ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞީލު


Image result for pdf iconޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞީލު