ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް


# އަތޮޅު ރަށް މިސްކިތުގެ ނަން ބާވަތް ކެޕޭސިޓީ
1ހއ ތުރާކުނުމަސްޖިދުއްނިބުރާސްM300
2ހއ ތުރާކުނުމަސްޖިދުލްއުލާ (ބައުމިސްކިތް)M80
3ހއ ތުރާކުނުމަސްޖިދުއްނޫރުF250
4ހއ އުލިގަމްމަސްޖިދުލްހުދާF/M53
5ހއ އުލިގަމްމަސްޖިދުއްމޫސާ އަލީF/M700
6ހއ މޮޅަދޫމަސްޖިދުއްނޫރުF/M350
7ހއ ހޯރަފުށިމަސްޖިދުލްއައްވާބުF/M800
8ހއ ހޯރަފުށިމަސްޖިދުލްފުރުޤާންM270
9ހއ ހޯރަފުށިމަސްޖިދުއްރަޙްމާF106
10ހއ ހޯރަފުށިމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM285
11ހއ ހޯރަފުށިމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤަM700
12ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM400
13ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުންM231
14ހއއިހަވަންދޫމަސްޒިދުއްނަޞްރުM330
15ހއއިހަވަންދޫއާޘާރީ މިސްކިތް (އާޘާރީ)M170
16ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުއްޒަހުރާF84
17ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުލްއަމާނާތުF84
18ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުލްޢިބާދާތިF120
19ހއއިހަވަންދޫމަސްޖިދުލްއަބޫބަރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ އަންހުF/M271
20ހއ ކެލާމަސްޖިދުލްޣުފުރާންF/M500
21ހއ ކެލާމަސްޖިދުލްއަންޞާރިM1000
22ހއ ކެލާހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M250
23ހއ ކެލާޢީދުމިސްކިތްM150
24ހއ ކެލާއިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF120
25ހއ ކެލާމަސްޖިދުއްޒަހުރާF150
26ހއ ކެލާހުޅަނގު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF100
27ހއވަށަފަރުމަސްޖިދުލްހުދާM428
28ހއވަށަފަރުމަސްޖިދުލްއިޢުތިޒާޒުM136
29ހއވަށަފަރުކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M123
30ހއވަށަފަރުމަސްޖިދު ޙުސައިން ޚަތީބު ތަކުރުފާނުF69
31ހއ ދިއްދޫމަސްޒިދުލްޣުފުރާންF/M1500
32ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދުއްނޫރުF/M766
33ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުF/M500
34ހއ ދިއްދޫޢީދުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M270
35ހއ ދިއްދޫކުޑަމިސްކިތްM95
36ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދުއްޒަހުރާF100
37ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދުލްއަންވާރުF160
38ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދު އިބްރާހީމްF50
39ހއ ދިއްދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާންF250
40ހއފިއްލަދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުންM200
41ހއފިއްލަދޫބައުމިސްކިތް (މަސްޖިދުއްތަވްބާ)M99
42ހއފިއްލަދޫމަސްޖިދުލްހިމާF75
43ހއފިއްލަދޫހ.އ.އ މިސްކިތް (މަސްޖިދުއްޝޫރާ)F65
44ހއމާރަންދޫމަސްޖިދުލްފަލާޙްF/M144
45ހއމާރަންދޫމަސްޖިދުލްނަޖާޙް
46ހއމާރަންދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M500
47ހއ ތަކަންދޫމަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ ތަކުރުފާނުM324
48ހއ ތަކަންދޫމަސްޖިދުއްޞަލާތްF142
49ހއ ތަކަންދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF120
50ހއ އުތީމުޣާޒީ ބަންޑާރައިންގެ މިސްކިތްM1020
51ހއ އުތީމުކަނދުވަލު މިސްކިތް (އާޘާރީ)M120
52ހއ އުތީމުމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްF135
53ހއ އުތީމުމަސްޖިދުއްޒަހުރާF190
54ހއ މުރައިދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF112
55ހއ މުރައިދޫމަސްޖިދުލްއިޚާއުM450
56ހއ ބާރަށްއާޘާރީ މިސްކިތް (އާޘާރީ)M70
57ހއ ބާރަށްކުޑަމިސްކިތްM113
58ހއ ބާރަށްމަސްޖިދުއްޞަލާޙްF/M260
59ހއ ބާރަށްމަސްޖިދުލްޢަމަލް F/M800
60ހދހަނިމާދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM301
61ހދހަނިމާދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM129
62ހދހަނިމާދޫމަސްޖިދުލްސަނާޢީF84
63ހދހަނިމާދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާތުF55
64ހދހަނިމާދޫމަސްޖިދުއްސަޢާދާF108
65ހދ ފިނޭހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M300
66ހދ ފިނޭމަސްޖިދުލްއަމީންF50
67ހދ ފިނޭމަސްޖިދުލްނަޖާތިM500
68ހދ ނައިވާދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްM228
69ހދހިރިމަރަދޫމަސްޖިދުލްއިޢުތިޒާޒުM250
70ހދހިރިމަރަދޫމަސްޖިދުލްޙުސައިންM100
71ހދހިރިމަރަދޫމަސްޖިދުލްފާތުމަތުއްޒަހުރާM120
72ހދނޮޅިވަރަންފަރުއެދުރުކަލޭފާނު މިސްކިތް (އާޘާރީ)M120
73ހދނޮޅިވަރަންފަރުމަސްޖިދުލްމުނީރުF/M192
74ހދނޮޅިވަރަންފަރުމަސްޖިދުއްނޫރުM100
75ހދނޮޅިވަރަންފަރުމަސްޖިދުއްތަޢުބާF/M175
76ހދނެއްލައިދޫމަސްޖިދުލްޚައިރާތުM480
77ހދނެއްލައިދޫމަސްޖިދުލްއިސްމާޢީލް (އިބްރާހިމް)F160
78ހދނެއްލައިދޫބާމިސްކިތް (ސަހަރާ މިސްކިތްM100
79ހދނެއްލައިދޫމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާM120
