمކިޔަމަންތެރި
މަޙްފޫޡްمَحْفُوْظمރައްކާތެރި
މާނިޙްمَانِحمހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން
މިޢްރާޖްمِعْرَاجمމައްޗަށް އެރުން
މިފްރާޙްمِفْرَاحمއުފާވެރި
މަޖްދާންمَجْدَانمމާތްކަން/ ކިޔަމަންތެރިކަން
މިފްތާޙްمِفْتاَحمތަޅުދަނޑި
މުޖާހިދުمُجاَهِدمޖިހާދުކުރާމީހާ / ގަދައަޅާމަސައްކަތްކުރާމީހާ
މުނީބްمُنِيْبمބޯވާރޭ / ރަބީޢުމޫސުމް
މާކިންمَاكِنمދަރަޖަ މަތިވެރި
މާދިޙްمَادِحمމަދަޙަ ކިޔާމީހާ
މުފްލިޙްمـُـفْـلِحمކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހާ
މުސްލިންمُسْلِنمދޫފަސޭހަމީހާ/ބަލާޣާތްތެރި
މިފްޟަލްمِـفـْضَلمވަރަށްމާތް
މަލީކްمَلِيْـكمއެއްޗެތި މިލްކުވެގެންވާ މީހާ
މައިސޫންمَيْسُوْنمދޫފަސޭހަ
މައިސާންمَيْسَانم
މަހްދީمهديمތެދުމަގުދައްކާ މީހާ
މުއައްޔަދުمئيّدمތާއީދުކުރާ މީހާ
މުސްތަޢީންمستعينمރައްކާތެރިކަން
މަމްނޫންممنونمނިޢުމަތް ލެއްވިގެންވާ މީހާ
މިޢުވާންمعوانمއެހީތެރިވުން
މަކާރިމްمكارممހެޔޮކަންތައް
މަޢާޝްمَعَاشمދިރިއުޅުން
މަލީޙްمَلِيْحمރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން
މަޒީންمَزِيْنُمޒީނަތްތެރިކަން
މިޢްވާންمِعْـوَانمއަނެކާއަށް އެހީތެރިވާ މީހާ/ އެހީތެރިވުން
މިރާޙްمِرَاحمއުފާވެރިކަމާއި ހީވާގިކަން
ނާއިލްنَائِـلنހަދިޔާ
ނާބިލްنَابِـلنދުނި އުކާ މީހާ
ނާބިޢުنَابِعُنފެންއާރު
ނާބިޣުنَابِغُنޢިލްމެއްގައި ކުރިއަރާދާ މީހާ / ފަޞާހަތްތެރި
ނާބިހުنَابِهُنޝަރަފުވެރި
ނާޖިޙުنَاجِحُنކާމިޔާބުމީހާ
ނަޖީޙުنَجِيْحُنކާމިޔާބުމީހާ
ނަޖީބުنَجِيْبُنދީލަތި
ނާޖިދުنَاجِدنއެހީތެރި / މުބާރަޒާ
ނުޖުދުنُجْدُنބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން /ސީދާމަގު
ނިޖާދުنِجَادنރައްކާތެރިކޮށްދޭ / އިސްކޮޅުން ދިގު
ނާޖިމުنَاجِمُنފާޅުވުން
ނުޖޫމްنُجُوْمنތަރި
ނާޖިލްنَاجِلنނަސްލު
ނާޖިޒުنَاجِزنހާޟިރުވެ ހުރުން / ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުން
ނުޖައިޙްنُجَيْحُنކުޑަ ކާމިޔާބީތައް
ނަޖީޙުنَجِيْحُنކާމިޔާބުމީހާ
ނަޖާޙުنَجَاحُنކާމިޔާބުމީހާ
ނާދިރުنَادِرنނާދިރު އެއްޗެއް
ނާދީنَادِىنމައިޒާން / ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން
ނާޒިހުنَازِهُنޢިއްފަތްތެރިޔާ
ނާސިކްنَاسِكُنއަޅުވެރިޔާ
ނާސިބުنَاسِبُنނަސަބާއިބެހޭ ޢިލްމުވެރިޔާ / މުނާސަބަތު
ނުސައިބުنُسَيْبُنނަސަބުވެރި
ނާސިލުنَاسِلُنހަލުވި
ނާޝިދުنَـاشِـدنލަވަ ކިޔާ މީހާ
ނާޝިޠުنَـاشِطنމުރާލި
ނަޝީޠުنَشِيْطُنމުރާލި
ނާޝިއުنَاشِئُنހެދިބޮޑުވުން
ނަޞޫޙުنَصُوْحُنނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހާ
ނަޞީޙުنَصِيْحُنނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހާ
ނާޞިޢުنَاصِعُنޚާލިޞް
ނާޞިފުنَاصِفُنއިންސާފުވެރި / ޚާދިމު
ނަޞީފްنَصِيْفُنއިންސާފުވެރި
ނާޟިޖުنَاضِجُنފުރިހަމަވެފައިވާ މީހާ
ނަޟީޖުنَضِيْجُنފުރިހަމަވުން/ ދޮންވެ ފައްކާވުން.
