LOADING CLOSE

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އިވެންޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އައްޝައިޚް ފަހުމީދިދީ

 

 

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް ( ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ބާލީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވާއިޒް އައްޝައިޚް ފަހުމީދިދީ  ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 3 ކުން 5 ކަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި އިވެންޓުގެ މަޢުޟޫއަކީ ” ޗިލްޑްރަން ރެކްރޫޓަޑް އެންޑް އެކްސްޕްލޮއިޓަޑް ބައި ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރިމިސްޓް ގްރޫޕްސް: ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ރޯޑްމެޕް އިން އެކްޝަން” އެވެ.

މި އިވެންޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޓެރަރިސްޓް އެންޑް ވަޔަލަންޓް އެކްސްޓްރިމިސްޓް ގްރޫޕްތަކުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލުމެވެ. މި ރޯޑްމެޕްގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން މިފަދަ ކުށުގެ މާހައުލުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި އެކުދިންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރުގައި އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް، ޑްރަގް، ކޮރަޕްޝަން އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި މިފަދަ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާފައި، ފުރިހަމަ ސިއްޙަތު އިންސާނިއްޔަތަށް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަމާންކަން ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދެވެ. މިފަދަ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ޤައުމުތަކުން އެކަނި މަސައްކަތަކޮށްގެން ހާޞިލްކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ނުވާ ހިނދު  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަންނަނީ މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

 

رحمة واعتدال “އޯގާތެރިކަމާއި މެދުމިން” މިނަމުގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އެންޑޯމަންޓްސް، ދަޢުވާ އެންޑް ގައިޑެންސާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށާއި އިމާމުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 16 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަފްދެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން 22 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

މިގޮތުން މި މަހުގެ 17 – 18 އަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިރާ ސްކޫލްގައި ޢިލްމުވެރިންނަށާއި އިމާމުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި އައްޑޫ ސިޓީއިން 20 ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ19  އިން 20  އަށް މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޢިލްމުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވަނީ

ބޫޓާންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ 5 ބޭފުޅުން

 

ދެވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ ރިލިޖަސް ލީޑާސް ޕްލެޓްފޯމް ފޯ ޗިލްޑްރަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ 5 ޢިލްމުވެރިއެއް ބައިވެރިވުމަށް ބޫޓާނަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ” ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް އޮފް ޗައިލްޑް” ( ސީ.އާރް.ސީ ) ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމުކެވެ. ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ރާވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސައުތު އޭޝިއާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި އަދި މި ހައްޤުތައް އަދާކޮށްދިނުމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބޫޓާންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީކަމަށްވާ ތިމްޕޫގެ ލެ މެރީޑިއަން ރިވާފްރަންޓް ހޮޓަލުގައި މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 28 ހުން 29 ވަނަ ދުވަހަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ބައްދަލުވުމުގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ” ރިލީޖިއަން އެންޑް ޗިލްޑްރަން ރައިޓްސް އިން ސައުތު އޭޝިއާ ” އެވެ. މި ތީމުގެ ދަށުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 މައުޟޫއަކަށެވެ. އެއީ ” ވެލިއުސް، ސްޕިރިޗުއަލިޓީ އެންޑް ޕޮލިސީ ފޯ ޗިލްޑްރަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް” ، ” ޕްރިވެންޓިން ވަޔަލަންސް އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން”، އެންކަރޭޖިން މީނިންފުލް ޔޫތް އެންޑް ޗިލްޑްރަން ޕާޓިސިޕޭޝަން” އަދި ” ޕްރިވެންޓިން ޖެންޑާ އިންއީކުއަލިޓީ އިން އެކްސެސިން ޗިލްޑްރަންސް ރައިޓްސް ” އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސީ.އާރް.ސީ ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރާއި، އެކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ އާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި މިކަމުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. ހަމައެހެންމެ ސައުތު އޭޝިއާގެ 8 ގައުމުގައި ސީ.އާރް.ސީ ކުރިއެރުވުމުގައި އެކި ދީންތަކާއި އަދި ދީނީ ލީޑަރުންގެ ނުފޫޒު އޮތް ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނީ ލީޑަރުން ސީ.އާރް.ސީ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރުވަން އަދާކުރެވިދާނެ ރޯލާއި، އަދި އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެތުމާއި އެކު ދީނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، ޔުނިސެފަށް މިކަމަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓެރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމެޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ ޑރ. ސަޢުދުﷲ ޢަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ.އަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މުސާއިދު ވާއިޒު އައްޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން ޢަދްނާނު އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދެވެ.  މި ބޭފުޅުން ބޫޓާނަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިޢާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާން އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ އެކައުންޓެންޓް އަލްފާޟިލް އާސިފް މުޙައްމަދެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު މަސްޖިދުލް އީމާން އޭސީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމްލަ 827،500 ރ ( އަށްލައްކަ ހަތާވިސްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މަސްޖިދުލް އީމާންގައި އެއަރކޯން ޔުނިޓްތައް ބަހައްޓާ، ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް، ކަރަންޓުވިއުގައާއި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާއިރު ޏ. ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  920،500 ރ ( ނުވަ ލައްކަ ވިހި ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އަށް ވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނި 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

 

 