80ހދ ނޮޅިވަރަމް މަސްޖިދުއްސަލާމް (އަލަށްޢިމާރާތްކުރި)M750
81ހދ ނޮޅިވަރަމްމަސްޖިދުއްނޫރުF/M344
82ހދ ނޮޅިވަރަމްމަސްޖިދުއްތަޤްވާF86
83ހދ ނޮޅިވަރަމްބައު ހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M153
84ހދ ނޮޅިވަރަމްއަންހެނުންގެ މިސްކިތްF32
85ހދކުރިބީމަސްޖިދުއްސަލާމްM170
86ހދކުރިބީމަސްޖިދުއްތަޤްވާF145
87ހދކުރިބީމަސްޖިދުއްޢީސާކަލޭފާނުM500
88ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުލްޙަޟާރާތިF/M1920
89ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުއްނޫރުF/M340
90ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުއްޖަމާޢަތުF/M322
91ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުލްޙަސަނާތުF/M270
92ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުލްޢުލާM154
93ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުއްރަޙްމާM70
94ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުއްޒަހުރާF60
95ހދ ކުޅުދުއްފުށިމަސްޖިދުއްނަޞްރުF64
96ހދކުމުންދޫމަސްޖިދުލްއަންވާރުM192
97ހދކުމުންދޫމަސްޖިދުލްހުދާF168
98ހދކުމުންދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF80
99ހދކުމުންދޫމަސްޖިނޫރުF30
100ހދކުމުންދޫމަސްޖިދު ފިރުދައުސް (އަލަށް)
101ހދނޭކުރަންދޫމަސްޖިދުލްއިޛްދިހާރުF/M170
102ހދނޭކުރަންދޫމަސްޖިދުލްޚަދީޖަތުލްކުބުރާ އ.އ.މިސްކިތްF95
103ހދނޭކުރަންދޫދ. އ.ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތް (ކުރީ ދ އ. މިސްކިތް )F/M114
104ހދނޭކުރަންދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާ (އަލަށް)
105ހދ ވައިކަރަދޫމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްF/M550
106ހދ ވައިކަރަދޫހުކުރުމިސްކިތްF/M220
107ހދ ވައިކަރަދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރުF/M80
108ހދ މައިވާދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާ
109ހދމަކުނުދޫމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްF/M220
110ހދމަކުނުދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF50
111ހދމަކުނުދޫމަސްޖިދުއްނޫރުF/M115
112ހދމަކުނުދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާ M704
113ށކަނޑިތީމްމަސްޖިދުއްނޫރުM126
114ށކަނޑިތީމްމަސްޖިދުލްސަނިއްޔާM84
115ށކަނޑިތީމްމަސްޖިދުލްނަޖާޙްF70
116ށނޫމަރާމަސްޖިދުލްނަޞްރުM200
117ށނޫމަރާމަސްޖިދުލްހިދާޔާF100
118ށފުނަދޫމަސްޖިދުލްރިޟުވާންF/M300
119ށފުނަދޫމަސްޖިދުލްޣުފުރާންF/M245
120ށފުނަދޫމަސްޖިދުލްއިސްތިޤާމާ (އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި) F/M700
121ށފީވައްމަސްޖިދުލްއިއްތިހާދުM185
122ށފޯކައިދޫމަސްޖިދުލްއީމާންM342
123ށފޯކައިދޫމަސްޖިދުލްހިދާޔާM60
124ށފޯކައިދޫމަސްޖިދުލް ތައުހީދުM105
125ށ ފޭދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM150
126ށ ފޭދޫމަސްޖިދުއްރަޢުޟާF20
127ށ ފޭދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާF20
128ށޅައިމަގުމަސްޖިދުލްޢަޒުހަރުF/M200
129ށޅައިމަގުމަސްޖިދުއްރަޖަޢުF/M432
130ށ ބިލެތްފަހިމަސްޖިދުލްއިނާރާM430
131ށ ބިލެތްފަހިމަސްޖިދުލްޢާބދާތިF175
132ށ ބިލެތްފަހިމަސްޖިދުއްނޫރުF35
133ށ ނަރުދޫމަސްޖިދުލްއަންވާރިM362
134ށމާއުނގޫދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާނިM240
135ށމާއުނގޫދޫމަސްޖިދުއްރަޙީމްM380
136ށ ކޮމަންޑޫމަސްޖިދުއްރަޙީމް ( ދެބުރިއަށް)M710
137ށ ކޮމަންޑޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM220
138ށ ކޮމަންޑޫމަސްޖިދުއްނަޖާޙް F250
139ށ ކޮމަންޑޫމަސްޖިދުލްފަލާޙްF80
140ށ މަރޮށިމަސްޖިދުއްސަޢާދާM195
141ށ މަރޮށިމަސްޖިދު ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުF/M600
142ށ ގޮއިދޫމަސްޖިދު ޚަތީބު ޙަސަންތަކުރުފާނުF70
143ށ ގޮއިދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާންM200
144ށ މިލަންދޫމަސްޖިދުލްއިކްރާމްF/M500
145ށ މިލަންދޫމަސްޖިދުލްފިރުދައުސްF200
146ށ މިލަންދޫމަސްޖިދުލްއީމާން F/M700
147ށ މިލަންދޫމަސްޖިދުއްޞަފާF/M300
148ނ ހެނބަދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM70
149ނ ހެނބަދޫމަސްޖިދުލްއައްވާބީF336
150ނކެނދިކުޅުދޫ(ކެނދިކޮޅު)މަސްޖިދުއްނަޖާތުM
151ނކެނދިކުޅުދޫ(ކެނދިކޮޅު)އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF
152ނ ކެނދިކުޅުދޫ(ކުޅުދޫ)މަސްޖިދުލްޚައިރާތުM
153ނ ކެނދިކުޅުދޫ(ކުޅުދޫ)މަސްޖިދުއްތުޤާF
154ނ ކެނދިކުޅުދޫ(ކުޅުދޫ)މަސްޖިދުލްއަމާނި (ހުކުރުމިސްކިތް) M
155ނ މާޅެންދޫމަސްޖިދުލްބަރަކާތުM125
156ނ ކުޑަފަރިމަސްޖިދުލްޢިބާދާތުF/M238
157ނ ކުޑަފަރިމަސްޖިދުއްޝަމީމާ ޢަބްދުﷲF/M
158ނ ލަންދޫމަސްޖިދުއްލުބާބުM241
159ނ ލަންދޫމަސްޖިދުލްބަރަކާތުM97
160ނ ލަންދޫމަސްޖިދުއްނޫރުF51
161ނ މާފަރުމަސްޖިދުލްމުނައްވަރުM150
162ނ މާފަރުމަސްޖިދުލްޢީޘާރުM50
163ނ ޅޮހީމަސްޖިދުލްހުދާF
