ފޯނު ނަމްބަރުތައް


އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Aishath Shaheedha Aboobakuru 3020255 shaheeda@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Zidhna 3020217 zidhu@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Shiuna 3020226 shiuna@islamicaffairs.gov.mv
Thooma Mohamed 3020211 thooma@islamicaffairs.gov.mv
Asma Hussain 3020277 asma@islamicaffairs.gov.mv
Aminath umniyya 3020277 umniyya@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Adam 3020223 shama@islamicaffairs.gov.mv
Rugiyya Abdul Raheem 3020214 rugiyya@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Migdaad Ahmed 3020282 migdhaad@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Sheeneez 3020232 sheeneez@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Ihlas Adam 3020224 ihulaas@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Jailam 3020267 jailam@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Rasheed 3020266 ahmed@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Najeeb 3020234 najeeb@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Minna 3020236 minna@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Liau Shiham 3020264 liyau@islamicaffairs.gov.mv
Rusab Abdulla 3020261 rusab@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Fawaz 3020241 fawaz@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Ahmed 3020271 aminathahmed@islamicaffairs.gov.mv
ފައިނޭންސް އެންޑް އެންޑޯމަންޓް ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Ibrahim Abdulla Saeed 3020276 ibrahim@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Shiruhan 3020259 shirhan@islamicaffairs.gov.mv
Sofa Ali 3020229 sofa@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Sama Saleem 3020221 sama.saleem@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Lizi 3020231 lizy@islamicaffairs.gov.mv
Fathmath Thihaama 3020239 thihama@islamicaffairs.gov.mv
Shama Zaki 3020252 shama@islamicaffairs.gov.mv
Mohamed Nisham 3020249 nisham@islamicaffairs.gov.mv
Saifulla Ahmed Rasheed 3020250 saifulla@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Akmal 3020284 akmal@islamicaffairs.gov.mv
ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Ali 3020208 mohamedali@islamicaffairs.gov.mv
Moosa Shafeeu 3020222 shafeeu@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Nabeel 3020222 nabeel@islamicaffairs.gov.mv
Juwaidha Rasheed 3020238 juvaidha@islamicaffairs.gov.mv
Ahmed Riyaz 3020218 riyaz@islamicaffairs.gov.mv
Ibrahim Athif 3020238 athif@islamicaffairs.gov.mv
Fathimath Meesam Musthafa 3020290 meesam@islamicaffairs.gov.mv
މޮސްކް އެންޑް ސެމެޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Shareef 3020210 shareef@islamicaffairs.gov.mv
Safeena Ali 3020240 safeena@islamicaffairs.gov.mv
Afiya Moosa 3020283 afiya@islamicaffairs.gov.mv
Fareedha Mohamed 3020230 fareedha@islamicaffairs.gov.mv
Aishath Sameera 3020253 sameera@islamicaffairs.gov.mv
Asiyath Hassan 3020251 ashiya@islamicaffairs.gov.mv
Jannath Saeed 3020265 jannath@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Mahir 3020270 mahir@islamicaffairs.gov.mv
Ashraf Ibrahim 3020247 ashraf@islamicaffairs.gov.mv
ރެލިޖަސް އެވެއާނަސް ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Dr. Ahmed Zahir Ali 3020227 zahir@islamicaffairs.gov.mv
Thalsooma Ahmed 3020244 thalsooma@islamicaffairs.gov.mv
Mariyam Shabana 3020260 shabana@islamicaffairs.gov.mv
Moosa Anwar Hassan 3020213 anwar@islamicaffairs.gov.mv
Izzadeen Adunan 3020269 izzadeen@islamicaffairs.gov.mv
Hassan Thaufeeq 3020278 thaufeeq@islamicaffairs.gov.mv
Shabeena Ibrahim 3020235 shabina@islamicaffairs.gov.mv
Afaaf Abdul Aeez 3020256 afaaf@islamicaffairs.gov.mv
Abdulla Faisal 3020262 faisal@islamicaffairs.gov.mv
Aishath Shahula 3020243 shahula@islamicaffairs.gov.mv
ހަލާލް ސަރޓިފިކޭޝަން އަދި ޕަބްލިކޭޝަން ޔުނިޓް
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Hussain Abdul Wahid 3020242 hwahid@islamicaffaris.gov.mv
Mariyam Shamseena 3020287 shamseena@islamicaffairs.gov.mv
Mariyam Shafaza 3020254 shafaza@islamicaffairs.gov.mv
އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީ
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Aishath Afra Waheed 3020268 afra@islamicaffairs.gov.mv
ޒަކާތް އަދި ހައްޖު އުމްރާ ސެކްޝަން
ނަން ފޯން އީމެއިލް
Mohamed Faiz 3020209 faiz@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Waheeda 3020257 waheeda@islamicaffairs.gov.mv
Aminath Zahir 3020246 azahir@islamicaffairs.gov.mv