ނާޟިޙުنَاضِحنނަސޭޙަތްދޭ މީހާ / ވާރޭ ފެން
ނާޟިރުنَاضِرُنއުޖާލާކަން
ނުޟޫރުنُضُوْرُنއުޖާލާކަން
ނުޟާރުنُضَارُنއުޖާލާކަން
ނިޟާރުنِضَارنއުޖާލާކަން
ނާޟިލްنَاضِلنރައްކާތެރި
ނާޢިމްنَاعِمنނިޢުމަތްތައް
ނުޢައިމްنُعَيْمُنނިޢުމަތްތައް
ނިޢަމްنِعَمنނިޢުމަތްތައް
ނާފިޛުنَافِـذنކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ މީހާ
ނާފިސްنَافِسنވާދަވެރިޔާ
ނާފިލްنَافِلنރަނގަޅު ކަމެއް އިތުރަށްކުރާ މީހާ
ނާފިޙްنَافِحُنދުންއަޅާ މީހާ
ނާފްنَافُنމަތިވެރި / އުސް
ނާލްنَالْنހަދިޔާ
ނާމިޤްنَامِقنރީތިކޮށްލިޔާ މީހާ
ނާމީنَامِىنއުފެދިބޮޑުވުން
ނާހިޖުنَاهِجنފާޅުކަންބޮޑު މަގު
ނާހިރުنَاهِرنހުދު މޭބިސްކަދުރު
ނާހިޟްنَاهِضنކަމަކާއިގެން ތެދުވާ މީހާ
ނާހިލްنَاهِلنކަރުހިއްކުން ފިލައިފައިވުން
ނާހިޒުنَاهِزنޒުވާންކަން / ކައިރިކުރުން
ނާވީنَاوِىنރަނގަޅު ޚިޔާލުގެ ވެރިޔާ
ނާޔިފްنَايِفنއިޙްސާންތެރި / މަތިވެރި
ނައްބާރުنَبَّارنފަޞާޙަތްތެރި
ނިބްރާސްنِبْرَاسنވޮށް
ނަބީހްنَبِـيْـهُنމާތްމީހާ
ނަބާހްنَبَاهُنވިސްނުންތޫނު
ނަބްހާންنَبْهَاننޝަރަފުވެރި / ވިސްނުންތޫނު
ނަބީލްنَبِيْلنމާތްމީހާ
ނިޘާރުنِثَارنއުފާވެރި ޙަފްލާތައް
ނުޖާރުنُجَـارنޙަސަބު / ލަކުޑި
ނަޖްލުنَجْـلنފިރިހެން ދަރިފުޅު
ނަޖީދުنَجِيْدُنއެހީތެރިވެ ދިނުން
ނާޖިދުنَاجِدُنއެހީތެރިވެ ދިނުން
ނަޖްދީنَجْدِىنއެހީތެރިކަން
ނުޖައިދުنُجَيْدُنއެހީތެރިވެ ދިނުން
ނަޖިއްޔުنَجِىُّنހަލުވި/ ސިއްރު އަޑުއެހުން
ނާޖިލްنَاجِلنވާރުތަވެރިޔާ
ނަޖީމްنَجِيْمنކުދި ގަސް / ފާޅުވުން
ނުޖައިމްنُجَيْمُنކުޑަތަރި
ނަދީދުنَدِيْدُنއެއްފަދަ / އެއްގޮތް
ނަދީމްنَدِيْمنއެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާ
ނިޒާރުنِزَارُنމަދު
ނަޒީލްنَزِيْلنމެހްމާނު
ނަސަމްنَسَـمنފުރާނަ / މަޑުވައިރޯޅި
ނަޒާލްنَزَالنދެވޭ އެއްޗެއް، އިތުރުކަން
ނަޒީހުنَزِيْهُنޢިއްފަތްތެރިކަން
ނަސީފުنَسِيْفنފޮރުވިފައިވާ
ނަސީކުنَسِيْكنރަން / ރިހި
ނަސީލްنَسِيْلنމާމުއި
ނަސީމްنَسِيْمنމަޑުވައިރޯޅި
ނިސާމްنِسَامنމަޑުވައިރޯޅި
ނަޝާޠުنَشَاطنޙަރަކާތްތެރި
ނަޝީދުنَشِيْدُنލަވަ
ނަޞީޢުنَصِيْعُنޚާލިޞް
ނަޞީފުنَصِيْفنއެއްޗެއްގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި
ނިޟާލްنِضَالنދުނިހެވިކަމުގައި ކުޅަދާނަކަން
ނަޡީފުنَظِـيفنސާފުތާހިރުކަން
ނުޢުމާންنُعْمَاننނިޢުމަތްތައް
ނަފާޛުنَفَاذنކަންކަން ނިއްމުން
ނަފީސްنَفِيْسنއަގުބޮޑު އެއްޗެހި
ނަފީލްنَفِيْلنސުންނަތް ކަންތައްތައް
ނިފާލްنِفَالنޣަނީމާ މުދާ
ނުފައިލްنُفَيْلُنސުންނަތް ކަންތައްތައް
ނަމީރުنَمِـيْرنގިނަ
ނަމީޤުنَمِيْقنޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ
ނަހާރުنَهَارنދުވާލުގެ ވަގުތު
ނުހާޒުنُهَازنމިންބަރު
ނަހްޖުنَهْجنގޮތް
ނަހްޒާންنَهْزَاننއެއްޗެއް ނެގުން
ނިހާލްنِهَالنފެންގަނޑު
ނަހްލާންنَهْلاَننކަރުހިއްކުން ފިލައިފައިވާ މީހާ
ނުހައިލްنُهَيْلُنކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވާ މީހާ / ފެންބޮވާގެންފައިވާ މީހާ
ނަހީސްنَهِيْسنހިކިމީހާ
ނަހީލްنَهِيْلنކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވާ މީހާ / ފެންބޮވާގެންފައިވާ މީހާ
ނުހައިކުنُهَيْكنހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ނަހީރުنَهِيْرُنގިނަ
ނަހީކުنَهِيْكنހިތްވަރުގަދަ މީހާ
ނައްވާރުنَوَّارنގަދައަލިކަން
ނުއްވާރުنُوَّارُنގަދައަލިކަން
ނައްވާފުنَوَّافُنއުސް/ މަތިވެރި
ނައުފުنَوْفُنއުސް/ މަތިވެރިކަން
ނޫރުنُوْرُنއަލި
ނަވްރަސްنَوْرَسْنފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ދޫންޏެއް
ނޫރީنُوْرِىنއަލި
ނައުފަލްنَوْفَلنހަދިޔާ
ނިޔާފްنِيَافنރީތި
ނައްޔާރުنَيَّارنއަލިގަދަ / ވިދާބަބުޅާ
ނައްޔިފްنَيِّفُنއިތުރުވުން
ނައްޔިރުنَيِّرُنއަލިކަން
ނައިޒަކްنَيْزَكنދުނި ދަނޑި
ނައިސަމްنَيْسَمنރޫޙާއި ފުރާނަ / މަޑުވައިރޯޅި
ނާޝިޠުنَاشِطُنމުރާލި މީހާ
ނަވްފުنَوْفُنއުސް/ މަތިވެރި
ނިބާލްنِبَالنދުނި
ނަސީޤުنَسِيْقنވިލަރެސްކުރުން
ނަޢީޝްنَعِيْشنދިރިއުޅުން
ނާޒިހްنَازِهنޢިއްފަތްތެރިކަން/ނުބައިކަންތަކުން ސަލާމަތްވުން
ނަފާޛުنَفَاذُنކަންކަން ފުރިހަމައަށް ކުރުން
ނަޒާންنـَزَانْنދީލަތި
ނާޒިލްنَازِلْنތަނަކުން ފައިބާ މީހާ
ނިޝާޠުنِشَاطُنމުރާލި/ހީވާގި
ނާޞިޙުنَاصِحُنނަސޭޙަތްދޭ މީހާ
ނީލްنِيْلنވާރޭވިލާ
ނަފާޙްنَفَاحْنމީރުވަސް / ދީލަތި
ނަْޡްމީންنَظْمِيْننތަރުތީބުން ބެހެއްޓުން
ނަވީލްنَوِيْلنއެއްޗެއް ލިބިގަތުން
ނަޤިއްޔުنَقِيّنސާފުތާހިރުކަން
ނާއިލްنَائـِلنހަދިޔާ
ނަޖްމީنَجْمِىنތަރި
ނާހިޒްنَاهِزنފުރާވަރަށް އަރާފައިވާ ކުއްޖާ
ނާވީنَاوِينނިޔަތްގަންނަ މީހާ
ނައުފާންنَئُفَاننމަތިވެރި /އުސް
ނާޞިފްنَاصِفنޚާދިމު (ޚިދުމަތްކުރާ މީހާ)
ނަޖާޙްنَجَاحنކާމިޔާބު
ނަބީލްنَبِيْلنމާތްމީހާ
ނާބިތުنَابِتنހެދިބޮޑުވުން/ ފަޅާފައިހުންނަވިނަ
ނޫރުنُوْرنއަލި/ ނޫރު
ނާހީنَاهِينކަމެއްމަނާކުރާމީހާ
ނާއިކްنَائِكُنއެއްޗެއް ގިނައިން ލިބުމަށް އެދުން
ނިޢަމްنِعَمنނިޢުމަތްތައް
ނާހްناَهنއުފުލުން/ޢަޖައިބުވުން/މަނާކުރުން
ނަވްހާންنَوْهَاننބާރުވެރި/ ޤަދަރުވެރި
ނާޔިފްنَايِـفُنމަތިވެރި
ނާއިފްنَائـِفن
ނުޢައިމްنُعَيْمُنނިޢުމަތްތައް/ ހަމަޖެހުން
ނާސިކްنَاسِكُنއަޅުވެރިޔާ
ނަފާޙްنـَفَاحُنގިނަ ހެޔޮކަން
ނާފިލްنَافِلُنﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުން/ ހަދިޔާ ކުރުން
ނަޒީހްنَزِيـــْـهنޢިއްފަތްތެރި
ނަވީންنَوِيْننއާ/ ތާޒާ / ސާފު
ނާވިލްناولنއެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
ނައްޞާރުنصّارنގިނަގިނައިން ނަޞްރު ލިބޭ މީހާ
ނަޡީފްنظيفنއަޚްލާޤު ރީތި މީހާ
ނާޢިމްنَاعِمْنމަޑު/ އޮމާން
ނާފިޢުنَافِعُنފައިދާދޭމީހާ
ވިލްދާންوِلْدَانوދާއިމަށް ތަނަކަށް ދިއުން / ހިތްވަރުގަދަ
ވާއިލްوَائِـلوތައުބާވާ މީހާ
ވިއާމްوِئَـاموއެއްބަސްވުން / އެކުވެރިކަން / ލޮބުވެތި
ވާބިޞްوَابِصوގަދަ ވިދުވަރު / ސާފުކުލަ
ވާބިލްوَابِلوބޯވާރޭ
ވާތިންواَتِـنوއެތާނގައި ޘާބިތުވެ ހުންނަ
ވާޘިޤުوَاثِـقوޔަޤީންކަން / އެއްބަސްވުން
ވިޘާޤުوِثَاقُوބާރުވެރިކަން
ވަޘީޤުوَثِيْقوއެއްބަސްވުން
ވިދާދުوِدَادُوލޯބި
ވަދީދުوَدِيْدُوލޮބުވެތި
ވާދިސްوَادِسوވިނަގަސް
ވަދީސްوَدِيْسُوމާމުއި / ގަސްތައް
ވާރިފްوَارِفوފެހިކަން ގަދަ ގަސް
ވަރީފްوَرِيْفوފެހިކަން ގަދަ ގަސް
ވާރިސްوَارِسوގަދަ ރީނދޫކުލަ
ވާޒިންوَازِنوވަޒަން ކުރާ މީހާ
ވާސިމުوَاسِموރީތި
ވާޞިފުوَاصِفُوރީތި ސިފަތަކުން ސިފަކުރެވޭ މީހާ
ވާޢީوَاعِـىوހަނދާން ބަހައްޓާ މީހާ
ވާފިދުوَافِـدوދުރުން އަންނަ މީހާ
ވާފިރުوَافِـروގިނަކަން / ތަނަވަސްކަން
ވާފީوَافِـىوފުރިހަމަކަން
ވާކިފުوَاكِفُوބޯވާރޭ
ވާހިބުوَاهِبُوހިބައިން އެއްޗެއްދޭ މީހާ
ވަތީންوَتِيْنُوހިތުގެ މައިނާރު
ވަޖްދުوَجْـدوތަނަވަސް
ވިޖާދުوِجَادُوތަނަވަސް
ވަޖީހްوَجِيْـهُوޝަރަފުވެރި / ތަނަވަސް މީހާ
ވަޖީދުوَجِيْدُوބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން
ވަޙީދުوَحِيْدوއެކަނި / ލާމަސީލް
ވަދީޢުوَدِيْعُوރައްކާ ކުރެވިފައިވާ އެތި
ވިރާޤުوِرَاقوފައިސާ/ ދިރުހަމް/ ގަހުގައި ފަޅާ ފަތް
ވަރްދުوَرْدُوފިނިފެންމާ
ވާރިޤުوَارِقوފެހިކަން ގަދަ / ފަތްގިނަ ގަސް
ވަޒީންوَزِيْنوވަޒަންކުރުން
ވިސާމްوِسَاموރީތި
ވަސީމްوَسِيْمُوރީތި މީހާ
ވަސީޠުوَسِـيْطُوމެދުވެރި
ވަސީޢުوَسِيْعوތަނަވަސްކަން
ވަސީޤުوَسِيْقُوވާރޭ
ވިޞާލްوِصَالوގުޅިގެން ދިއުން
ވަޞީލްوَصِيْلوތިމާގެ އެކުވެރިޔާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ މީހާ
ވައްޟާޙްوَضَّـاحوބަޔާންކުރުން / އަލިކަން
ވަޟަޙްوَضَحوއަލިކަން
ވަޠީދުوَطِيْدُوޘާބިތު
ވިފާޤުوِفَـاقوއިއްތިފާޤު
ވަފީޤުوَفِيْقوއެކުވެރިޔާ
ވަލިއްޔުوَلِـىُّوއެކުވެރިޔާ
ވަލީދުوَلِيْدُوއަލަތު ދަރިފުޅު / ދަރިފުޅު
ވަހްބުوَهَبُوހަދިޔާ
ވަދީދުوَدِيْدُوލޯބިވެރިޔާ
ވަޘީރުوَثِيْرُوމަޑުތަންމަތި / ލުއި ފަސޭހަ
ހައިމްهَيْمُهކަމެއް ޤަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުރުން
ހުމާމްهُمَامهހިތްވަރުގަދަ / ދީލަތިމީހާ
ހާއިބްهَائِبُهބިރުވެތިވާ މީހާ
ހާއިދުهَائِدُهޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން
ހާއިބުهَائِبُهހައިބަތު ހުންނަ މީހާ
ހާއިދުهَـائِـدُهތައުބާވާ މީހާ
ހާޖިދުهَـاجِـدُهނިދާފައިއޮންނަމީހާ/ ރޭއަޅުކަންކުރާ މީހާ
ހުޖޫދުهُـجُوْدُهނިދާފައިއޮންނަމީހާ/ ރޭއަޅުކަންކުރާ މީހާ
ހާދިފުهَـادِفُهޓާގެޓަށް އެއްލާ މީހާ
ހާދީهَـادِىهމަޑުމައިތިރި / ތެދުމަގު ދައްކާ މީހާ
ހާޞިރުهَاصِرُهސިންގާ
ހާޠިލްهَاطِـلهހުއްޓާނުލާ ވެހޭ ވާރޭ / ބައިވަރު ގަސްތައް
ހާމިސްهَامِسهސިއްރުން ވާހަކަދެއްކުން
ހާނީهَانِـيهބާއްޖަވެރިޔާ / ޚާދިމު މީހާ
ހިޖާންهِجَـانهޚާއްޞަ ކޮންމެ އެއްޗެއް / ދީލަތި ، މާތްމީހާ
ހަޖީރުهَجِيْرُهދޫކޮށްލުން
ހުޖައިމްهُجَيْمهބިޔަ / ބޮޑު
ހިދާޔަތްهِدَايَةهތެދުމަގު
ހަދީދުهَدِيْدُهދިގުމީހާ
ހުޛާމުهُـذَامهތޫނު ކަނޑި
ހުޛައިލްهُذَيْلُهޤަބީލާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ހުޛުލޫލްهُذْلُوْلهކުދި ފަރުބަދަ / ހިކި މީހާ / އޮހޮރިގެން އަންނަ ވާރޭ
ހަޒާރުهَزَارهދޫންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ހަސީސްهَسِيْسُهސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަ
ހުޝާމްهُشَامهދީލަތިކަން
ހައްފާފްهَفَّافُهތުނި / ވިދާ ބެބުޅުން
ހަފީފްهَفِيْفُهބަނޑުހިދި / ދުވެލި / ގަހުގައި ވައި އަޅާފައި ކިޔާ އަޑު
ހިލާލްهِلاَلهހަނދު
ހުމާމުهُـمَامهހިތްވަރުގަދަ / ދީލަތި
ހަމީމުهَمِيْمهހިމަފޮދު ވާރޭ
ހަމީޒުهَـمِيْزُهބުއްދިވެރި
ހުމައިޒުهُـمَيْزُهބުއްދިވެރި
ހިމްޔާންهِمْيَانهކަމެއްކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރުން
ހިންދާމްهِـنْدَامهރީތިމީހާ
ހިންދިސްهِـنْـدِسهދުރުވިސްނޭ ތަޖުރިބާކާރު
ހަނީއުهَـنِيْئُهފަސޭހަ / އުފާކުރަނިވި
ހައިޘަމްهَيـثَمهބާޒުގެ ނަމެއް
ހުޔާމްهُيَامهގަދަލޯބި
ހިޔާމްهِيَامهގަދަލޯބި
ހަޔާމްهَيَامهހިތުގެއެންމެފުންމިނުން ލޯބިވުން
ހަނޫފުهَنُوْفهލުއިގޮތަކަށް ހިނިތުންވުން
ހާނިމްهَانِمهބުއްދިވެރިޔާ
ހައްމާމުهَـمَّامُهޢަޒްމުވަރުގަދަ މީހާ
ހައިމްهَيْمُهކަމެއްގަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުރުން.
ހައިމްﷲهَيْمُ اللههކަމެއްގަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ ﷲ ގެ އަޅާ
ހުމައިސްهُمَيْسهސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަ
ޔަޢީޝް يعيشيދިރިއުޅުން
ޔާސިރުيَاسِـريފަސޭހަ
ޔުސްރުيُـسْريފަސޭހަ
ޔަސާރުيَسَاريފަސޭހަ/ ވާތްފަރާތް
ޔާސީންيَاسِـينيކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަންފުޅެއް
ޔާސިމްيَاسِميގަހަކަށް ކިޔާ ނަމެއް
ޔާފިޢުيَافِـعُيޒުވާންކަން
ޔާމިންيَامِنيކަނާތްފަރާތް / ބަރަކާތްތެރިކަން
ޔަމީނުيَمِـيْنيކަނާތްފަރާތް
ޔާމީންيَامِـيْنيކަނާތްފަރާތް / ބަރަކާތްތެރިކަން
ޔާނިޢުيَانِعُيދޮންވެ ފައްކާވުން
ޔަނީޢުيَنِيْعيދޮންވެ ފައްކާވުން
ޔާޤޫތުيَاقُـوْتيއަގުބޮޑު ޖަވާހިރެއް
ޔަޒީދުيَزِيْدُيގިނަވެ އިތުރުވުން
ޔަޢީޝްيَعِيْشيދިރިއުޅުން
ޔަގްޡާންيَقْظَانيހުޝިޔާރުކަން
ޔަލްމަޢީيَلْمَعِىيވިދާ ބަބުޅުން
ޔަމާމުيَمَاميޤަޞްދު / ލަނޑުދަނޑި
ޔަނާލްيَنَاليއެއްޗެއްގެ ލިބުން
ޔަނާހްيَنَاهُيމަތިވެރި / އަޖާއިބުކުރުވަނިވި
ޔަމާންيَمَانيޔަމަނަށް ނިސްބަތްވުން
ޔަޝްޢަލްيَشْعَليދިއްލިފައިވުން
ޔަޒްދާންيَزْدَانيއިތުރުވުން
ޔޫޝަޢުيُوْشَعيމޫސާގެފާނު އަރިހުގައި ދަތުރުކުރެއްވި މީހާގެ ނަން
ޔޫޢާންيُوعَانيﷲގެ ފަޟްލްވަންތަކަން (އުރުދޫ ނަމެއް)
ޔުމާންيُمَانيބަރަކާތް