164ނ ޅޮހީމަސްޖިދުލްޔޫސުފުF
165ނ މިލަދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM120
166ނ މިލަދޫވަގުތީ މިސްކިތްM300
167ނ މިލަދޫހުޅަނގު އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް F72
168ނ މަގޫދޫހުކުރުމިސްކިތްM55
169ނ މަނަދޫމަސްޖިދުލްއަމާންM400
170ނ މަނަދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާންF/M700
171ނ ހޮޅުދޫމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM352
172ނ ހޮޅުދޫމަސްޖިދުލްއިޢުތިޒާޒުM234
173ނ ހޮޅުދޫއިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF80
174ނ ހޮޅުދޫމަސްޖިދުއްތަވްޙީދުM264
175ނ ފޮއްދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރުF/M
176ނ ވެލިދޫމަސްޖިދުލްޢަދާލާތިF/M902
177ނ ވެލިދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރުF/M226
178ނ ވެލިދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M748
179ނ ވެލިދޫމަސްޖިދުލްޙަސަންF/M
180ރ އަލިފުށިމަސްޖިދުލްހުދާM900
181ރ އަލިފުށިމަސްދުލްފަލާޙްM180
182ރ އަލިފުށިމަސްޖިދުލްހިދާޔާM370
183ރ އަލިފުށިމަސްޖިދުލްޢަދާލާތުM154
184ރ އަލިފުށިމަސްޖިދުއްތަޤްވާF180
185ރ އަލިފުށިމަސްޖިދުލްމަރުޙޫމީ އާދަމްF140
186ރ ވާދޫމަސްޖިދުއްސަމާހާM200
187ރ ވާދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާF98
188ރ ރަސްގެތީމުމަސްޖިދުއްތަޙާލުފިM243
189ރ ރަސްގެތީމުމަސްޖިދުއްޒަހުރާF148
190ރ ރަސްގެތީމުކުޑަމިސްކިތްM92
191ރއަނގޮޅިތީމުމަސްޖިދުއްތަޢާލުފްM70
192ރއަނގޮޅިތީމުމަސްޖިދުލްހިދާޔާF90
193ރއަނގޮޅިތީމުމަސްޖިދުއްނޫރު (އަލަށް)F
194ރ ހުޅުދުއްފާރުމަސްޖިދުއްތަޤައްދަމްM360
195ރ ހުޅުދުއްފާރުމަސްޖިދުލްހިމާF90
196ރ ހުޅުދުއްފާރުމަސްޖިދުއްތަޤަވާM136
197ރ އުނގޫފާރުމަސްޖިދުއްތަރާޙުމިM650
198ރ އުނގޫފާރުމަސްޖިދުއްތަޤްވާM450
199ރ އުނގޫފާރުމަސްޖިދުއްނިސާF30
200ރ ދުވާފަރުމަސްޖިދުލްފުރުޤާންM693
201ރ ދުވާފަރުމަސްޖިދުއްސިރާތުF937
202ރ މާކުރަތުމަސްޖިދުއްސަލާމްM600
203ރ މާކުރަތުމަސްޖިދުލްއަންވާރުF150
204ރ މާކުރަތުމަސްޖިދުއްރިޟުވާނު (މ. ނާޖާހިއްޔާ)F93
205ރ ރަސްމާދޫމަސްޖިދުލްއަމީނުM309
206ރ ރަސްމާދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާF101
207ރ ރަސްމާދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF91
208ރ ރަސްމާދޫމަސްޖިދުލްއިޙްސާންF63
209ރ ރަސްމާދޫޤަބުރުސްތާނު މިސްކިތްM51
210ރ އިންނަމާދޫއަތިރިމަތީ މިސްކިތްM72
211ރ އިންނަމާދޫބައު މިސްކިތްM25
212ރ އިންނަމާދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާނުF60
213ރ އިންނަމާދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުން (އަލަށް)F
214ރ މަޑުއްވަރިމަސްޖިދުލްޢުލާF/M750
215ރ މަޑުއްވަރިމަސްޖިދުލްއަމާނާތިF/M192
216ރ އިނގުރައިދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާނުM210
217ރ އިނގުރައިދޫމަސްޖިދުލްބަރަކާތުF48
218ރ އިނގުރައިދޫމަސްޖިދުލްއަމާނީM500
219ރ އިނގުރައިދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM214
220ރ އިނގުރައިދޫމަސްޖިދުލް އިބްތިހާލްF
221ރ ފައިނުމަސްޖިދުލްފަލާޙްM500
222ރ މީދޫމަސްޖިދުއްޒިއްނޫރައިނިM636
223ރ މީދޫމަސްޖިދުލްފަލާޙްF/M186
224ރ މީދޫމަސްޖިދުއްނިޝާF40
225ރ މީދޫބާ މިސްކިތްM52
226ރ މީދޫމަސްޖިދުއްޞަލާޙްF90
227ރ މީދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF70
228ރ ކިނޮޅަސްމަސްޖިދުލްފުރުޤާންM350
229ރ ކިނޮޅަސްމަސްޖިދުލްހުދާM185
230ރ ކިނޮޅަސްމަސްޖިދުލްހިދާޔާF123
231ބ ކުޑަރިކިލުމަސްޖިދުއްރަޙްމާM240
232ބ ކުޑަރިކިލުމަސްޖިދުލްހިދާޔާF18
233ބ ކުޑަރިކިލުމަސްޖިދުލްޢީޘާރުF36
234ބ ކަމަދޫމަސްޖިދުއްސިޔާދަތުF/M450
235ބ ކެންދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާނުM500
236ބ ކެންދޫމަސްޖިދުލްމަޢުބޫދުM180
237ބ ކެންދޫމަސްޖިދުލްމުސްލިމާތުF98
238ބ ކެންދޫމަސްޖިދުއްސިޔާޢުF98
239ބ ކިހާދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުނުM180
240ބ ދޮންފަންމަސްޖިދުލްހުދާM118
241ބ ދަރަވަންދޫހުކުރުމިސްކިތްF/M530
242ބ ދަރަވަންދޫމަސްޖިދުލްޣާލީF/M314
243ބ ދަރަވަންދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުނުF140
244ބމާޅޮސްމަސްޖިދުއްސަލާމްF/M384
245ބ އޭދަފުށިމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީންM900
246ބ އޭދަފުށިމަސްޖިދުއްޔޫސުފުM300
247ބ އޭދަފުށިއިރުމަތީ އަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF95
248ބ އޭދަފުށިމެދުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF80
249ބ ތުޅާދޫމަސްޖިދުއްޣިޔާސުއްދީންM300
250ބ ތުޅާދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާނުM500
251ބ ތުޅާދޫމަސްޖިދުއްސިރާތުF90
252ބ ތުޅާދޫމަސްޖިދުއްސަޢާދާM800
253ބ ހިތާދޫމަސްޖިދުލްޙަޟާރާތުM240
254ބ ހިތާދޫމަސްޖިދުލްމޫސާ ޢަލީM675
255ބ ފުޅަދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM120