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްފާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވާކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 14 އިން 16 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވާރކްޝޮޕުގައި ކިޔަވާދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ ނޫރުއްދީން ލެމޫ އާއި ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ މިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒުހައިރުއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 14 އިން 15 އަށް ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ކޭމްޕްގައި ޖުމްލަ 63 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ބައިވެރިންނާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަންނާނެގޮތާއި، ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި،އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މުހިއްމުކަމާއިއެކު އެހެން މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތާއި، ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ޚައްސާސީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތާއި، ރޫހާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކަށްވެސްވަނީ އަލިއަޅުވާލަދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދީނުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައިދާ ކަންކަމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތްތައް ބައިވެރިންނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 16 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ވާކްޝޮޕެކެވެ. ހެނދުނު 8:00 އިން 17:00 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ވާރކްޝޮޕުގައި ޖުމްލަ 18 ޢިލްމްވެރިއަކުވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕުގައި އާންމުނާއި ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތްތަކާއި، ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅައިދޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޢިލްމުވެރީންނާވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ދީނީގޮތުން ދިމާވާ ކްރިޓިކަލް މައްސަލަތައްކަށް ހައްލު ބަޔާންކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާއި އޭތީސްޓުން ކުރާ ބަހުޘްތަކަށް ރައްދުދޭނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ބައިވެރިންނާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ސުވާލާ ޖަވާބު ސެޝަނެއް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ކޭމްޕާއި ވާރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުންވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ ދާއިރާގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން މިސްކިތްތަކާއި، ދީނީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

 

ޔޫތް ލީޑާޝިޕް ކޭމްޕާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި  ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޔޫތް ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް”އާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ (ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރިސަރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ، ދަޢުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނައިޖީރިއަރ) މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު (ހެޑް އޮފް އައުޓްރީޗް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް، ބަޙްރައިންގެ ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް ސޮސައިޓީ) މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ޒުވާނުން ހަރުދަނާކޮށް ދީނީ ގޮތުން ޤާބިލް އަދި ހޭލުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ޔޫތު ލީޑަރޝިޕް ކޭމްޕް ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައް×ޗަށް ހިމެނޭ ފޮތްތައް މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީއަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންނާއި، ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދުނިޔަވީ ގޮތުން ތަފާތު ޢިލްމުތައް އުނގެނިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންތިބި ބައެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޒުވާނުން ރަނގަޅު މަގުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޒުވާން ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވޮގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ޔޫތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ޢިލްމްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިދާނެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން މެހެމާނުން ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮތުގައި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނޫރުއްދީން ލޭމޫ އާއި މރ. މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކޮށްފި

 

 

ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކޮށްފި

 

ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑް، މރ. ސްޓެފެން ބެޓަލް އަދި ކޮންސަލްޓަންޓު ޓު ދަ ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑު، މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ – ރާއްޖޭގައި ހުރި ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ، ހިރިގަލުގެ މިސްކިތްތައް ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގައި މިނިސްޓްރީއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މުއައްސަސާއެއްކަމުގައި ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަގުތީ ލިސްޓްގައި 6 މިސްކިތެއް ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އިތުރު މިސްކިތްތައްވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވިދާޅުވިއެވެ. ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް، މާލޭ ޢީދު މިސްކިތް، އިހަވަންދޫ މިސްކިތް، ރ.މީދޫ މިސްކިތް، ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އަދި އދ.ފެންފުށި މިސްކިތެވެ. މި މަސައްކަތްތައް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުވެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަންޑު ލިބުމަށްވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމުގައި މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތައް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޔުނެސްކޯގެ ލިސްޓްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ހިމެނުމަށް ނިންމި ނިންމެވުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މެނުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި މރ. ސިލިވިއާ ކްރެވެރޯ ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

 

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފި

“ފުރުޞަތު 2020” ގެ ނަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އޯޕަންޑޭ ބާއްވައިފިއެވެ.މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދުﷲ ޖަމީލެވެ.  14 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އިން 17:45 އަދި 20:00 އިން 22:00 އަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

އޯޕަންޑޭގައި ދަރިވަރުންނަށް އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކާއި، އެކި ކޯސްތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތާއި، މޮޑިއުލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން  ކިޔެވެންހުރި ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިފްޘް ކުލާސްތަކާއި، މިސްކިތު ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވިމުގެ ފުރުސަތުވެސް މިކަމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިންނަށް ފަހިވެގެންދިއައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެހެންމެ ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި، އަލަށް ހުޅުވިފައިވާ ގޮފިތަކާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމުދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ފޯމުފުރުމާއި، ކޯހަށްވަނުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހައި އިންތިޒާމްތަކެއްވެސް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީމަރުކަޒުން ހިންގާ ހުރިހާ ކޯސްތަކަކީވެސް ހިލޭ ކިޔަވަދޭ ކޯސްތަކެކެވެ.

ޔުނިސެފްގެ ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޔުނިސެފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ޑރ. މުނީރު އޭ. ސަލަފުއްދީން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ބޫޓާންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތް އޭޝިޔާ ރިލިޖިއަސް ލީޑަރސް ޕްލެޓްފޯމް ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ.