ފޯނު ނަމްބަރުތައް


އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Aishath Shaheedha Aboobakuru3020255shaheeda@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Zidhna3020217zidhu@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Shiuna3020226shiuna@islamicaffairs.gov.mv
Thooma Mohamed3020211thooma@islamicaffairs.gov.mv
Asma Hussain3020277asma@islamicaffairs.gov.mv
Aminath umniyya3020277umniyya@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Adam3020223shama@islamicaffairs.gov.mv
Rugiyya Abdul Raheem3020214rugiyya@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Migdaad Ahmed3020282migdhaad@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Sheeneez3020232sheeneez@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Ihlas Adam3020224ihulaas@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Jailam3020267jailam@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Rasheed3020266ahmed@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Najeeb3020234najeeb@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Minna3020236minna@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Liau Shiham3020264liyau@islamicaffairs.gov.mv
Rusab Abdulla3020261rusab@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Fawaz3020241fawaz@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Ahmed3020271aminathahmed@islamicaffairs.gov.mv
ފައިނޭންސް އެންޑް އެންޑޯމަންޓް ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Ibrahim Abdulla Saeed3020276ibrahim@islamicaffairs.gov.mv
Insha Afeef3020212insha@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Shiruhan3020259shirhan@islamicaffairs.gov.mv
Sofa Ali3020229sofa@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Sama Saleem3020221sama.saleem@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Lizi3020231lizy@islamicaffairs.gov.mv
Fathmath Thihaama3020239thihama@islamicaffairs.gov.mv
Shama Zaki3020252shama@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Nisham3020249nisham@islamicaffairs.gov.mv
Saifulla Ahmed Rasheed3020250saifulla@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Akmal3020284akmal@islamicaffairs.gov.mv
ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Ali3020208mohamedali@islamicaffairs.gov.mv
Moosa Shafeeu3020222shafeeu@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Nabeel3020222nabeel@islamicaffairs.gov.mv
Juwaidha Rasheed3020238juvaidha@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Riyaz3020218riyaz@islamicaffairs.gov.mv
Ibrahim Athif3020238athif@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Meesam Musthafa3020290meesam@islamicaffairs.gov.mv
މޮސްކް އެންޑް ސެމެޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Shareef3020210shareef@islamicaffairs.gov.mv
Safeena Ali3020240safeena@islamicaffairs.gov.mv
Afiya Moosa3020283afiya@islamicaffairs.gov.mv
Fareedha Mohamed3020230fareedha@islamicaffairs.gov.mv
Aishath Sameera3020253sameera@islamicaffairs.gov.mv
Asiyath Hassan3020251ashiya@islamicaffairs.gov.mv
Jannath Saeed3020265jannath@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Mahir3020270mahir@islamicaffairs.gov.mv
Ashraf Ibrahim3020247ashraf@islamicaffairs.gov.mv
ރެލިޖަސް އެވެއާނަސް ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Dr. Ahmed Zahir Ali3020227zahir@islamicaffairs.gov.mv
Thalsooma Ahmed3020244thalsooma@islamicaffairs.gov.mv
Mariyam Shabana3020260shabana@islamicaffairs.gov.mv
Moosa Anwar Hassan3020213anwar@islamicaffairs.gov.mv
Izzadeen Adunan3020269izzadeen@islamicaffairs.gov.mv
Hassan Thaufeeq3020278thaufeeq@islamicaffairs.gov.mv
Shabeena Ibrahim3020235shabina@islamicaffairs.gov.mv
Afaaf Abdul Aeez3020256afaaf@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Faisal3020262faisal@islamicaffairs.gov.mv
Aishath Shahula3020243shahula@islamicaffairs.gov.mv
ހަލާލް ސަރޓިފިކޭޝަން އަދި ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Hussain Abdul Wahid3020242hwahid@islamicaffaris.gov.mv
Mariyam Shamseena3020287shamseena@islamicaffairs.gov.mv
Mariyam Shafaza3020254shafaza@islamicaffairs.gov.mv
އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Aishath Afra Waheed3020268afra@islamicaffairs.gov.mv
ޒަކާތް އަދި ހައްޖު އުމްރާ ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Faiz3020209faiz@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Waheeda3020257waheeda@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Zahir3020246azahir@islamicaffairs.gov.mv