256ބ ފެހެންދޫމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM50
257ބ ފެހެންދޫމަސްޖިދުއްޖަލާލުއްދީންF30
258ބ ގޮއިދޫމަސްޖިދުލްއަމާނާތްM250
259ބ ގޮއިދޫމަސްޖިދުލްހިދާޔާM100
260ޅ ހިންނަވަރުއުތުރުއަވަށު މިސްކިތްM200
261ޅ ހިންނަވަރުމަސްޖިދުއްރަޙުމާF56
262ޅ ހިންނަވަރުމަސްޖިދުލްއަންޞާރު (ދެބުރި)F/M1611
263ޅ ހިންނަވަރުމަސްޖިދުލްވަފާM290
264ޅ ނައިފަރުމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M1331
265ޅ ނައިފަރުމަސްޖިދުލްހާދީF/M729
266ޅ ނައިފަރުމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްM428
267ޅ ނައިފަރުމަސްޖިދު ޢަބްދުލްޙަކީމްF150
268ޅ ނައިފަރުދެކުނުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF40
269ޅ ކުރެންދޫމަސްޖިދުއްދާރުއްސަލާމް
270ޅ ކުރެންދޫމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤް
271ޅ ކުރެންދޫމަސްޖިދުލްފާރޫޤް
272ޅ ކުރެންދޫމަސްޖިދުއްނިޢުމާ
273ޅ އޮޅުވެލިފުށިމަސްޖިދުއްޛިކުރާM540
274ޅ އޮޅުވެލިފުށިމަސްޖިދުލްޢީޤާންF72
275ޅ އޮޅުވެލިފުށިހުކުރުމިސްކިތްM140
276ޅ ފެލިވަރުމަސްޖިދުލްއިޚްލާސްF/M
277ކ ހުރާދޮންބަންޑާރައިން މިސްކިތް (އާޘާރީ)M50
278ކ ހުރާމަސްޖިދު ޛިއްނޫރައިނިM500
279ކ ގުޅިމަސްޖިދުއްނަޞްރުM480
280ކ ހިންމަފުށިމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM300
281ކ ހިންމަފުށިމަސްޖިދުލްއިނާރާ F600
282ކ ތުލުސްދޫމަސްޖިދުލްޒިލްޤަރުނައިނިF120
283ކ ތުލުސްދޫމަސްޖިދުލްކިބުރިޔާM60
284ކ ތުލުސްދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްތްM110
285ކ ތުލުސްދޫމަސްޖިދުއްތަޤްޅާM320
286ކ ތުލުސްދޫމަސްޖިދުސުއްމުވުންއަމީރު ނާޢިފް ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުM800
287ކ ކާށިދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM220
288ކ ކާށިދޫމަސްޖިދުލްފުރުޤާންF/M230
289ކ ކާށިދޫމަސްޖިދުލްޢަމްރޫ ބުނުލް ޢާޞްM600
290ކ ކާށިދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްތްM170
291ކ ދިއްފުށިމަސްޖިދުއްޛިކުރާM250
292ކ ދިއްފުށިމަސްޖިދުއްޒަހުރާF50
293ކ ދިއްފުށިމަސްޖިދުއްޖާމިޢު (އާޘާރީ)F50
294ކ ގާފަރުމަސްޖިދުލްޙަޟާރަތުM400
295ކ ގާފަރުކުޑަމިސްކިތް (އާޘާރީ)F15
296ކ ގާފަރުމަސްޖިދުލްމުއްތަޤީންM600
297ކ ގުރައިދޫމަސްޖިދުލްއިޚާF/M704
298ކ ގުރައިދޫމަސްޖިދުއް ޞިއްދީޤްM704
299ކ މާފުށިކުރީގެ ހުކުރުމިސްތް (އާޘާރީ)M704
300ކ މާފުށިމަސްޖިދުލްފާރޫޤްF/M704
301ކ މާފުށިކަތީބު ޙުސައިންމަނިކު މިސްކިތްF/M704
302ކ މާފުށިމަސްޖިދުއްރަޙްމާF704
303ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދުތަކުރުފާނުލްޢައުޒަމް F/M
304ކމާލެމަސްޖިދުއްނޫރު (ދެބުރި) F/M
305ކމާލެމަސްޖިދުއްއަފީފުއްދީންM
306ކމާލެމަސްޖިދުއްޝަހީދުޢަލީ (ދެބުރި) F/M
307ކމާލެމަސްޖިދު އިބްރާހީމް (ދެބުރި) F/M
308ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާނުލްޢާދިލް(ދެބުރި)M
309ކމާލެމަސްޖިދު އިސްކަންދަރު (ދެބުރި) F/M
310ކމާލެދަރުމަވަންތަ މިސްކިތްM
311ކމާލެމާލޭ ހުކުރުމިސްކިތްM
312ކމާލެމަސްޖިދުއްތަޤްވާM
313ކމާލެމަސްޖިދުލްފުރުޤާން F/M
314ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންF/M
315ކމާލެބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސްކިތްM
316ކމާލެމަސްޖިދުއްޔޫސުފުލްބަރުބަރީM
317ކމާލެމަސްޖިދުއްޞަލާޙުއްދީން (ދެބްރި)F/M
318ކމާލެކަޅުވަކަރު މިސްކިތްM
319ކމާލެމަސްޖިދުއްތަޢާވުނި M
320ކމާލެމަސްޖިދުއްޛިކުރާ F/M
321ކމާލެމަސްޖިދުއްޖަލާލުއްދީންF/M
322ކމާލެމަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުF/M
323ކމާލެމަސްޖިދުލްބަހާއުއްދީން (ދެބުރި)M
324ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީންF/M
325ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާންމުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުﷲ (ދެބްރި)F/M
326ކމާލެޒިޔާރަތް މިސްކިތްM
327ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒައްދީން (ދެބްރި)F/M
328ކމާލެޢީދު މިސްކިތްM
329ކމާލެމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލްF/M
330ކމާލެމަސްޖިދު މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ (ފައިފުހޭ މިސްކިތް)M
331ކމާލެމާފަންނު އާމިސްކިތްM
332ކމާލެމަސްޖިދުއްސަލާމް (ވިލިގިލި)F/M
333ކމާލެމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞް (ވިލިގިލި)F/M
334ކމާލެމަސްޖިދުއްޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އަލްޘާނީ (ހުޅުމާލެ)F/M
335ކމާލެ ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު ޢަޒީޒާ މޫސާ (ހުޅުމާލެ)F/M
336ކމާލެ ހުޅުމާލެ މަސްޖިދު ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު(ހުޅުމާލެ)F/M
337ކމާލެމަސްޖިދު ޒަޢިދު ބިން ޘާބިތު F/M
338ކމާލެމަސްޖިދުލްއަމާނީ (ހުޅުމާލެ)M
339އއ ރަސްދޫމަސްޖިދުލްހުދާ400
340އއ ރަސްދޫވަގުތީ މިސްކިތް704
