ޕްރޮޖެކްޓްސް


ކުރިއަށްދާ އަދި ނިމިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތް

 


ނަން ފަންޑުކުރާ ފަރާތް ސައިޒު މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް
1  ހދ. ނައިވާދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  19 ފެބުރުއަރީ 2017
2  ރ. މީދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  704  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  21 ފެބުރުއަރީ 2017
3  ޅ. ނައިފަރު މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  904  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  5 މާރިޗް 2017
4  އދ. އޮމަދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  304  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  24 ޖެނުއަރީ 2017
5  ލ. މައިބައިދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  24 ޖެނުއަރީ 2017
6  ދ. މީދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  704  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  30 ޖެނުއަރީ 2017
7  ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  3000  މޭޝަނަރީ މަސައްކަތް  26 ޖުލައި 2017
8  ގދ. ވާދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  704  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  07 ޖެނުއަރީ 2017
9  ގއ. ވިލިގިނލި މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  704  މޭޝަނަރީ މަސައްކަތް  05 ޖޫން 2017
10  ފ. ދަރަބޫދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހިލޭ އެހީ  304  މޭޝަނަރީ މަސައްކަތް  24 މާރިޗު 2017
11  ށ. ފޭދޫ މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  17 ފެބްރުއަރީ 2017
12  ބ. ދޮންފަނު މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  23 ޖެނުއަރީ 2017
13  ބ. ކިހާދޫ މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  10 ޖުލައި 2017
14  ރ. ރަސްގެތީމު މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް  17 އެޕްރީލް 2017
15  ތ. ދިޔަމިގިނލި މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް  30 ޖެނުއަރީ 2017
16  ލ. ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  25 އޮކްޓޯބަރ 2017
17  ގއ. ދެއްވަދޫ މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  މަސައްކަތް ނުފެށޭ  18 ފެބްރުއަރީ 2017
18  ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  904  ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް  01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
19  ށ. ފީވަށް މިސްކިތް  ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  23 ޖެނުއަރީ 2017
20  ނ. ޅޮހި މިސްކިތް  ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  304  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  06 ޖެނުއަރީ 2017
21  ނ. މާޅެންދޫ މިސްކިތް  ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  27 މާރޗް 2017
22  ހއ .ތަކަންދޫ މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  304  ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް  17 މެއި 2017
23  ށ. ކަނޑިތީމު މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  704  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  29 ޑިސެމްބަރ 2016
24  ށ. ނަރުދޫ މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  304  ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް  17 މެއި 2017
25  މ. މުލައް މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  704  މޭޝަނަރީ މަސައްކަތް  12 ފެބްރުއަރީ 2017
26  ރ. ހުޅުދުއްފާރު މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  30 ފެބްރުއަރީ 2017
27  ލ. މާމެންދޫ މިސްކިތް  އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިލޭ އެހީ  504  ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް  30 ޖެނުއަރީ 2017
28  ހދ. ނޭކުރެންދޫ މިސްކިތް   ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ނިމިފައި  02 މާރިޗް 2016
29  ރ. އިންނަމާދޫ މިސްކިތް   ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  304  ނިމިފައި  29 މެއި 2016
30  ރ. އަނގޮޅިތީމު މިސްކިތް   ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  304  ނިމިފައި  29 މެއި 2016
31  ލ. މާވަށް މިސްކިތް   ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ  504  ނިމިފައި  19 ނޮވެމްބަރ 2015
32  ހދ. ކުމުންދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  504  ނިމިފައި  17 މާރޗް 2016
33  މ. ކޮޅުފުށި މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  ނިމިފައި  28 ޑިސެމްބަރ 2015
34  ފ. މަގޫދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  504  ނިމިފައި  5 މެއި 2016
35  ގއ. ދާންދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  ނިމިފައި  16 މެއި 2016
36  ގއ. މާމެންދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  ނިމިފައި  03 މެއި 2016
37  ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  504  ނިމިފައި  14 ޖެނުއަރީ 2016
38  ގދ. ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  704  ނިމިފައި  26 މެއި 2016
39  ގދ. ފިޔޯރީ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  504  ނިމިފައި  16 މެއި 2016
40  އދ. ކުބުރުދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  304  ނިމިފައި  05 ޖޫން 2016
41  ގއ. ނިލަންދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  504  ނިމިފައި  25 އޯގަސްޓް 2016
42  ލ. ފޮނަދޫ މިސްކިތް   ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  ނިމިފައި  25 އޯގަސްޓް 2016

އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީޚް: 25 ޑިސެމްބަރ 2016