341އއ ރަސްދޫމަސްޖިދުއްސަމާހާ704
342އއ ފެރިދޫމަސްޖިދުލްޣުފުރާންM704
343އއ ފެރިދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތްM704
344އއ ތޮއްޑޫމަސްޖިދުލްއިނާރާM180
345އއ ތޮއްޑޫހުކުރު މިސްކިތް (މާމިސްކިތް)M40
346އއ ތޮއްޑޫމަސްޖިދު ޢަބްދުﷲF/M700
347އއ ތޮއްޑޫމަސްޖިދު ޢާއިޝާ704
348އއ މަތިވެރިމަސްޖިދުއްނަޞްރިF/M704
349އއ މަތިވެރިމަސްޖިދުލްއިޙްސާންF/M704
350އއ ހިމަންދޫމަސްޖިދުލްޢުލާM704
351އއ އުކުޅަސްމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M270
352އއ އުކުޅަސްމަސްޖިދުލްމުނައްވަރު704
353އއ އުކުޅަސްމަސްޖިދުއްނޫރުM56
354އއ އުކުޅަސްކުޑަމިސްކިތް704
355އއ އުކުޅަސްވަގުތީ މިސްކިތް
356އއ އުކުޅަސްމަސްޖިދުލްޣުފުރާން550
357އއ އުކުޅަސްމަސްޖިދުލްފުރުޤާންF/M550
358އއ ބޮޑުފޮޅަދޫމަސްޖިދުއްތަޙާލުފިM280
359އއ ބޮޑުފޮޅަދޫމަސްޖިދުލްޢީޘާރުM20
360އއ މާޅޮހުމަސްޖިދުލްފަލާޙްF/M270
361އއ މާޅޮހުމަސްޖިދުއްނިޝާޢު
362އއ މާޅޮހުކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތްM75
363އދ ހަންޏާމީދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރުM330
364އދ ހަންޏާމީދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތްM46
365އދ ހަންޏާމީދޫއަންހެނުންގެ މިސްކިތްF40
366އދ އޮމަދޫމަސްޖިދުލްހުދާF/M279
367އދ އޮމަދޫކުޑަމިސްކިތްM85
368އދ ފެންފުށީހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ މިސްކިތް)M60
369އދ ފެންފުށީމަސްޖިދުއްނޫރުF120
370އދ ފެންފުށީމަސްޖިދުއްތަޤްވާM200
371އދ ދަނގެތިމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުM53
372އދ ދަނގެތިމަސްޖިދުލްހުދާF25
373އދ ދަނގެތިމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާތިM280
374އދ މަހިބދޫމަސްޖިދުލްތަޛުކިރާF/M350
375އދ މަހިބދޫމަސްޖިދުލްއިޙްސާންM560
376އދ މަހިބދޫމަސްޖިދުއްޞަލާޙްF76
377އދ މަހިބދޫމަސްޖިދުލްފަލާޙްM300
378އދ މަހިބދޫހުޅަނގުއަވަށު އަތިރީ މިސްކިތްF70
379އދ ދިއްދޫމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްF/M80
380އދ ކުނބުރުދޫމަސްޖިދުލްޣުފުރާން
381އދ ކުނބުރުދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާން (އަލަށް)
382އދ މާމިގިލިމަސްޖިދުއްނަޞްރުM1064
383އދ މާމިގިލިމަސްޖިދުއްތަޢާވުނިM338
384އދ މާމިގިލިމަސްޖިދުލްވަފާ (އުތުރުއަވަށު އ.މިސްކިތް)M121
385އދ މާމިގިލިމަސްޖިދުލްއިޙްސާން (ދެކުނުއަވަށު އ. މިސްކިތް)M160
386އދ މާމިގިލިކަނދިލި މިސްކިތް66
387އދ މަންދޫމަސްޖިދުލްސަނާޢުF/M500
388އދ ދިގުރަށްހުކުރުމިސްކިތްM196
389އދ ދިގުރަށްމަސްޖިދުއްނިޝާޢުF78
390އދ ދިގުރަށްމަސްޖިދުލްއިނާރާM256
391ވ ތިނަދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF/M90
392ވ ފެލިދޫހުކުރުމިސްކިތް F/M500
393ވ ރަކީދޫމަސްޖިދުލްޣުފުރާންF/M280
394ވ ކެޔޮދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M234
395ވ ކެޔޮދޫޒައިދުބުނު ޘާބިތު (ރަޟިޔަﷲ އަންހު)F/M600
396ވ ފުލިދޫމަސްޒިދުލްޢީޘާރުM295
397މ ރަތްމަންދޫމަސްޖިދުލްނަހުޟާM310
398މ ވޭވަށްހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M40
399މ ވޭވަށްމަސްޖިދުލްއައްވާބިM350
400މ މުލައްމަސްޖިދުއްސަމާޙަތުM235
401މ މުލައްމަސްޖިދުއްނަޞްރުF/M250
402މ މުލައްމަސްޖިދުއްނޫރުF70
403މ މުލައްޢީދު މިސްކިތްM45
404މ މުލިމަސްޖިދުއްޖާމިޢުM160
405މ މުލިއަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ (އިބާދާތު)F70
406މ މުލިމަސްޖިދުލްމުސާވަތިF/M400
407މ ނާލާފުށިބާމިސްކިތް (އާޘާރީ)M45
408މ ނާލާފުށިމަސްޖިދުލްއިކްރާމްF45
409މ ނާލާފުށިމަސްޖިދުއްނޫރުM208
410މ ކޮޅުފުށިމަސްޖިދުލްވިއާމްM220
411މ ކޮޅުފުށިމަސްޖިދުލްޢިބާދާތިM150
412މ ކޮޅުފުށިޣާޒީ މިސްކިތް (އާޘާރީ)F100
413މ ކޮޅުފުށިމަސްޖިދުއްނަޖާޙި45
414މ ކޮޅުފުށިމަސްޖިދުއްނޫރު (އަލަށް)M
415މ ދިއްގަރުމަސްޖިދުއްޢިޒައްދީންM130
416މ ދިއްގަރުމަސްޖިދުއްސަލާމްF/M600
417މ މަޑުއްވަރިމަސްޖިދުލްޢަމްލްM60
418މ މަޑުއްވަރިމަސްޖިދުއްނަޞްރު (އަލަށްޢިމާރާތްކުރި)M490
419ފ ފީއަލީމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުF/M400
420ފ ފީއަލީމަސްޖިދުލްފަލާޙްF/M150
421ފ ފީއަލީމަސްޖިދުއްޛިކުރާF50
422ފ ބިލެތްދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM130
423ފ ބިލެތްދޫމަސްޖިދުއްދާރުއްސަލާމްM500
424ފ ބިލެތްދޫމަސްޖިދުލްވަޙުދާF30
425ފ ބިލެތްދޫމަސްޖިދުލްމުނައްވަރުM100
426ފ މަގޫދޫ މަސްޖިދުއްނަޖާޙްM100
427ފ މަގޫދޫ އިހުގެ ހުކުރުމިސްކިތްM80
428ފ މަގޫދޫ މަސްޖިދުލްހުދާF76
429ފ މަގޫދޫ މަސްޖިދުއްތަޤްވާ (އަލަށް)
430ފ ދަނރަނބޫދޫމަސްޖިދުލްކިފާހުM54
431ފ ދަނރަނބޫދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާM305
432ފ ނިލަންދޫމަސްޖިދުލްވަޙުދާF/M363
433ފ ނިލަންދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްF/M360
434ފ ނިލަންދޫމަސްޖިދުއްތަޙާލުފިF/M648
435ފ ނިލަންދޫހުކުރުމިސްކިތްF/M88
436ދ މީދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްM330
437ދ މީދޫމަސޖިދުއްޛިކުރާM275
438ދ މީދޫއިރުވައިކޮޅު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF25
439ދ މީދޫހުޅަނގުކޮޅު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF25
440ދ ބަނޑިދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުM230
441ދ ބަނޑިދޫހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M50
442ދ ބަނޑިދޫމަސްޖިދުލްއީމާން (އަލަށް އިމާރަތްކުރާ)M350
443ދ ރިނބިދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM210
444ދ ހުޅުދެލިމަސްޖިދުލްތާސީM207
445ދ ހުޅުދެލިމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުM100
446ދމާއެނބޫދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM275
447ދމާއެނބޫދޫމަސްޖިދުލްހުދާF/M412
448ދމާއެނބޫދޫމަސްޖިދުލްޚައިރާތުF70
449ދމާއެނބޫދޫމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާ (ކުޑަމިސްކިތް)M60
450ދ ކުޑަހުވަދޫމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤްM900
451ދ ކުޑަހުވަދޫހުކުރުމިސްކިތް (އާޘާރީ)M220
452ދ ކުޑަހުވަދޫމަސްޖިދުލްއަދާލަތުM200
453ދ ކުޑަހުވަދޫމަސްޖިދުލްސަޢާދާM168
454ދ ކުޑަހުވަދޫމަސްޖިދުއްޒަހުރާF126
455ދ ކުޑަހުވަދޫދެކުނުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތް(މަސްޖިދުއްނޫރުF130
456ދ ކުޑަހުވަދޫކުޑަމިސްކިތްM24
457ތ ބުރުނިމަސްޖިދުލްފަލާޙްM205
458ތ ބުރުނިމަސްޖިދުއްތަޢުބާ (ވަގުތީ)M166
459ތ ބުރުނިމަސްޖިދުލްއިޚްލާސްM24
460ތ ބުރުނިމަސްޖިދު ބުރުނިM250
461ތ ވިލުފުށިބާމިސްކިތް
462ތ ވިލުފުށިމަސްޖިދުލްޢުމަރު ފާރޫޤް
463ތ މަޑިފުށިމަސްޖިދުލްޞާބިރީން F/M600
464ތ ދިޔަމިގިލިމަސްޖިދުލްއަމާނާތު
465ތ ގުރައިދޫ މަސްޖިދުއްސަމާޙާF/M600
466ތ ގުރައިދޫ މަސްޖިދުއްތަޢާވުނިF/M336
467ތ ގުރައިދޫ ޒިޔާރަތްމިސްކިތް (އާޘާރީ)M35
468ތ ގުރައިދޫ މަސްޖިދުލްއުލާF93
469ތ ކަނޑޫދޫމަސްޖިދުލްއިޚްލާސްF/M250
470ތ ކަނޑޫދޫމަސްޖިދުލްއައްވާބީM70
471ތ ކަނޑޫދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާF70
472ތ ކަނޑޫދޫނަރުއު މިސްކިތް (އާޘާރީ)M35
473ތ ކަނޑޫދޫހުކުރުމިސްކިތްF/M100
474ތ ވަންދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރިF/M350
475ތ ވަންދޫމަސްޖިދުލްފަތަޙްM150
476ތ ވަންދޫޒިޔާރަތްމިސްކިތްM20
477ތ ވަންދޫމަސްޖިދު ފާތިމަތުއްޒަހުރާF40
478ތ ހިރިލަންދޫމަސްޖިދުލްޙުސައިނީM90
479ތ ހިރިލަންދޫމަސްޖިދުއްޞަވާބުF/M48
480ތ ހިރިލަންދޫމަސްޖިދުއްލުބާބިM322
481ތ ހިރިލަންދޫމަސްޖިދުއްޘަވާބުM75
482ތ ގާދިއްފުށިމަސްޖިދުލް ކަރާމާF/M120
483ތ ގާދިއްފުށިމަސްޖިދުއްތަޢާވުނިF/M140
484ތ ގާދިއްފުށިމަސްޖިދުލްއުސްމާނު ބިން އައްފާނުM350
485ތ ތިމަރަފުށިމަސްޖިދުއްރަޙްމާނުM880
486ތ ތިމަރަފުށިމަސްޖިދުލްބާޤިޔާތުއްޞާލިޙާތުM1200
487ތ ތިމަރަފުށިމަސްޖިދުލްޙަސަންހާޖީ(އަލަށް ޢިމާރާކުރި)M1200
488ތ ވޭމަންޑޫމަސްޖިދުލްހިދާޔާ
489ތ ވޭމަންޑޫމަސްޖޖިދުލްޢީޘާރު
490ތ ވޭމަންޑޫމަސްޖޖިދުއްތަޢާވުނު އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި
491ތ ވޭމަންޑޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާ
492ތ ކިނބިދޫމަސްޖިދުއްސިޔާދާF/M252
493ތ ކިނބިދޫމަސްޖިދުލްޢައިޝާF/M714
494ތ ކިނބިދޫބާމިސްކިތްM50
495ތ އޮމަދޫމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާF/M160
496ތ އޮމަދޫމަސްޖިދުއްޞަލާޙުއްދީންF/M160
497ލ އިސްދޫމަސްޖިދުލްއިނާރާ
498ލ އިސްދޫމަސްޖިދުލްޢީޘާރު
499ލ އިސްދޫއާޘާރީ މިސްކިތް (އާޘާރީ)
500ލ ކަލައިދޫމަސްޖިދުލްހުދާ
501ލ ކަލައިދޫމަސްޖިދުލްއަންވާރު
502ލ ކަލައިދޫމަސްޖިދުލްފުރުޤާން (ވަގުތީ)
503ލ ދަނބިދޫމަސްޖިދުލްއީމާންM150
504ލ ދަނބިދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތްM75
505ލ ދަނބިދޫލ. ދަނބިދޫ މަސްޖިދުލްއުލާF50
506ލ މާބައިދޫމަސްޖިދުއްނިސާF75
507ލ މާބައިދޫމަސްޖިދުލްމުނައްވަރުF95
508ލ މާބައިދޫވަގުތީ މިސްކިތް
509ލ މުންޑޫމަސްޖިދުލްއަމާނާތު
510ލ މުންޑޫމަސްޖިދުލްޙަސަނާތި
511ލ ގަމް ތުނޑީމަސްޖިދުއްނިޢުމާM
512ލ ގަމް ތުނޑީމަސްޖިދުލްސަޢާދާ
513ލ ގަމް ތުނޑީމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM185
514ލ ގަމް ތުނޑީމަސްޖިދުލްފަލާޙްM560
515ލ ގަމް މަތިމަރަދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM300
516ލ ގަމް މުކިރިމަގުމަސްޖިދުއްޛިކުރާM485
517ލ ގަމް މުކިރިމަގުމަސްޖިދުއްނިސާF160
518ލ ފޮނަދޫމަސްޖިދުލްޢުލާ
519ލ ފޮނަދޫމަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ
520ލ ފޮނަދޫމަސްޖިދުލްފުރުޤާނު
521ލ ފޮނަދޫމަސްޖިދުއްފަލާޙް
522ލ ފޮނަދޫކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް
523ލ މާވަށު ހުކުރުމިސްކިތްM205
524ލ މާވަށުމަސްޖިދުއްސަލާމް M240
525ލ މާވަށުމަސްޖިދުއްރަޙްމާ(ޝީޓުގަ ނެތް މިސްކިތެއް)F48
526ލ މާވަށުމަސްޖިދުލްބިލާލްM504
527ލ މާވަށުމަސްޖިދުލްއިބާދާF48
528ލ މާމެންދޫމަސްޖިދުލްހުދާM186
529ލ މާމެންދޫމަސްޖިދުއްސަބީލްM180
530ލ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްޢިއްޒުF/M500
531ލ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM180
532ލ ހިތަދޫކުޑަމިސްކިތް (އާޘާރީ) (ޝީޓުގައި ނެތް މިސްކިތެއް)M80
533ލ ކުނަހަންދޫމަސްޖިދުއްނަހުޝާM108
534ލ ގާދޫމަސްޖިދުއްނަޖާޙިF/M50
535ގއ ކޮލަމާފުށިމަސްޖިދުއްޝައިޚް އާދަމް ސަޢީދު(ދެބުރި)M800
536ގއ ކޮލަމާފުށިމަސްޖިދުއްނޫރުM75
537ގއ ކޮލަމާފުށިމަސްޖިދުއްޛިކުރާM70
538ގއ ކޮލަމާފުށިއުތުރުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF35
539ގއ ކޮލަމާފުށިދެކުނުއަވަށު އަންހެނުންގެ މިސްކިތްF30
540ގއ ވިލިގިލިމަސްޖިދުއްތަޤްވާM110
541ގއ ވިލިގިލިމަސްޖިދުއްތަޢުބާM650
542ގއ ވިލިގިލިމަސްޖިދުލްޙަސަންM150
543ގއ މާމެންދޫމަސްޖިދުއްރިޔާޟްF200
544ގއ މާމެންދޫމަސްޖިދުލްވަޙުދާM450
545ގއ މާމެންދޫމަސްޖިދު ޚާލިދު ބިން ވަލީދު (އަލަށް)M704
546ގއ ނިލަންދޫވަގުތީ މިސްކިތްM290
547ގއ ނިލަންދޫމަސްޖިދުލްބަދުރުF/M30
548ގއނިލަންދޫމަސްޖިދުލްޚަތީބުއަޙްމަދު ތަކުރުފާނުލްއައުޒަމްM504
549ގއ ދާންދޫމަސްޖިދުއްތަރާޙުމިM250
550ގއ ދާންދޫމަސްޖިދު އަބްރާރި (އަލަށް)M704
551ގއ ދެއްވަދޫމަސްޖިދުއްސަމާހާM400
552ގއ ދެއްވަދޫއާޘާރީ މިސްކިތް (އާޘާރީ)F50
553ގއ ކޮނޑޭމަސްޖިދުއްނަޖާޙް
554ގއ ކޮނޑޭކުޑަމިސްކިތް
555ގއ ކޮނޑޭބާދޯ މިސްކިތް (އާޘާރީ)
556ގއ ގެމަނަފުށިމަސްޖިދުލްޙަސަން ތަކުރުފާނުM150
557ގއ ގެމަނަފުށިމަސްޖިދުލްހުދާ M170
558ގއ ގެމަނަފުށިމަސްޖިދުއްޞަލާޙްM230
559ގއ ކަނޑުހުޅުދޫއަލަށް ޢިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް504
560ގއ ކަނޑުހުޅުދޫމަސްޒިދުލްމައުވާ (ވަގުތީ މިސްކިތް)M150
561ގއ ކަނޑުހުޅުދޫމަސްޖިދު އަބޫބަކުރު (އަލަށް)M504
562ގދ މަޑަވެލިތިރި މިސްކިތް (މަސްޖިދުއްތަޤްވާ)M67
563ގދ މަޑަވެލިމަސްޖިދުލްބަރަކާތުM500
564ގދ ހޯޑެއްދޫމަސްޖިދުލްއަންޞާރުM200
565ގދ ހޯޑެއްދޫއަންހެނުންގެ މިސްކިތްF45
566ގދ ހޯޑެއްދޫމަސްޖިދުލްފުރުޤާން M400
567ގދ ނަޑެއްލާމަސްޖިދުލްޙަޟާރާM300
568ގދ ނަޑެއްލާމަސްޖިދުއްނޫރުM88
569ގދ ރަތަފަންދޫމަސްޖިދުލްއިޢުތިޒާޒުM240
570ގދ ރަތަފަންދޫމަސްޖިދުއްނޫރުF/M150
571ގދ ރަތަފަންދޫމަސްޖިދުރަޙްމާން (އަލަށް)M704
572ގދ ފިޔޯރީހުކުރުމިސްކިތްF/M150
573ގދ ފިޔޯރީމަސްޖިދުއްޛިކުރާF/M100
574ގދ ފިޔޯރީމަސްޖިދުއްއީމާން (އަލަށް)M504
575ގދ ފަރެސްމާތޮޑާމަސްޖިދުއްނަޞްރު (ފަރެސް)
576ގދ ފަރެސްމާތޮޑާމަސްޖިދުލްޙަސަނު(ހުކުރުމިސްކިތް)(ފަރެސް)
577ގދ ފަރެސްމާތޮޑާމަސްޖިދުލްޣުފުރާން (ފަރެސް)
578ގދ ފަރެސްމާތޮޑާމަސްޖިދުލްފުރުޤާން (މާތޮޑާ)
579ގދ ފަރެސްމާތޮޑާމަސްޖިދުލްޙަސަނު(މާތޮޑާ)
580ގދ ވާދޫމަސްޖިދުލްއަންވާރުF/M195
581ގދ ވާދޫއާޘާރީ މިސްކިތްF/M45
582ގދ ވާދޫމަލާޑަ މިސްކިތްF/M30
583ގދ ވާދޫމަސްޖިދުލްހުދާF/M48
584ގދ ވާދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމަތުF24
585ގދ ވާދޫމަސްޖިދުލްއިކްރާމްF/M48
586ގދ ވާދޫމަސްޖިދުއްޖަމާލުއްދީންF/M168
587ގދ ގައްދޫމަސްޖިދުލްޢީޘާރުM300
588ގދ ގައްދޫމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާM180
589ގދ ގައްދޫވަގުތީ މިސްކިތް
590ގދ ގައްދޫމަސްޖިދުލްއަމާނީM200
591ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުލްޣާޒީ މުޙައްމަދުF/M450
592ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދުF/M250
593ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުއްރިޟުވާންF/M250
594ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުލްމައުވާM100
595ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުލްމަރިޔަމްF/M450
596ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުލްޢަލީM250
597ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުއްތަޢުބާM160
598ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްF/M3000
599ގދ ތިނަދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާF/M
600ޏ ފުވައްމުލައް ގެންމިސްކިތްM155
601ޏ ފުވައްމުލައްދަނޑިމަގި މިސްކިތްM130
602ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލް ޣިޔާސުއްދީންM340
603ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުއްޞަފްވާ (ދިގުވާޑު)M240
604ޏ ފުވައްމުލައްހޯދަނޑި މިސްކިތްM
605ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްފަލާޙްM
606ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުއްނޫރުM
607ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްއިޙްސާން (މާދަޑު)M360
608ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްއިނާރާ (މާދަޑު)M948
609ޏ ފުވައްމުލައްބޮޑުގެދަރި މިސްކިތް (މާދަޑު)M38
610ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްހުދާM
611ޏ ފުވައްމުލައްއަލްގެދަރި މިސްކިތްM
612ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްފުރުޤާންM
613ޏ ފުވައްމުލައްކަނބުރާ މިސްކިތް (ފުނާޑު)M60
614ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުއްތަޢުބާ (ފުނާޑު)M150
615ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤް (ފުނާޑު)M125
616ޏ ފުވައްމުލައްހުކުރުމިސްކިތް (މާލެގަން)M380
617ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލް މަންހަޖުލް ހުދާ (ދޫނޑިގަން)M234
618ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްޙަޟާރާ (ދޫނޑިގަން)M234
619ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުއްސަލާމް (ދޫނޑިގަން)M117
620ޏ ފުވައްމުލައް(އަލްޙާފިޟް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ (އުނަކެނޑި މިސްކިތް M82
621ޏ ފުވައްމުލައްއުނަކެޑެ މިސްކިތް (ދޫނޑިގަން)M82
622ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްއައްވާބު (ދޫނޑިގަން)M201
623ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްއުއްމުލްޤުރާM720
624ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްއިޖާބާM200
625ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދު ޢައިޝާ ރަޟިޔަﷲ އަންހާM350
626ޏ ފުވައްމުލައްމަސްޖިދުލްހިދާޔާM500
627ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްތަޢާވުނުM
628ސ ހިތަދޫތަކުރުފާނު މިސްކިތްM
629ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްޢުމަރު ފާރޫޤްM
630ސ ހިތަދޫމެދު މިސްކިތްM
631ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްސަލާމްM
632ސ ހިތަދޫހުކުރު މިސްކިތްM
633ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލް އަބްރާރުM
634ސ ހިތަދޫމަސްޖިދު މޫސާM
635ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM
636ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްބާބުއްރަޙްމަތިM
637ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްބާބުލްޚައިރިM
638ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްޒިއްނޫރައިނިM
639ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްޞިއްދީޤަM
640ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްއިޚްވާން (އައުމިސްކިތް)M
641ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްއިކްރާމްM
642ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްނޫރިM
643ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްރަޙްމާންM
644ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްބާޤިޔާތުM
645ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާM
646ސ ހިތަދޫވައިދަށި މިސްކިތްM
647ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމްM
648ސ ހިތަދޫމަސްޖިދުލްހިދާޔަތިM
649ސ ހިތަދޫމަސްޖިދު މުޙަންމަދުބުނި ޢަލީM
650ސ ހިތަދޫމަސްޖިދު ޝޫރާM
651ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލްއަމާނިM
652ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލްހުދާM
653ސ ފޭދޫމަސްޖިދުއްނަޞްރުM
654ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލްމުނައްވަރުM
655ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލް ފައިޚާއިM
656ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލްއައްވާބީންM
657ސ ފޭދޫމަސްޖިދުލްފަލާޙްM
658ސ ފޭދޫކަޅިބިތަ މިސްކިތްM
659ސ ފޭދޫއަތާރާ މިސްކިތްM
660ސ މީދޫފަނޑިޔާރު މިސްކިތްM
661ސ މީދޫހުކުރު މިސްކިތްM
662ސ މީދޫފަނޑިޔާރު ކަލޭފާނު މިސްކިތްM
663ސ މީދޫމަސްޖިދު ޒައިނުލްޢާބިދީންM
664ސ މީދޫމަސްޖިދުލްފަޤީޙް މޫސާM
665ސ މީދޫމަސްޖިދު އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީންM
666ސ މީދޫމަސްޖިދުއްޝައިޚް ޢަލީM
667ސ މީދޫކޯގަން މިސްކިތްM
668ސ މީދޫއަރުބަ މިސްކިތްM
669ސ މީދޫމަސްޖިދުއްތަޛުކިރާM
670ސ މީދޫމަސްޖިދުއްޛިކުރާM
671ސ މަރަދޫ ފޭދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM250
672ސ މަރަދޫ ފޭދޫމަސްޖިދު ޢަލީM100
673ސ މަރަދޫ ފޭދޫމަސްޖިދުއްތަޤްވާM250
674ސ ހުޅުދޫމަސްޖިދު ޢަބްދުﷲ ބިން އިބްރާހިމްM230
675ސ ހުޅުދޫމަސްޖިދުލްވަޙްދާM270
676ސ ހުޅުދޫމަސްޖިދުލްބަރަކާތުM132
677ސ ހުޅުދޫތަކިޔާ މިސްކިތްM60
678ސ ހުޅުދޫކަޅި މިސްކިތް (މޫސާރަހާ)M70
679ސ ހުޅުދޫމަސްޖިދުއްނޫރުM130
680ސ ހުޅުދޫހުކުރު މިސްކިތްM190
681ސ ހުޅުދޫބޯދާ މިސްކިތްM50
682ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުއްސަލާމްM120
683ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްM250
684ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުލްފަލާޙްM50
685ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުއްޝަޢުބުM200
686ސ މަރަދޫ މާ މިސްކިތްM60
687ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުއްޝާފިޢީM200
688ސ މަރަދޫ މަސްޖިދުއްނޫރު (އަންހެނުންގެ)F40
689ސ މަރަދޫ ދަނޑިވަރު މިސްކިތްM100